OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Vid inkomstbeskattningen ska, precis som i redovisningen, hänsyn tas till händelser som inträffar efter balansdagen om händelsen påverkar en post där beskattningen styrs av god redovisningssed. Hur händelsen ska beaktas avgörs av vilken normgivning företaget i det enskilda fallet följer.

När ska händelser efter balansdagen påverka beskattningen?

I företagens redovisning ska hänsyn tas till händelser som inträffar efter balansdagen men före bokslutet eller årsredovisningen beslutas och undertecknas nämligen sådana händelser som bekräftar ett förhållande som förelåg redan på balansdagen. För de poster där beskattningstidpunkten styrs av god redovisningssed har redovisningsnormgivningen betydelse vid beskattningen. Detta gäller även för händelser efter balansdagen. I de allra flesta fall anger god redovisningssed att sådana händelser som inträffar efter balansdagen men bekräftar ett förhållande som förelåg redan på balansdagen ska beaktas. Detta gäller dock inte för de enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut. Dessa ska inte ta hänsyn till händelser efter balansdagen när de upprättar sitt förenklade årsbokslut.

Särskilt om kundfordringar

En vanlig fråga vid beskattningen är värdering och nedskrivning av kundfordringar. Upplysningar som ger ytterligare information om ett förhållande som fanns på balansdagen ska beaktas. Det innebär att grunden till betalningsoförmågan alternativt tvisten avseende fordran ska vara hänförlig till det gångna räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår för att nedskrivning ska kunna ske och en nedskrivning baseras på informationsom framkommer mellan balansdagen och den dag då de finansiella rapporterna undertecknas. Läs mer om värdering av kundfordringar vid försäljning av varor och tjänster.