OBS: Detta är utgåva 2015.12. Visa senaste utgåvan.

När det gäller beskattning av kapitalinkomst gäller i vissa situationer ett förenklat förfarande som innebär att kommunikation kan underlåtas.

För beskattning av kapitalinkomst finns i SFL en bestämmelse om förenklat förfarande (40 kap. 4 § SFL). Bestämmelsen innebär att beslut om slutlig skatt får fattas på grundval av kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att kontrolluppgiften har kommunicerats med den som ärendet gäller. Förutsättningen för detta är att det kan antas att den som ärendet gäller inte är deklarationsskyldig.

Föreskriften har ibland benämnts barnregeln. Fysiska personer som enbart har haft intäkter i form av ränta och utdelning för vilka kontrolluppgift ska lämnas, är inte skyldiga att lämna inkomstdeklaration. Motivet för detta undantag är att den enhetliga skattesatsen på 30 procent och systemet med skatteavdrag gör att rätt inkomstskatt i många fall betalas helt automatiskt.

Bestämmelsen gör det möjligt för Skatteverket att besluta om slutlig skatt utan att den som ärendet gäller har blivit underrättad om och fått tillfälle att yttra sig över kontrolluppgiften.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]