OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Om och hur en immateriell anläggningstillgång ska redovisas beror till stora delar på om den är förvärvad eller egenupparbetad. Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är därför viktig.

En immateriell anläggningstillgång anses vara förvärvad om den förvärvats från en extern part och egenupparbetad om tillverkningen av den immateriella tillgången utförts av företaget självt. Exempel på egenupparbetade tillgångar är utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten som företag bedrivit i egen regi. Det har ingen betydelse om det är företagets anställda eller externa konsulter som har utfört arbetet.

Frågan är hur en immateriell anläggningstillgång ska klassificeras om den består av delar som både är förvärvade och egenupparbetade.

En tillgång ska i sin helhet anses utgöra en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång om den består av en förvärvad immateriell anläggningstillgång som företaget självt gör förbättringar, utvecklingar och justeringar på, som gör att den ursprungliga tillgången blir en ny, unik tillgång.

Om de förändringar som företaget gör på den förvärvade immateriella anläggningstillgången är så pass obetydliga att en ny, unik tillgång inte uppstår, ska tillgången i sin helhet anses vara en förvärvad immateriell anläggningstillgång.