Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Under fliken Alla år visas samtliga ställningstaganden. Under respektive årsflik visas de ställningstaganden som är tillämpliga för det året och även tidigare år om ställningstaganden rör redan gällande lagstiftning, om det inte anges något annat i ställningstagandet.

2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och fastighetsskatt
2006-10-24 Särskild löneskatt på premier för utländska försäkringar avseende utsänd personal
2010-10-11 Spärregel i underskottsreglerna
2015-04-15 Upphävande av ställningstagande ”Inkomst av specialbyggnad”
2008-12-08 Beståndsöverlåtelse av s.k. kapitalpensionsförsäkringar
2009-10-07 Pensionssparavdrag vid obegränsad skattskyldighet under del av beskattningsåret
2014-06-24 Återföring av periodiseringsfond vid övergång till inskränkt skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § IL
2005-09-07 Övertagande av övergångspost
2005-06-21 Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattning av specialbyggnad
2006-10-02 Utbetalningsvillkor för temporär ålderspension vid avgångspensionering före 65 års ålder
2008-06-19 Nedskrivning av kundfordringar vid inkomstbeskattningen
2010-04-08 Löneunderlag i företag som under året före beskattningsåret inte var ett fåmansföretag
2014-11-04 Återbetalning alternativt inbetalning av mervärdesskatt hänförlig till inventarier
2007-01-18 Flytträtt för kapitalpension
2009-11-27 När upphör andelar som är kvalificerade på grund av ett andelsbyte eller en partiell fission att vara kvalificerade om de även varit kvalificerade av annan anledning?
2006-06-16 Anskaffningsutgift för delägarrätter vid beskattningsinträde
2015-08-18 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering”
2013-11-07 Kan ett beskattningsår i enskild näringsverksamhet förlängas i efterhand?
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med fastighetsreglering
2004-10-07 Moms i inkomstdeklaration, kapitalunderlag för räntefördelning och koppling till företagets redovisning
2005-09-26 Resor och logi vid personalfest, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2008-12-17 Självständig näringsverksamhet utomlands - EG-rättsliga frågor
2007-06-14 Konsekvenser för mottagarens taxering när avdrag för koncernbidrag har vägrats med stöd av lagen mot skatteflykt
2015-07-09 Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2014-06-25 Löneunderlag och beaktande av närståendes lön för uppfyllande av löneuttagskravet
2015-09-18 Uttagsbeskattning och anstånd vid hemvistbyte och efterföljande fusion med utländskt företag
2008-01-28 Fastighetsskatt/Fastighetsavgift - fördelning mellan säljare och köpare
2005-06-13 Fysisk aktivitet på recept, förmånsbeskattning och avdragsrätt
2012-06-20 Sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk - vinstsyfte
2006-05-12 Sambandet likvida medel - expansionsfonder i enskild näringsverksamhet
2005-03-18 Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform
2013-01-22 Avdragsrätt för räntor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. 10 a - 10 f §§ IL i fall där räntor slussas genom ett eller flera svenska företag till
2012-11-14 Gravanordningar m.m. - registrerat trossamfunds försäljning av gravstenar, andra gravanordningar och gravplattor
2014-11-04 Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL
2009-01-29 Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10
2015-08-25 Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2011-06-29 Skatteverkets ställningstagande 2011-06-29, Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL
2008-10-01 Schablonintäkt på periodiseringsfond övertagandeåret?
2009-01-26 Utbetalning från en pensionsförsäkring med sjunkande belopp under de första fem åren
2006-03-16 Sjukpenning och aktiv eller passiv näringsverksamhet
2005-06-07 Resor i näring eller till arbetsplatsen
2008-06-19 Förenklat årsbokslut och särskilt avdrag för avyttrade inventarier
2005-06-27 Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring
2014-06-18 För vilka äldre ekonomiska föreningar är reglerna om beskattning för ideella föreningar tillämpliga (4 kap. 2 § ILP)?
