OBS: Detta är utgåva 2015.11. Visa senaste utgåvan.

Om en person flyttar till en ny bostadsort och behåller en bostad på den tidigare bostadorten kan han eller hon under vissa förutsättningar få avdrag för ökade levnadskostnader under en begränsad tid.

Förutsättningar för avdrag

Avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning medges om man

När har man flyttat till en ny bostadsort?

Det finns personer som av olika anledningar inte övernattar på arbetsorten hela veckan. Det kan t.ex. vara personer som arbetar koncentrerad deltid, personer som arbetar hemifrån en dag i veckan eller personer som reser hem till familjen mitt i veckan.

Skatteverket anser att en person har flyttat till en ny bostadsort när han eller hon har skaffat en bostad på den nya arbetsorten och övernattar i denna. En person som reser hem till den gamla bostadsorten en eller flera gånger under arbetsveckan har därför rätt till avdrag för dubbel bosättning.

Däremot anser Skatteverket att en sådan person inte samtidigt kan medges avdrag för dagliga resor mellan den ursprungliga bostaden och arbetsorten. Personen har endast rätt till avdrag för en hemresa i veckan och för eventuella arbetsresor på arbetsorten.

Vilka krav ställs på boendet?

Skatteverket anser att den anställde själv får bestämma hur han eller hon vill bo. Han eller hon kan t.ex. hyra en lägenhet, ett möblerat rum eller bo på hotell. Kostnaden för boendet måste dock vara rimlig med hänsyn till kostnadsläget på arbetsorten.

Familjebostaden flyttas men familjen bor kvar

Avdrag medges när familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten men familjen eller delar av familjen stannar kvar på den tidigare bostadsorten under en övergångstid.

Familjen flyttar med till den nya arbetsorten

Skatteverket anser att avdrag ska medges när familjen flyttar med till den nya arbetsorten om man har kvar en permanentbostad på den gamla bostadsorten. Familjen behöver alltså inte bo i den gamla bostaden. Om bostaden på den gamla bostadsorten hyrs ut har man däremot inte längre rätt till avdrag.

Vem får avdrag?

Den familjemedlem som genom sitt byte av arbete har orsakat den dubbla bosättningen ska alltid medges avdraget. Detta gäller oavsett om familjen bor kvar på hemorten eller flyttar med till arbetsorten.

För vilken bostad medges avdrag?

Avdrag medges vanligen för den nya bostaden på arbetsorten. Men om familjebostaden för gifta/sambor flyttas till den nya arbetsorten och en bostad behålls på tidigare bostadsorten anser Skatteverket att avdrag ska medges för bostaden på den tidigare bostadsorten.

Nytt: 2015-05-19

Om bostaden på den gamla bostadsorten hyrts ut till viss del bör denna uthyrning påverka avdraget i motsvarande mån.

Avdrag medges för ensamstående om han eller hon har en bostad både på arbetsorten och på den gamla bostadsorten. Skatteverket anser att avdrag för ensamstående bör medges med skillnaden mellan bostadskostnaderna före och efter att den dubbla bosättningen inleddes.

Nytt: 2015-05-19

Bosättningsbegreppet

Skatteverket anser att vid bedömningen av var en person ska skatterättsligt anses vara bosatt ska hänsyn i första hand tas till de faktiska bostadsförhållandena. Den faktiska folkbokföringsadressen har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse.

Ensamstående folkbokförd hos föräldrar

Skatteverket anser att en ensamstående person som är bosatt i sitt föräldrahem och får en tillsvidareanställning på en annan ort i normalfallet ska anses skatterättsligt bosatt på arbetsorten.

Avdragets beräkning

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för måltider och småutgifter samt för logi.

Hur länge kan man få avdrag för måltider och småutgifter?

En anställd får göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter bara under den första månaden av vistelsen på den nya bostadsorten. Skatteverket anser att man inte kan förlänga denna månad så som man gör med tremånadersperioden vid tjänsteresa. Avdrag medges därför endast för de dagar, som man faktiskt har övernattat på den nya bostadsorten under den första månaden (12 kap. 20 § andra stycket IL).

Hur länge kan man få avdrag för logi?

Avdrag för logi medges längst under två år för alla som har rätt till avdrag. Alla utom de ensamstående kan få avdrag ytterligare tre år om den dubbla bosättningen beror på makens, sambons eller partnerns förvärvsverksamhet. Då kan alltså avdrag medges sammanlagt längst fem år (12 kap. 20 § tredje stycket IL). Det finns inget krav på att förvärvsverksamheten måste ha en viss omfattning eller ge en viss inkomst.

Synnerliga skäl

Om det finns synnerliga skäl kan avdrag för logi medges även för längre tid än två respektive fem år (12 kap. 20 § tredje stycket IL).

Regeln om synnerliga skäl kan tillämpas endast i undantagsfall. Det ska ha inträffat något som man inte alls har kunnat förutse och det ska vara stötande att inte förlänga tiden. Det kan t.ex. vara allvarlig sjukdom inom familjen eller varsel om uppsägning av den som har rätt till avdrag. Händelsen måste inträffa kort tid innan tidsgränsens slut.

För en förlängning räcker det däremot inte att man t.ex. inte har kunnat ordna en bostad på den nya orten eller att maken inte har fått ett arbete där (prop. 2007/08:24 s. 44).

När börjar tiden räknas?

Tiden ska räknas från när man övernattar första gången på arbetsorten utan hänsyn till när man började arbeta där. Detta kan t.ex. gälla för en person som tidigare har dagpendlat och som i stället börjar veckopendla.

Skatteverket anser att en ny avdragsperiod inte börjar för en person, som byter bostadsort på grund av att arbetet flyttas till en annan ort under en pågående tidsperiod. Anledningen är att personen inte har behållit någon bostad för familjen på den tidigare arbetsorten. Detta gäller oavsett om man byter arbetsgivare eller inte på den nya arbetsorten.

Tillfällig anställning blir fast anställning

När en tillfällig anställning övergår till en fast anställning kan avdrag medges för dubbel bosättning även om avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelsen om tillfälligt arbete. Man ska räkna tiden från den dag man började den fasta anställningen (RÅ 2007 ref. 73).

Nytt: 2015-05-19

Tjänstledig för studier

Skatteverket anser att en person, som är tjänstledig från sitt ordinarie arbete på grund av studier på annan ort än arbetsorten, inte har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med arbete på den ordinarie arbetsplatsen under studietiden (skatteverkets ställningstagande om bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor).

Vilket avdrag får man för måltider och småutgifter?

Avdrag medges antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.

Schablonbeloppen är 30 procent av maximibeloppet för en hel dag när arbetsorten ligger i Sverige respektive 30 procent av normalbeloppet för en hel dag när arbetsorten ligger utomlands (12 kap. 21 § andra stycket 4 IL).

Vilket avdrag får man för logikostnader?

Avdrag för logikostnader medges med den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Kan man inte visa den faktiska kostnaden får man inget avdrag alls.

Om arbetsgivaren har betalat bostadskostnaden ska den anställde redovisa bostadsförmån. Den anställde får sedan dra av samma belopp som han eller hon har redovisat som förmånsvärde i sin inkomstdeklaration, eftersom detta värde i regel anses vara bostadskostnaden.

Minskning av avdraget för ökade levnadskostnader p.g.a. kostförmån

Om personen har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen.

Samma regler gäller vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning (12 kap. 17 och 22 §§ IL). Du kan läsa vad som gäller i olika situationer under Minskning av avdraget p.g.a. kostförmån.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2007 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete [1] [2]
  • Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning? [1] [2]