OBS: Detta är utgåva 2015.1. Sidan är avslutad 2015.

Meny

All egendom inom en taxeringsenhet måste för värderingens skull vara indelad i värde­ringsenheter. En värderingsenhet består av egendom som ska värderas för sig.

En värderingsenhet får alltså inte avse egendom som ingår i mer än en taxe­ringsenhet, utan bara egendom som till­hör en och samma byggnadstyp eller ett och samma ägoslag (6 kap. 1 § FTL).

Vid värderingen är det avgörande hur värderingsenhetens stor­lek och beskaffen­het i övrigt bestäms. Detta görs främst utifrån indelningen i bygg­nadstyp och ägoslag. För i prin­cip varje värderingsenhet ska ett riktvärde bestämmas (1 kap. 2 § FTF). De sam­man­lagda riktvärdena för alla värderings­enheter inom en taxeringsenhet utgör taxerings­enhetens totala taxeringsvärde om inte en justering för säregna förhållanden ska göras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) [1]
  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]