OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

En person kan förlora sitt efternamn om ett faderskap eller ett beslut om förvärv av namn blir upphävt.

Förlust av efternamn efter hävt faderskap

Om ett barn har förvärvat en mans nuvarande eller tidigare efternamn och det sedan har fastställts att mannen ifråga inte är barnets far förlorar barnet det efternamnet. Om faderskapet hävs får barnet i stället det efternamn som modern bar när barnet föddes (16 § NL).

Ett barn kan förlora efternamnet i följande fall:

  • när en domstol beslutar att häva ett faderskap grundat på barnets mors äktenskap, enligt 1 kap 2 § FB
  • när en faderskapsbekräftelse har gjorts av en annan man enligt 1 kap 4 § kap tredje stycket FB
  • när en domstol förklarar att en faderskapsbekräftelse saknar verkan.

Detta är endast tillämpligt om barnets mor bar ett annat efternamn än mannen vid barnets födelse eller när barnet genom en anmälan har fått ett efternamn som mannen tidigare har burit.

Om barnets mor bar samma efternamn som mannen vid barnets födelse och barnet fortfarande bär detta namn när faderskapet hävs, får barnet behålla efternamnet.

Om barnets mor bar ett annat efternamn än mannen vid barnets födelse får barnet alltid detta efternamn, oavsett hur barnets mor har förvärvat det. Detta gäller i dessa fall även när barnets mor har förvärvat sitt efternamn genom ett tidigare äktenskap.

Eftersom barnet anses ha förvärvat sin mors efternamn enligt 1 § NL har barnet möjlighet att ta sin mors efternamn som ogift enligt 1 § tredje stycket NL. Barnet har också möjlighet att byta efternamn med stöd av 5 § NL. Om barnets mor har förvärvat ett annat efternamn, till exempel genom äktenskap, när faderskapet hävs har barnet möjlighet att ta det namnet (16 § första stycket NL).

Förlust av efternamn genom ett upphävt namnbeslut

Om någon felaktigt har förvärvat en annan persons efternamn utan att ha rätt till detta, kan den person vars namn har förvärvats begära att domstol upphäver namnförvärvet (17 § NL).

Fel som kan uppstå är exempelvis att en person vid vigseln får ett efternamn som maken eller makan har förvärvat genom ett tidigare äktenskap. Ett annat fel kan vara att anmälan görs av en obehörig person, av endast den ena vårdnadshavaren till ett barn eller utan ett nödvändigt samtycke.

Om Skatteverket har godtagit en anmälan om efternamn för ett barn under 18 år utan att barnets båda vårdnadshavare har skrivit under, kan beslutet överklagas. Den av föräldrarna som inte har gjort anmälan kan då begära att barnet ska förlora det anmälda efternamnet och återfå sitt tidigare efternamn.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar