OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

För vissa typer av beslut som fattats med stöd av SFL gäller en förlängd tid för omprövning för den enskilde.

Beslut som meddelas sent

För de beslut enligt SFL där sexårsfristen gäller för den enskilde att begära omprövning finns en särskild regel när besluten är meddelade efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Om den som beslutet gäller har fått del av ett sådant beslut efter utgången av oktober månad samma år får en begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (66 kap. 8 § SFL).

Denna regel finns till för att man ska kunna begära omprövning även av beslut som meddelas sent, i vissa fall efter omprövningsperioden. Om förutsättningarna är uppfyllda får alltså den som beslutet gäller begära omprövning trots att sexårsfristen har gått ut.

Exempel: beslut som meddelas sent (1)

Den 16 november 2018 meddelar Skatteverket Ursula ett omprövningsbeslut om arbetsgivaravgifter för perioden december 2012. Ursula får, enligt delgivningskvittot, del av beslutet den 22 november 2018 och hennes begäran om omprövning av beslutet kommer in den 10 januari 2019. I enlighet med 66 kap. 8 § SFL har begäran om omprövning därmed kommit in i rätt tid, d.v.s. beslutet som begärs omprövat är meddelat efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och begäran om omprövning har kommit in inom två månader från den dag då Ursula fick del av det.

Delgivning av beslut som meddelas sent

Bestämmelsen i 66 kap. 8 § SFL förutsätter att det ska finnas en möjlighet att kontrollera när en enskild har fått del av beslutet. I 17 kap. 5 § SFF anges därför att ett beslut som har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut ska delges den som beslutet gäller om

  1. beslutet innebär att en begäran om omprövning har avslagits helt eller delvis, eller
  2. Skatteverket på eget initiativ har omprövat ett beslut till nackdel för den som beslutet gäller.

Även fristen för att överklaga är förlängd för beslut som meddelas sent, se 67 kap 13 § SFL.

Beslut om skattetillägg

Omprövning av ett beslut om skattetillägg får begäras så länge beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget inte har fått laga kraft (66 kap. 9 § SFL). Med laga kraft menas att frågan inte längre kan överklagas, d.v.s. att den är rättskraftigt avgjord.

Bakgrunden till bestämmelsen är att det för många personer kan vara svårt att se beslutet i skattefrågan och beslutet om skattetillägg som skilda avgöranden vilket kan leda till rättsförluster (prop. 1977/78:136 s. 168). Bestämmelsen gör det möjligt för en enskild som begärt omprövning av eller överklagat ett beslut i sak men glömt skattetilläggsbeslutet att begära omprövning av beslutet om skattetillägg även efter ordinarie sexårsfrist för omprövning har löpt ut.

Som grundförutsättningar för regelns tillämpning gäller dels att skattetilläggsfrågan inte får vara under prövning i domstol eller vara avgjord av domstol (66 kap. 3 § första stycket SFL), dels att det måste vara just den beskattningsfråga som föranlett beslutet om skattetillägg som den enskilde i rätt tid begärt omprövning av eller överklagat.

Observera att regeln inte gäller för den omvända situationen, d.v.s. när den enskilde i rätt tid begärt omprövning av eller överklagat skattetillägget, men först efter sexårsfristen begär omprövning av den beskattningsfråga som föranlett beslutet om skattetillägget.

Beslut om skatt på ackumulerad inkomst

En begäran om omprövning som avser särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst och som föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål, får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades (66 kap. 10 § SFL).

Särskild skatteberäkning ska bara göras om den som skatten avser begär det (66 kap. 2 § IL). En sådan begäran kan göras i inkomstdeklarationen eller i samband med en begäran om omprövning. En begäran om att skattens eller avgiftens storlek ska räknas om enligt reglerna om särskild skatteberäkning kan alltså göras trots att sexårsfristen har gått ut, under förutsättning att begäran kommer in inom ett år från den dag då beslutet i inkomstfrågan meddelades. Beslutet i inkomstfrågan kan vara meddelat antingen av Skatteverket eller av en allmän förvaltningsdomstol.

Beslut om inkomstskatt för utomlands bosatta

En begäran om omprövning som avser tillämpning av 4 § SINK eller 5 a § första stycket A-SINK och som föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål, får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades (66 kap. 11 § SFL).

Särskild inkomstskatt tas ut enligt SFL. Bestämmelser om särskild inkomstskatteredovisning finns i 13 kap. SFL, och i 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt.

Den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK kan begära att inkomsterna i stället ska beskattas enligt IL (4 § SINK och 5 a § A-SINK). En sådan begäran ska hanteras enligt besluts- och omprövningsförfarandet i SFL.

Om begäran kommer in efter beslutsperioden för beslut om slutlig skatt får Skatteverket fatta beslut om omprövning. Finns inget beslut om slutlig skatt tidigare så finns det inget beslut att ompröva, men beslut får fattas på det sätt och inom den tid som gäller för omprövning (66 kap. 2 § andra stycket SFL).

Genom bestämmelsen i 66 kap. 11 § SFL sträcks tiden för omprövning ut. Begäran om omprövning ska alltså vara föranledd av ett beslut om skatt och begäran ska ha kommit in inom ett år från den dag då beslutet meddelades.

Exempel: beslut om särskild inkomstskatt

Skatteverket beslutar med stöd 54 kap. 2 § SFL att Vincent ska betala särskild inkomstskatt. Vincent överklagar beslutet, förvaltningsrätten avslår överklagandet och domen får laga kraft.

Vid tidpunkten för förvaltningsrättens dom har sexårsfristen för att begära omprövning gått ut. Vincent kan då med stöd av denna paragraf komma in med sin begäran om omprövning inom ett år från det att förvaltningsrätten meddelade sin dom och begära att bli beskattad enligt inkomstskattelagens bestämmelser.

Beslut om prissättning av internationella transaktioner

En begäran om omprövning som avser prissättning av internationella transaktioner och som föranleds av Skatteverkets beslut enligt lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner får komma in inom ett år från den dag då beslutet meddelades (66 kap. 12 § SFL).

Möjligheten att begära omprövning av ett beslut enligt SFL kan uppkomma både om Skatteverket lämnar ett prissättningsbesked (14–16 §§ lagen om prissättningsbesked) och om Skatteverket ändrar eller återkallar ett sådant (18 och 19 §§ lagen om prissättningsbesked). Den som beslutet gäller har då ett år på sig från det att prissättningsbeskedet meddelades eller från det att ändringsbeslutet eller återkallelsebeslutet meddelades, att komma in med en sådan begäran till Skatteverket. Paragrafen ger dock inte den enskilde någon förlängd möjlighet att begära omprövning av själva prissättningsbeskedet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]
  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]
  • Lag (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

Propositioner

  • Proposition 1977/78:136 om ändrade regler för skattetillägg m.m. [1]