OBS: Detta är utgåva 2015.11. Visa senaste utgåvan.

En uttagsbeskattning sker till marknadsvärdet vid tidpunkten för uttaget.

Vad avses med uttagsbeskattning?

En uttagsbeskattning innebär att den uttagna tillgången eller tjänsten anses avyttrad mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet (22 kap. 7 § IL).

Vad avses med marknadsvärdet?

Med marknadsvärdet förstås det pris som överlåtaren kan antas få om tillgången eller tjänsten bjuds ut på marknaden under villkor som, med hänsyn till överlåtarens affärsmässiga situation, framstår som naturliga (61 kap. 2 § tredje stycket IL).

Nytt: 2015-08-27

Skatteverket anser att marknadsvärdet vid en uttagsbeskattning för det privata nyttjandet av en dator eller en mobiltelefon, som förvärvats och bokförts i näringsverksamheten, kan utgå från de utgifter som kan anses belöpa på det privata nyttjandet. Utgifterna bör fördelas efter skälig grund.

Avdrag för personalrabatter

När man värderar de uttag som avser produkter eller varor från den egna verksamheten får värdet reduceras med de i företaget normala personalrabatterna. Se målet som avser beräkning av marknadsvärdet vid uttag av arbetsgivaravgifter (KRNG 2006-10-20, mål nr 6035-04).

När är ett lägre pris än marknadspriset affärsmässigt motiverat?

Det kan i vissa fall framstå som långsiktigt fördelaktigt för ett företag att i en viss affär sälja en tillgång till ett lägre pris än vad företaget normalt säljer den för på marknaden. Så kan vara fallet om säljaren vill arbeta upp en affärsrelation till en viss kund eller vid en marknadsintroduktion. I de fall ett lägre pris än marknadspriset är affärsmässigt motiverat, saknas anledning till uttagsbeskattning. Det får ankomma på överlåtaren att göra sannolikt att priset är affärsmässigt motiverat (prop. 1998/99:15 s. 292). Om marknadsvärdet är svårt att bestämma, eller kan antas ligga inom ett intervall, bör prisvärderingen ske med viss försiktighet.

Det är inte affärsmässigt motiverat att sänka en marknadsmässig ränta för en låntagare, men ha kvar samma ränta för en annan låntagare enbart utifrån skälet att den förstnämnda låntagaren inte ska drabbas av en avdragsbegränsning för ränteutgifter enligt 24 kap. 10 d § IL (HFD 2014 ref. 31).

Begagnade bilar

När man bestämmer marknadsvärdet på begagnade bilar kan man få viss ledning i de prislistor som används inom bilhandeln (jfr RÅ 1982 1:45 och KRNS 2000-07-03, mål nr 5437-99).

Tidpunkten för värderingen av uttaget

Tidpunkten för värderingen av uttaget är enligt praxis uttagstillfället (se t.ex. RÅ 1976 ref. 28).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2014-06-04, mål nr 385-14 [1]
  • KRNG 2006-10-20, mål nr 6035-04 [1]
  • KRNS 2000-07-03, mål nr 5437-99 [1]
  • RÅ 1976 ref. 28 [1]
  • RÅ 1982 1:45 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning [1]

Ställningstaganden

  • Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet [1]