OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ålder som grund för befrielse

Skatteverket ska befria från skattetillägg, helt eller delvis, om man kan anta att ett fel eller en passivitet har berott på en persons ålder (51 kap. 1 § andra stycket 1a SFL). Med person avses den som ska påföras skattetillägget (prop. 2010/11:165 s. 964).

Hög ålder

En persons höga ålder kan innebära att det är oskäligt med ett fullt skattetillägg.

Fel i en inkomstdeklaration

Om en person som under beskattningsåret fyllt 65 år har lämnat en oriktig uppgift i en inkomstdeklaration ska Skatteverket befria helt från skattetillägg om personen inte har varit ekonomiskt aktiv.

Skatteverket ska också helt befria från skattetillägg som skulle ha tagits ut på grund av skönsbeskattning.

Ekonomiskt aktiv – betydande inkomster vid sidan av pensionen

En person anses vara ekonomiskt aktiv om han eller hon har betydande inkomster vid sidan av pensionen efter det att han eller hon fyllt 65 år.

Om en person anses vara ekonomiskt aktiv är utgångspunkten att Skatteverket inte med automatik befriar på grund av åldern. Skatteverket får i stället bedöma om åldern verkligen påverkat förmågan att lämna korrekta uppgifter och avgöra om hel eller delvis befrielse ska ges i det enskilda fallet.

Rättsfall: betydande inkomst före 65-årsdagen

En person pensionerades den 31 mars 1977 i samband med att han fyllde 65 år. Vid 1978 års taxering redovisade han betydande inkomst av förvärvsarbete. Endast en mindre del av förvärvsinkomsten hänförde sig dock till tiden efter pensioneringen. Personen ansågs inte vara ekonomiskt aktiv (RÅ 1982 1:30).

Rättsfall: ekonomiskt aktiv genom inkomst av tjänst

En person som var 69 år redovisade 273 378 kr från sin yrkesutövning vid sidan av sin pension. Personen ansågs vara ekonomiskt aktiv (KRNG 2001-08-15, mål nr 1880-2001).

Ränteinkomster

Enbart ränteinkomster av kapital medför normalt inte att en person anses vara ekonomiskt aktiv.

Förvaltning av värdepapper

Passiv förvaltning av värdepapper medför normalt inte att en person anses vara ekonomiskt aktiv.

Försäljning av enstaka aktieposter bör normalt inte heller anses tillräckligt för att betrakta en person som ekonomiskt aktiv.

Om förvaltningen av värdepapper är mer aktiv beror det på omständigheterna i det enskilda fallet om personen ska anses vara ekonomiskt aktiv.

Rättsfall: ekonomiskt aktiv genom omsättning av aktier

En person som var 70 år redovisade inte en vinst på 18 280 kr vid avyttring av aktieoptioner (1995 års taxering). Personen ansågs ha varit ekonomiskt aktiv eftersom han de två närmast föregående åren redovisade omsättning av aktier med 130 333 kr respektive 80 992 kr (RÅ 2001 not. 11).

Försäljning av bostadsrätt

Enbart en försäljning av bostadsrätt är inte tillräckligt för att betrakta en person som ekonomiskt aktiv (KRNS 2002-05-22, mål nr 637-2000).

Näringsverksamhet

En person som driver aktiv näringsverksamhet anses vara ekonomiskt aktiv. Detta gäller även om verksamheten inte ger något överskott.

Rättsfall: ekonomiskt aktiv genom fastighetsinkomster och kapital

En person som var 70 år redovisade ränteintäkter med ett belopp som var 4 003 kr för lågt. Han ansågs vara ekonomiskt aktiv eftersom han personligen förvaltade sin fastighet och redovisade bruttointäkter av hyra och arrenden med 119 135 kr samt kapitalinkomster med 21 243 kr (RÅ 1978 1:50).

Fel i en skattedeklaration

För en person som har fyllt 65 år och som lämnar en skattedeklaration är utrymmet för att befria betydligt mindre än vid fel i en inkomstdeklaration. Skatteverket bedömer nämligen att de flesta som lämnar skattedeklaration är ekonomiskt aktiva.

Det är endast för fel i en förenklad arbetsgivardeklaration som hög ålder skulle kunna vara en grund för att befria från skattetillägg.

Förtidspensionär

En person som har sjukersättning eller aktivitetsersättning (tidigare benämnd förtidspensionär) ska inte jämställas med en person som under inkomståret fyllt 65 år. Skatteverket ska för dessa personer tillämpa befrielsegrunderna på samma sätt som för andra personer under 65 år som inte får sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Låg ålder

Vid låg ålder förutsätter Skatteverket att den unges erfarenhet är liten eller i varje fall begränsad. Låg ålder kan därför vara en grund för Skatteverket att befria från skattetillägg.

Fel i en inkomstdeklaration

Precis som vid befrielse på grund av hög ålder påverkas bedömningen av om den unge är ekonomiskt aktiv.

För ungdomar som inte tidigare redovisat näringsverksamhet i en inkomstdeklaration är utgångspunkten att Skatteverket ska befria helt från skattetillägg.

Om felet beror på att den unge inte följt en grundläggande bestämmelse om redovisning av inkomst bör Skatteverket dock inte med automatik befria på grund av låg ålder.

Fel i en skattedeklaration

För ungdomar med en nystartad näringsverksamhet bör utgångspunkten vid fel i en skattedeklaration vara att Skatteverket befriar helt från ett skattetillägg när den unge första gången lämnar en

 • mervärdesskattedeklaration
 • arbetsgivardeklaration
 • punktskattedeklaration.

Om felet beror på att den unge inte följt en grundläggande bestämmelse för redovisning av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter eller punktskatt bör Skatteverket dock inte med automatik befria på grund av låg ålder.

Omyndiga

Om en förmyndare (en förälder eller någon annan) lämnar fel uppgifter eller är passiv ska Skatteverket alltid befria helt från skattetillägg (prop. 2002/03:106 s. 243).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNG 2001-08-15, mål nr 1880-2001 [1]
 • KRNS dom 2002-05-22, mål nr 637-2000 [1]
 • RÅ 1978 1:50 [1]
 • RÅ 1982 1:30 [1]
 • RÅ 2001 not. 11 [1]

Lagar & förordningar

 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Referenser inom skattetillägg