OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2018.

Meny

Här får du veta mer om vilka skyldigheter myndigheter har att hjälpa en enskild som av misstag vänder sig till fel myndighet.

Myndigheten bör hjälpa den som vänder sig till fel myndighet

Myndigheten bör hjälpa enskilda till rätta om de av misstag vänder sig till fel myndighet (4 § tredje stycket FL). Skyldigheten gäller oavsett om kontakten är skriftlig eller på något annat sätt (prop. 1985/86:80, s. 60 f.). Om en handling kommit in till fel myndighet bör myndigheten skicka den rätt och dessutom underrätta den enskilde om att så har skett (RÅ 1989 not. 450).

Lagtextens formulering ”bör” betyder att skyldigheten inte är ovillkorlig. Myndigheten behöver inte lägga ner något mer omfattande arbete på att reda ut frågor som inte berör det egna verksamhetsområdet, och är heller inte tvingad att göra någon större utredning för att klara ut var en felsänd skrivelse rätteligen hör hemma.

Uttrycket ”av misstag”

För att undvika missbruk av möjligheten att få hjälp har orden ”av misstag” lagts till i lagtexten.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 not. 450 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]

Propositioner

  • Proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag [1]