OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2020.

Här kan du läsa om när skatteförfarandelagen respektive skatteförfarandeförordningen ska tillämpas och när äldre lagstiftning respektive äldre förordning i stället ska tillämpas.

Huvudregel

Skatteförfarandelagen

Enligt övergångsbestämmelserna till SFL är utgångspunkten att lagen ska tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och på redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012 eller, om redovisningsperioden är ett beskattningsår, den redovisningsperiod som börjar den 1 februari 2012 (punkt 1 i övergångsbestämmelserna till SFL). För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare ska äldre bestämmelser gälla, däribland taxeringslagen, skattebetalningslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

För de beskattningsår och redovisningsperioder där äldre bestämmelser ska gälla ska som huvudregel skatten eller avgiften redovisas och betalas enligt dessa äldre bestämmelser, utredningsåtgärder ska företas och besluten ska också omprövas och överklagas enligt de äldre bestämmelserna. Vissa undantag från denna princip finns, se nedan.

I övrigt behandlas i sammanhanget relevanta övergångsbestämmelser i respektive avsnitt i vägledningen.

Skatteförfarandeförordningen

Enligt övergångsbestämmelserna till SFF är utgångspunkten att förordningen ska tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och på redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012 eller, om redovisningsperioden är ett beskattningsår, den redovisningsperiod som börjar den 1 februari 2012 (punkt 1 i övergångsbestämmelserna till SFF). För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare ska äldre förordningar gälla, med undantag för att bestämmelsen om undertecknande av underrättelse om beslut i 9 § TF inte gäller efter utgången av 2011. I stället gäller bestämmelsen om underrättelse om beslut i 17 kap. 3 § SFF (punkt 7 andra stycket i övergångsbestämmelserna till SFF).

Undantag

I vissa fall ska SFL tillämpas trots att ärendet i övrigt hanteras enligt äldre bestämmelser. Bestämmelserna nedan ska tillämpas från och med ikraftträdandet oavsett om äldre bestämmelser gäller för ärendehandläggningen i övrigt.

Särskilda avgifter

Följande bestämmelser ska tillämpas i fråga om uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet (punkten 10 i övergångsbestämmelserna till SFL):

Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

Följande bestämmelser ska tillämpas från och med ikraftträdandet (punkten 11 i övergångsbestämmelserna till SFL):

Ränta

Bestämmelserna om ränta i 65 kap. SFL ska tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 65 kap. 2 § andra stycket SFL samt 65 kap. 19–20 §§ SFL om ränta vid beslut om ansvar enligt 59 kap SFL ska dock tillämpas från och med ikraftträdandet (punkten 12 i övergångsbestämmelserna till SFL).

Särskilt kvalificerad beslutsfattare

Bestämmelserna om särskilt kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 § SFL gäller för samtliga beslut som omfattas av bestämmelsen och som fattas efter utgången av 2011 (punkten 16 i övergångsbestämmelserna till SFL).

Vitesföreläggande

Vitesföreläggande får överklagas om det meddelas efter utgången av 2011 oavsett om vitet utfärdas med stöd av äldre bestämmelser eller med stöd av SFL (punkterna 16, 18 och 22 i övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar