OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2015.

Meny

Arbetsgivaren ska lämna kontrolluppgift för sjöinkomst på en särskild kontrolluppgiftsblankett. För en sjöman bosatt i Sverige används SKV 2306 (KU 16). För en utomlands bosatt sjöman, som haft beslut om särskild inkomstskatt (SINK), ska arbetsgivaren använda SKV 2307 (KU 17). Har en sjöman tjänstgjort på olika fartyg hos samma arbetsgivare ska en kontrolluppgift lämnas för varje fartyg.

Om en sjöman får kontant kostersättning från arbetsgivaren som kompensation för den uteblivna kostförmånen under en ledighet ska beloppet redovisas som kontant bruttolön.

Arbetsgivaren ska redovisa de förmåner som sjömannen fått på kontrolluppgiften. Den största delen består normalt av fri kost ombord på fartyget. Vissa andra förmåner, t.ex. fri hälso- och sjukvård, fria läkemedel, fria privata resor, fri telefon och fria tidningar får redovisas sammanräknat med fri kost. Bilförmån, drivmedelsförmån, ränteförmån, bostadsförmån och liknande ska arbetsgivaren dock redovisa på en kontrolluppgift för landinkomst, SKV 2300 (KU 10) eller på SKV 2340 (KU 13) för den som haft SINK-beslut.

På kontrolluppgiften ska arbetsgivaren också redovisa de uppgifter som behövs för att kontrollera att anställningen verkligen har varit på ett klassificerat svenskt fartyg eller på ett EES-handelsfartyg. Dessutom ska underlag för beräkning av sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst redovisas. Dessa uppgifter är fartygsnamn, antal dagar med sjöinkomst, uppgift om närfart eller fjärrfart samt fartygssignal (fyra tecken). För ett annat EES-handelsfartyg än svenskt ska de fyra första tecknen i fartygssignalen anges.

Förmån av fria resor till eller från fartyg eller kostnadsersättning för sådana resor ska inte redovisas på kontrolluppgiften om förmånen eller ersättningen är skattefri.

Förmån av fritt logi (kojplats) ombord beskattas inte och behöver därför inte heller redovisas på kontrolluppgiften.