OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Räntor och tillägg på återbetald skatt m.m. är skattefria.

Skattefria räntor på återbetald skatt

Skattefria räntor är enligt 8 kap. 7 § IL räntor på återbetald

Skattefria räntor på låga belopp

Räntor som inte redovisas i kontrolluppgifter eftersom de inte uppgår till 100 kr är skattefria om de sammanlagt understiger 500 kr för skattebetalaren under beskattningsåret (8 kap. 8 § IL och 17 kap. 4 § 1 och 2 SFL).

Skattefria tillägg

Vid avstämning mellan preliminär och slutlig sjukersättning respektive bostadsbidrag betalas i vissa fall ett tillägg ut (37 kap. 15 § första stycket och 98 kap. 7 § första stycket SFB). Sådana tillägg är skattefria (8 kap. 6 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1] [2]
  • Tullag (2000:1281) [1]

Övrigt

  • 40 och 42 § lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter [1]