OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Beslut som meddelas av regeringen får inte överklagas (67 kap. 39 § SFL). Överklagandeförbudet gäller även för vissa beslut som meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer, d.v.s. den myndighet som regeringen har delegerat beslutaderätten till. Följande beslut omfattas av överklagandeförbudet:

  • Ändring i beslut om skatt på grund av skatteavtal. Om en bestämmelse i ett skatteavtal som Sverige har ingått med en annan stat leder till att ett beslut om skatt ska ändras, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vidta en sådan ändring (67 kap. 38 § SFL).
  • Anstånd med betalning av skatt i ett ärende enligt ett skatteavtal (63 kap. 4 § SFL).
  • Regeringens beslut om överföring av skatt till en annan stat (64 kap. 8 § SFL).
  • Regeringens överprövning av Skatteverkets beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt enligt 60 kap. 1 § SFL. Skatteverket ska meddela beslut om befrielse från skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt enligt 60 kap. 1 § SFL (13 kap. 12 § SFF). Skatteverkets beslut får överklagas till regeringen (67 kap. 6 § SFL). Regeringens överprövning av Skatteverkets beslut om befrielse får inte överklagas.

Det finns ytterligare bestämmelser om beslut som inte får överklagas i 67 kap. 5 § SFL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar