OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Gåvor är skattefria

En gåva är till sin natur benefik och är då fri från inkomstskatt (8 kap. 2 § IL), det vill säga mottagaren ska inte beskattas för gåvans värde. Med benefik menas att den inte får vara en ersättning för utfört arbete.

En gåva kännetecknas av tre rekvisit: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.

Skatteverket anser att skattefriheten gäller även om gåvan ges till en näringsverksamhet, exempelvis ett bolag eller en stiftelse, och används för kostnader som dras av i näringsverksamheten.

För givaren är gåvan däremot aldrig avdragsgill. En fysisk person kan i vissa fall få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer.

Gåvor från arbetsgivare

Gåvor från arbetsgivare är i allmänhet skattepliktiga som lön, om de inte är särskilt undantagna från skatteplikt, eftersom sådana gåvor förutsätts ha ett inslag av ersättning för arbete (remuneratorisk gåva). Särskilt undantagna är jul-, minnes- och jubileumsgåvor som inte lämnas i pengar.

Gåva som har sin grund i annat än anställningen

I vissa fall kan gåvor från en arbetsgivare ha en annan grund än anställningen, t.ex. en nära släkt- eller vänskapsrelation mellan givaren och mottagaren. Någon inkomstbeskattning sker då inte (RÅ 1989 ref. 21 och RÅ 1998 not. 91).

Skatterättsnämnden har också i ett antal ärenden funnit att gåvor av aktier till anställda i samband med generationsskiften har sin grund i annat än anställningen och därför ska bedömas som benefika förvärv. Det är då vanligtvis fråga om överlåtelse av samtliga aktier i ett familjeföretag. De anställda, som många gånger – men inte alltid – är anhöriga till givaren, har i dessa fall marknadsmässiga löner. Som gåva bedömdes exempelvis överlåtelse av aktier i ett fåmansföretag från far till en son – som arbetade inom koncernen – i samband med ett planerat generationsskifte (SRN den 22 maj 2008, dnr 26-08/D). Som gåvor bedömdes även överlåtelser av aktier i samband med generationsskifte till anställda varav en är barn till givaren (SRN den 29 november 2011, dnr 50-11/D).

Arv, testamente och bodelning

Vad som har tillfallit en part i en bodelning, eller vad som förvärvats genom arv eller testamente är skattefritt (8 kap. 2 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN 2008-05-22, dnr 26-08/D [1]
  • SRN 2011-11-29, dnr 50-11/D [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Gåva till näringsdrivande stiftelse [1]

Övrigt

  • rå 1989 ref. 21 [1]
  • rå 1998 not. 91 [1]