OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Vad är ett synnerligen högt skattetillägg?

Att ett skattetillägg är synnerligen högt finns inte med i uppräkningen av omständigheter som Skatteverket särskilt ska ta hänsyn till vid bedömningen av om ett skattetillägg är oskäligt (51 kap. 1 § andra stycket SFL).

Skatteverkets uppfattning är att ett synnerligen högt skattetillägg kan vara skäl för att befria, helt eller delvis, från ett fullt skattetillägg i det fall som det höga beloppet inte står i rimlig proportion till felet. Det kan finnas särskild anledning att befria från ett synnerligen högt skattetillägg när felet beror på ett misstag (RÅ 2007 ref. 65).

Man kan av förarbeten och praxis inte avgöra när ett skattetillägg är så stort att enbart det konkreta beloppet innebär att det kan finnas skäl för att delvis befria från det (prop. 2002/03:106 s. 169–170). Vad ett synnerligen högt skattetillägg är beror nämligen i det enskilda fallet på vem den uppgiftsskyldige är. Det finns skäl att bedöma t.ex. börsnoterade företag, mindre företag och fysiska personer olika.

Rättsfall: domstolen befriade

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var uppenbart oskäligt att vid 2001 års taxering ta ut ett skattetillägg på 70 miljoner kronor. Domstolen konstaterade att det var ett oavsiktligt fel (RÅ 2007 ref. 65).

Rättsfall: domstolen befriade inte

Högsta förvaltningsdomstolen befriade inte ett börsnoterat företag från ett skattetillägg på 16,5 miljoner kronor. Den uppgiftsskyldige hade felaktigt gjort en avsättning till ett internvinstkonto (RÅ 2000 ref. 66).

Referenser på sidan

Domar & beslut

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. [1]

Referenser inom skattetillägg