2012-10-05 Sparat utdelningsutrymme på kvalificerad köpoption
2005-11-09 När ska en enskild näringsverksamhet anses avslutad
2005-10-07 Skatteberäkning inom familjen för tjänsteintäkter från fåmansföretag enligt 57 kap. 14 § IL
2012-10-18 Fördelning av anskaffningsutgift på byggnad och tomt då byggnaden rivs efter förvärvet
2006-10-11 Insatsemission och underlag för räntefördelning respektive expansionsfond
2011-01-18 Uttagsbeskattning av vindkraftkooperativ - beräkning av marknadspris
2011-04-13 Avdragsrätt för gränsöverskridande koncernbidrag
2008-05-22 Företagsledare i indirekt ägt fåmansföretag
2006-10-17 Skattskyldighet för dansförening
2012-11-14 Trädgårdstjänster - registrerat trossamfunds åtagande att utföra park- och trädgårdsskötsel
2005-02-14 Inkomst från naturvårdsavtal
2004-09-10 Uttagsbeskattning vid ombildning av kooperativ förening
2011-04-13 Följdfrågor beträffande gränsöverskridande koncernbidrag
2007-02-09 Ska ett bolags innehav av egna aktier beaktas vid bedömningen av om en ägares innehav i bolaget är näringsbetingat?
2011-09-23 Allmänt avdrag för underskott av nystartad verksamhet
2006-02-01 Kapitaltillskott till underskottsföretag
2005-02-18 Psykoterapeutisk uppdragsverksamhet har inte naturlig anknytning till ändamålet
2010-03-01 Kan ersättning utbetald i Sverige och som SINK-beskattats ingå i löneunderlaget samt fråga om begreppet motsvarande ersättning
2000-03-13 Promemoria rörande vissa skatterättsliga frågor med anledning av slopade s.k. stoppregler
2012-10-08 Skattskyldighet för ideell förening som bedriver butikshandel inom området rättvis handel
2008-06-19 Kooperativa föreningars rabatter till medlemmar
2010-12-27 Avdrag för utgifter för resor i näringsverksamheten då förmånsbil i inkomstslaget tjänst används
2007-06-04 Förutsättningar för uttagsbeskattning när ett oäkta bostadsföretag blir ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL
2008-10-17 Finansiell leasing och räkenskapsenlig avskrivning
2008-09-30 Näringsverksamhet – utgifter för vissa anläggningar på allmän mark
2006-02-23 Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring
2008-05-13 Spärrbeloppsberäkningen för fysisk person som bedriver självständig näringsverksamhet utomlands
2008-05-19 Allmänt undervisningsverk – fastighetsinkomst
2011-05-30 Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring
2009-11-04 Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering
2006-10-17 Kapitalbeskattning vid blankning
2007-11-07 Är intäkt av tillståndspliktigt spel, på spelautomater och liknande, vilket bedrivs utan tillstånd att anse som intäkt av näringsverksamhet?
2013-11-20 Behövande i ekonomisk mening - schablonmässig bedömning
2004-10-08 Bokföringsskyldighet för utländskt bolag med byggnadsverksamhet i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och betalningsplan på skog
2015-11-05 Anläggningar på tomtmark till hyreshus
2014-10-28 Omräkning av utländska filialer
2005-09-12 Andelsbyte av kvalificerade andelar. Retroaktiv tillämpning av bestämmelserna om framskjuten beskattning
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som vid tecknandet inte endast är anknutna till externt förvaltade fonder och av depåförsäkringar meddelade inom EES
2009-02-20 Årsredovisning i mindre aktiebolag och periodiseringsregeln
2015-06-29 Frågor om dricks – särskilt vid betalning med kontokort
2006-06-30 Värdeminskningsavdrag efter uppskrivning och återgång till räkenskapsenlig avskrivning
2004-12-01 Egenavgifter i samband med skalbolagsbeskattning
2006-04-19 Utgifter i samband med förvärv respektive avyttring av näringsbetingade andelar
2007-11-26 Utgör indirekt korsvist ägande sådant särskilt skäl som avses i 57 kap. 5 § IL (utomståenderegeln)
2008-10-18 Förhöjt pensionssparavdrag
2009-06-29 Löneunderlag. Omräkningskurs för omräkning av ersättning i utländsk valuta
2009-03-13 Beskattningstidpunkten för näringsbidrag
2014-04-30 Är utländska kontraktsrättsliga fonder skattskyldiga för kupongskatt?
