OBS: Detta är utgåva 2014.6. Visa senaste utgåvan.

Räntor och tillägg på återbetald skatt m.m. är skattefria.

Skattefria räntor på återbetald skatt

Skattefria räntor är enligt 8 kap. 7 § IL räntor på återbetald

Skattefria räntor på låga belopp

Räntor som inte redovisas i kontrolluppgifter eftersom de inte uppgår till 100 kr är skattefria om de sammanlagt understiger 500 kr för den skattskyldige under beskattningsåret (8 kap. 8 § IL och 17 kap. 4 § 1 och 2 SFL).

Skattefria tillägg

Vid avstämning mellan preliminär och slutlig sjukersättning respektive bostadsbidrag betalas ett tillägg ut (37 kap. 15 § första stycket och 98 kap. 7 § första stycket SFB). Sådana tillägg är skattefria (8 kap. 6 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1] [2]
  • Tullag (2000:1281) [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 2) [1]
  • lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter [1]