OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns inte några särskilda regler om avdrag för egna utbildningskostnader under pågående anställning. Avdraget bedöms enligt allmänna regler om avdrag (12 kap. 1 § IL).

Avdrag för egna utbildningskostnader

Avdrag medges för egna utbildningskostnader under pågående anställning om utbildningen är nödvändig för tjänsten. Sådan utbildning jämställs med att deltagaren utför sitt arbete.

Ska vara fortbildning

För att avdrag ska medges ska det vara fråga om fortbildning. Med fortbildning avses att man underhåller kunskaperna inom sitt arbete och att man skaffar sig nya kunskaper för att klara av utvecklingen i den tjänst man har.

Avdrag medges inte för kostnader för grundutbildning eftersom sådana utgifter är privata levnadskostnader.

Det krävs att lön betalas ut under utbildningen

Det finns endast ett fåtal domar från HFD som behandlar frågan om avdragsrätten för själva utbildningskostnaden. Däremot finns det en omfattande praxis när det gäller rätten till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med utbildning (t.ex. RÅ 1987 ref. 30, RÅ 1994 not. 55 och RÅ 2000 not. 87). Enligt denna praxis krävs det att den anställde under utbildningen har lön eller någon annan jämförlig skattepliktig ersättning (t.ex. från Trygghetsstiftelsen) för att han eller hon ska få avdrag för sina merkostnader.

Den omständigheten att den anställde får behålla sina löneförmåner eller del av dessa under utbildningen innebär nämligen i sig en presumtion för att utbildningen är nödvändig för tjänsten. Skatteverket anser att motsvarande presumtion ska användas vid prövning av avdragsrätt för själva utbildningskostnaden. Detta innebär alltså att avdrag för kostnaden för själva utbildningen kan medges om den anställde får viss lön under utbildningen.

Hur stor lön krävs?

Av praxis framgår inte hur stor del av den ordinarie lönen som måste betalas för att presumtionen inte ska brytas. Därför går det inte att ange en exakt beloppsgräns eller procentsats av ordinarie lön.

HFD:s praxis visar dock att lönen måste motsvara ungefär en lägstalön eller ingångslön för motsvarande arbete för att avdrag ska medges.

Hänsyn måste alltid tas till omständigheterna i det enskilda fallet när man bedömer avdragsrätten. Men i normalfallet krävs det alltså en viss lön under utbildningstiden för att utbildningen ska anses nödvändig.

Vad menas med betald arbetstid?

Ett annat uttryck för bibehållna löneförmåner är att utbildningen sker på betald arbetstid. Med detta menas att den anställde behåller lönen eller del av den, trots att han eller hon är ledig på del- eller heltid för att studera.

En person som går en utbildning på fritiden vid sidan av sitt vanliga arbete uppfyller inte kraven på att utbildningen sker på betald arbetstid.

Vilka kostnader får man avdrag för?

Den anställde får avdrag för samtliga kostnader som han eller hon har haft för utbildningen, t.ex. kurskostnad, kostnad för ersättare på arbetsplatsen, reskostnader, ökade levnadskostnader och kostnader för kurslitteratur.

När den anställde gör studieresor kan kostnaderna bli höga och ofta finns det även inslag av rekreation. Eftersom det krävs att utbildningen ska vara till nytta för tjänsten måste SKV särskilt i dessa fall utreda att det finns ett samband mellan tjänsten och samtliga kostnader. Utredningen bör åtminstone innehålla uppgifter om

  • arrangören
  • reseprogrammet och om detta har följts och
  • varför studierna behövs för att den anställde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Exempel: Vidareutbildning till sjuksköterska

HFD har medgett en undersköterska vid ett landstingssjukhus avdrag för kostnader i samband med utbildning till sjuksköterska. Under studietiden fick hon lön från arbetsgivaren. Lönen motsvarade grundlönen för sjukvårdsbiträden. HFD ansåg att utgifterna för utbildningen var avdragsgilla kostnader för fullgörande av tjänst trots den reducerade lönen och den omständigheten att utbildningen syftade till att erhålla högre kompetens (RÅ 2000 not. 87).

Exempel: Fortbildning för piloter

Skatteverket anser att anställda vid flygbolag har rätt till avdrag för utgifter för sådan fortbildning som är nödvändig för att flyga en viss flygplanstyp s.k. typerating. En förutsättning för avdragsrätt är att utbildningen genomförs på betald arbetstid.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1987 ref. 30 [1]
  • RÅ 1994 not. 55 [1]
  • RÅ 2000 not. 87 [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Ställningstaganden

  • Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal [1]
  • Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning [1]