2012-05-23 Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen?
2007-06-13 Återföring av skogsavdrag
2007-10-16 Fråga om marknadsnoterade aktier i Hakon Invest AB respektive i Royal Ahold N.V. kan anses som näringsbetingade enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § IL när de innehas av ett aktiebolag som bedriver en ICA-butik
2010-12-06 Hemställan om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) avseende rätt att flytta pensionskapital mellan pensionsförsäkringar
2006-01-31 Pension i form av bostadsförmån
2014-11-04 Ändringar i efterhand av skattemässigt resultat av näringsverksamhet
2009-11-24 Andelsbyte med kontant tilläggsköpeskilling
2015-04-24 Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.
2014-06-19 Tillämpning av avdragsbegränsningen i mervärdesskattelagen vid representation
2009-06-29 Andelsbyte genom nyemission med överföring av sparat utdelningsutrymme på mottagna andelar
2004-11-29 Inkomstbeskattning av Bed & Breakfast bedriven i privatbostadsfastighet
2007-09-14 Förmån av grupplivförsäkring som är väsentligt förmånligare än vad som gäller för statligt anställda m.m.
2009-11-16 Vilka ersättningar kan ingå i löneunderlaget vid beräkning av gränsbeloppet?
2010-06-21 Periodiseringsfond - frågan om överensstämmelse mellan avdrag och avsättning i räkenskaperna
2014-09-17 Hur beskattas gåvor till ideella föreningar och registrerade trossamfund i form av lös egendom som ska säljas vidare, exempelvis via secondhand-butiker?
2015-08-07 En allmännyttig ideell förenings och ett registrerat trossamfunds funktionärsuppdrag
2007-04-05 Omfattas andelar i cfc-bolag av bestämmelserna i 57 kap. IL om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag?
2007-02-12 Avdrag för hästhållning vid innehav av jordbruksfastighet
2008-06-04 Beloppsspärren och underskott i utländska bolag
2011-04-05 Kooperativ förening - avdragsbegränsningen för s.k. kooperativ utdelning
2015-11-11 Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2005-01-18 Beskattningsår vid start/nedläggning/start samma kalenderår
2005-09-07 Begreppet hälso- och sjukvård inom förmånsbeskattningen
2013-12-18 En idrottsförenings skattskyldighet för upplåtelse av en idrottsanläggning till ett aktiebolag
2005-04-12 Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal
2015-04-15 Upphävande av ställningstagande ”Fastighetstaxeringens betydelse vid inkomstbeskattningen av specialbyggnad”
2007-11-07 Hästleasing, hyra av tävlingshäst
2009-04-09 Beskattning av medlem i bytesring
2010-06-23 Kapitalvinst fastighet - avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2010-02-08 Periodiseringsfond, expansionsfond och räntefördelning för en obegränsat skattskyldig svensk fysisk person som är andelsägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och insatsemission i ekonomisk förening
2015-08-27 Andelar i en utländsk juridisk person i en stat som helt saknar inkomstskatt för juridiska personer kan inte vara näringsbetingade
2006-11-14 Räntebilligt lån från handelsbolag till delägare som är fysisk person
2004-12-17 Beloppsspärr och ackord vid underskott
2015-07-24 Företrädaransvarets förenlighet med reglerna i skatteflyktslagen
2006-06-15 Fastighetsbeskattning av allmännyttig ideell förening/trossamfund
2012-02-13 Beräkning av lönebaserat utrymme när andelar förvärvats under året före beskattningsåret
2007-11-26 Skogsavdrag, skogskonto och EES
2007-04-11 Utländsk delägare och kvalificerad andel vid tillämpning av 23 kap. 19 § IL
2010-12-27 Näringsverksamhet - gatukostnadsersättning
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2006-09-18 Verkligt värde på inventarier och överavskrivning
2005-05-04 Fri hälso- och sjukvård genom försäkring som tecknats av arbetsgivare
2014-06-19 Beräkning av avdraget för mervärdesskatt på måltidsutgiften vid representation
2008-11-11 Är förfarande enligt Chapter 7 och Chapter 11 i USA:s Bankruptcy Code att jämställa med konkurs eller likvidation?
