OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Offentliga ersättningar som är skattefria

Följande offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall är skattefria enligt 8 kap. 16-20 §§ IL.

Ersättningar till handikappade

Handikappersättning enligt 50 kap. SFB och ersättning för merutgifter för arbetsresor enligt 27 kap. 5 § SFB är skattefria (8 kap. 16 § IL).

Bilstöd enligt 52 kap. SFB till handikappade eller till föräldrar till handikappade barn för att skaffa eller anpassa motorfordon är skattefria (8 kap. 17 § IL). Om avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats beräknas med ledning av faktiska kostnader enligt 12 kap. 30 § IL tas hänsyn till bidraget. Om bidraget betalas ut till en näringsidkare för näringsverksamhet tillämpas bestämmelserna om näringsbidrag i 29 kap. IL (8 kap. 17 § IL).

Hemsjukvårdsbidrag

Hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som betalas ut till vårdbehövande från kommun och landsting är skattefria (8 kap. 18 § IL).

Assistansersättningar

Assistansersättningar enligt 51 kap. SFB som betalas ut till den som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skattefria (8 kap. 19 § IL).

Bestämmelsen avser assistansersättning som betalas ut till den funktionshindrade. Den lön eller annan ersättning för arbete som denne i sin tur betalar till sina personliga assistenter är för dessa skattepliktig enligt vanliga regler.

Ersättningar vid dödsfall och invaliditet till totalförsvarspliktiga

Ersättningar vid dödsfall eller invaliditet

  • genom statens riskgarantier för totalförsvarspliktiga
  • till de som genomgår eller har genomgått militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryter
  • till de som tjänstgör i Polisens utlandsstyrka, och
  • till de som tjänstgör i en internationell militär insats inom Försvarsmakten

är skattefria (8 kap. 20 § IL).

Ersättningar till arbetsgivare för arbetstagares sjukpenning

Ersättningar från Försäkringskassan till arbetsgivare som enligt 27 kap. 56 eller 57 § SFB har rätt att få arbetstagares sjukpenning från Försäkringskassan (arbetsgivarinträde) är skattefria, om lönen till arbetstagaren och andra utgifter för denne inte ska dras av (8 kap. 21 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar