OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2017.

Den som vill byta till ett nybildat efternamn eller till ett efternamn som inte går att få genom en ansökan till Skatteverket kan i stället ansöka hos Patent- och registreringsverket (PRV).

När ska man ansöka genom PRV?

Den som vill byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn eller till ett efternamn som personen inte kan förvärva enligt reglerna i 1–10 och 49 a §§ NL, kan ansöka om att få byta efternamn hos PRV. Den som en gång har bytt efternamn efter en ansökan hos PRV kan på nytt byta efternamn på detta sätt endast om det finns särskilda skäl. För ett barn under 18 år kan PRV kräva att en domstol har funnit att efternamnsbytet är förenligt med barnets bästa (11 § NL).

Även en ändring av ett efternamns stavning ska betraktas som ett byte av efternamn.

Ett byte till ett efternamn som är bildat av personens fars eller mors förnamn följt av ändelsen ”-son” alternativt ”-dotter” ska kunna godkännas om det finns särskilda skäl för ett sådant byte (14 § NL).

Ansökan ska vara skriftlig

Ansökan till PRV ska vara skriftlig och är avgiftsbelagd.

Ansökan släcker ut tidigare namn

Ett efternamn som har förvärvats genom en ansökan hos PRV släcker ut alla personens tidigare namn, till exempel namn som ogift (RÅ 1989 ref. 113).

En gift person kan ansöka om ett nytt efternamn hos PRV

Ett efternamn som en gift person får genom en ansökan hos PRV ersätter det efternamn som personen bär vid förvärvet. Det ersätter samtidigt också personens tidigare namn som ogift. Det saknar betydelse om namnet har förvärvats tillsammans med makan eller maken eller om det har förvärvats efter äktenskapets upplösning.

Detta innebär exempelvis att en kvinna, som efter äktenskapsskillnad har förvärvat ett nytt efternamn genom en ansökan hos PRV och därefter gifter om sig och tar den nye makens efternamn, när som helst ta kan tillbaka det efternamn som hon har förvärvat genom sin ansökan hos PRV. Det är PRV-namnet som numera betraktas som hennes namn som ogift. Detsamma gäller för en person som tillsammans med sin maka eller make har förvärvat ett nytt namn genom en ansökan hos PRV och därefter skilt sig och gift om sig och förvärvat den nya makans eller makens efternamn.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 ref. 113 [1]

Lagar & förordningar