2014-09-17 Second hand-försäljning av ideell förening eller registrerat trossamfund
2007-08-15 Avdrag för borgensprovision till aktieägare
2005-04-20 Skogsplantering utgör hävdvunnen finansieringskälla för en allmännyttig ideell förening
2005-04-12 Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag
2008-03-19 Redovisning av nedmonterings- och bortforslings- och återställandekostnader för inventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning
2006-12-06 Negativ goodwill vid inkråmsförvärv
2009-11-16 Inventarier av mindre värde och begreppen naturligt samband och större inventarieanskaffning
2013-07-03 Hur mycket kan man få betalt för obeskattade vinstmedel samtidigt som den s.k. ventilen normalt skulle kunna vara tillämplig?
2005-01-10 Utgör förlängt räkenskapsår sådant särskilt skäl som medför att skattskyldig som startar en näringsverksamhet inte är berättigad till uppskov med betalning av F-skatt eller särskild A-skatt under tre månader?
2010-12-27 Ingår utgifter för till- och ombyggnad i anskaffningsvärdet, som ska minskas med näringsbidrag enligt 29 kap. 6 § IL?
2009-09-25 Beräkning av beloppsspärren i 40 kap. 15 § IL då flera ägarförändringar har skett under samma år
2009-06-12 Restvärdesavskrivning och avyttring av inventarier
2014-05-13 Koncernbidrag vid upplösning genom likvidation
2013-09-30 Känd gåvogivare och skyldighet att lämna kontrolluppgift för mottagna gåvor
2015-04-15 Upphävande av ställningstagandet ”Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att bidrag lämnas till annan organisation”
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och inventarier av mindre värde
2012-11-12 Redovisning av osäkra skattepositioner i årsredovisningen av företag som tillämpar internationella redovisningsstandarder
2007-04-04 Gåva till näringsdrivande stiftelse
2012-03-09 Andelskraft
2008-04-21 Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning
2011-04-11 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2006-04-13 Förskole- och fritidshemsverksamhet i registrerat trossamfund eller ideell förening
2015-06-11 Inkomst av självständigt bedriven näringsverksamhet i annat EES-land eller Schweiz – pensionsgrundad inkomst (PGI) och egenavgifter
2008-12-11 Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp
2005-05-17 Skattemässiga konsekvenser när ett förbjudet lån till handelsbolag efterges i fall där delägare har beskattats för lånet enligt 11 kap. 45 § eller 15 kap. 3 § IL
2012-06-20 Allmänna undervisningsverk - avgränsning med anledning av nya skollagen
2009-04-14 Ökade levnadskostnader i näring efter mer än tre månader
2006-05-04 Enskild näring – makes privatbostadsfastighet
2010-06-24 Beräkning av gränsbelopp vid inlösen av kvalificerad aktie
2011-04-13 Tomtmark som privatbostadsfastighet när småhuset har brunnit ner eller rivits
2011-02-15 Skattefri utdelning enligt lex Asea av andelar av aktier
2008-10-23 Särskild löneskatt och avkastningsskatt på kommuners avsättningar i balansräkningen för pensionsåtaganden
2013-03-25 Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Avdrag för förskott till leverantörer vid tillämpning av BFNAR 2006:1
2004-10-15 Frågan om räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning får användas samtidigt
2009-03-30 Flytt av pensionsförsäkringar
2004-10-08 Kapitalförlust på syntetiska optioner
2009-11-27 Allmänt avdrag för konstnärer
2011-07-07 Inkomstbeskattning av tryckerier som begär återbetalning av utgående mervärdesskatt
2009-10-07 Uppgiftsskyldighet för svenska handelsbolag utan fast driftställe med enbart utländska delägare
2006-06-26 Fråga om koncernbidrag kan anses innefattas i begreppet kapitaltillskott enligt 40 kap. 16 § IL
2011-04-18 Studentkårers m.fl. skattskyldighet - lagändring
2006-11-10 Roll- och konfliktspelsföreningars m.fl. skattskyldighet
2005-03-15 Beskattning av stiftelse eller ideell förening som främjar entreprenörskap
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och periodisering av utgifter för hyror och försäkringspremier
2008-12-17 Beskattning av sjukpenning pga. näringsverksamhet som betalas ut till begränsat skattskyldig person
2006-02-03 Försäkringsersättning för skog
2014-10-28 Avskrivning på inventarier i utländsk filial inom EES-området
2005-04-29 Beskattningsinträde för stiftelse, ideell förening m.fl.
2012-08-26 Löneunderlag och krav på egen lön det år andelarna förvärvas
2006-05-24 Överavskrivning av inventarier och restvärdeavskrivning
2011-11-15 Värdeminskningsavdrag i samband med klyvning
2015-04-15 Upphävande av ställningstagandet ”Verksamhetskravet – bedömningsperiod”
2010-09-28 Diligentiamålet och korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL
2007-06-12 Idrottsförenings drift av kommunal idrottsanläggning
2012-10-29 Premiedelen av kapitalunderlaget för en utländsk kapitalförsäkring
2009-03-12 Tillämpning av korrigeringsregeln när resultatet av forskning och utveckling utnyttjas av utländska koncernbolag
2008-11-08 Årsredovisning i mindre aktiebolag och bokföringsmässiga grunder
2009-10-16 Inventarier och begreppet verkligt värde
2013-09-02 Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen
2004-10-15 Avdrag för kapitalförlust på vissa fordringar
2009-09-25 Årsredovisning i mindre aktiebolag och alternativregeln för uppdrag till fast pris
2006-10-12 Underprisöverlåtelse och överavskrivning av inventarier
2007-08-15 Skyldighet i vissa fall att ta ut borgensprovision
2013-08-14 Avdragsrätt för slutlig förlust hos överlåtande företag vid gränsöverskridande fusion
2008-05-19 Förenklat årsbokslut och arbetsgivaravgifter
2015-02-17 Beskattning av ersättningar för markintrång m.m.
2008-12-14 Kapitalförlust på syntetisk option med egna aktier i onoterat företag som underliggande egendom
2011-12-06 Gränsbelopp vid likvidation
2008-06-24 Talan om skadestånd för den som tillfogat Skatteverket förmögenhetsskada genom annat brott än skattebrott
2015-10-29 Utländska företag med minst en obegränsat ansvarig delägare motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om skattefri utdelning och kapitalvinst
2006-03-13 Skattemässigt avdrag för nedskrivning av räntefordran
2014-11-27 Övergång till K3 och räkenskapsenlig avskrivning
2006-12-06 Ägarförändring och underskottsbegränsning på grund av riktad nyemission
2006-04-04 Utmätt pensionsförsäkring
2006-04-04 Tilläggsköpeskilling och 2/3 kvotering för kvalificerade andelar
2013-10-07 Redovisning av resultatandel från handelsbolag i aktiebolag med brutet räkenskapsår
2013-02-08 När föreligger ett rationaliseringsförvärv av skogsfastighet?
2011-08-11 Skattemässig klassificering av utländska fondförsäkringar meddelade inom EES som är anknutna till externt förvaltade fonder
2015-12-04 Ersättningsfonder vid tvångsavyttring m.m. av fastighet
2015-03-20 Avdrag för reparation och underhåll av inventarier
2005-03-21 Inkomst av andel i handelsbolag hos inskränkt skattskyldig stiftelse, ideell förening m.fl.
2006-12-20 Värdeminskningsavdrag efter att inventarier övertagits i samband med fusion
2012-06-28 Koncernbidrag mellan svenskt aktiebolag och utländskt bolags fasta driftställe i Sverige när det utländska bolaget hör hemma utanför EES
2009-11-09 Skattefria julgåvor och sponsringspaket
2004-10-11 Förbjudet lån
2009-06-10 Inventarier av mindre värde och enkla bolag
2004-12-03 SLP-underlag vid återbetalning av premie på grund av premiebefrielseförsäkring
2009-11-25 Näringsbidrag - beskattas i enlighet med ändamålet
2004-10-07 Finansiell leasing och beskattning
2014-03-10 Tillämpning av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningsreglerna inom intressegemenskaper där långivaren är kommuner och liknande skattebefriade subjekt
2006-05-19 Räntefördelning första räkenskapsåret?
2015-01-21 Behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning
2011-03-17 Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden
2005-09-07 Justering på grund av tillkommande egenavgifter
2015-02-16 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2014-10-17 Kan en utländsk juridisk person medges avdrag för inrullat underskott när verksamhet vid ett fast driftställe lagts ned och ny verksamhet startas ett senare år?
2009-06-03 Löneunderlag, ersättning från företag i tredje land till anställd som beskattas i Sverige
2008-05-29 Idrottsutövares pension - SINK eller A-SINK?
2006-01-24 Ackord och reducering av underskott
2014-11-17 Ett irländskt private unlimited company motsvarar inte ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar
2009-03-31 Årsredovisning i mindre aktiebolag och förvärvade immateriella anläggningstillgångar
2011-03-24 Avdrag i näring för dagbarnvårdare i familjedaghem
2011-01-11 Ägare till prästbostäder
2007-11-16 Rätt beskattningsår för ändring av fastighets skattemässiga karaktär vid ombyggnad
2007-11-27 Avdragsram för representation och reklamgåva
2007-12-19 Valutakursförändringar på fordringar som är kapitaltillgångar
2011-04-28 Verksamhetskravet – bedömningsperiod
2008-04-16 Fastighet - avyttring eller gåva vid överlåtelse av utländsk fastighet
2010-03-04 Ändrad giltighet för ställningstagandet Förenklat årsbokslut och utgifter för ej färdigställda egentillverkade maskiner och inventarier
2006-12-06 Omstruktureringsreserv vid inkråmsförvärv
2011-05-18 Inkomstskattemässig hantering av fiskerättighet
2007-09-18 Näringsbetingade lagerandelar i EU-bolag
2010-12-16 Förlust på lånefordringar i inkomstslaget näringsverksamhet
2005-04-20 Enskild näring – lokal i privatbostadsfastighet
2011-02-08 Indragning av aktier utan ersättning
2007-11-07 Begreppet innehav enligt 13 kap. 1 § andra stycket IL
2012-07-03 Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe
2008-03-03 Överlåtelse av betalningsplan enligt 21 kap. 2 § IL
2015-07-01 Omräkning av utländska filialer
2008-04-02 Förenklat årsbokslut och försäkringsersättning för inventarier
2013-12-02 Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2010-02-10 Andelsbyte där tjänstebelopp för utdelning/kapitalvinst uppgår till noll kr
2015-12-17 Upphävande av ställningstagande ”Självständig näringsverksamhet utomlands – EG-rättsliga frågor”
2008-03-05 Hur påverkas kapitalunderlaget för räntefördelning och expansionsfond av reglerna om förenklat årsbokslut?
2009-04-14 Makar som tillsammans deltar i enskild näring
2005-05-04 Skattskyldighet för koloniträdgårdsförening