OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person kan beskattas för avyttring av vissa värdepapper om tioårsregeln är uppfylld.

Tioårsregeln

En begränsat skattskyldig person kan bara beskattas för avyttring av delägarrätter och andelar om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här, den s.k. tioårsregeln (3 kap. 19 a § IL).

För svenska värdepapper gäller tioårsregeln oavsett om delägarrätterna eller andelarna förvärvats före eller efter utflyttningen. Utländska delägarrätter eller andelar i i utlandet delägarbeskattade juridiska personer måste dock vara förvärvade under tid som man varit obegränsat skattskyldig i Sverige för att tioårsregeln ska kunna tillämpas.

För avyttringar före den 1 januari 2008 gällde tioårsregeln bara svenska delägarrätter och andelar.

Exempel: tioårsregeln

Kalle flyttade till USA den 1 maj år 1. Han behöll sin villa, en aktiepost i familjeföretaget och börsnoterade aktier i Ericsson AB. Den 1 juli år 11 såldes villan och aktierna i familjeföretaget. Han har taxerats som obegränsat skattskyldig tills dess. Den 1 mars år 12 säljer han sina aktier i Ericsson AB.

Vinsten vid försäljningen av aktierna i Ericsson AB kan inte beskattas i Sverige eftersom Kalle är begränsat skattskyldig vid försäljningen och inte varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige vare sig under försäljningsåret eller något av de tio åren som närmast föregått försäljningsåret (3 kap. 19 § IL).

Vilka värdepapper omfattas?

Skattskyldigheten omfattar delägarrätter enligt 48 kap. 2 § IL, andelar i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer.

Tioårsregeln är tillämplig både på svenska och utländska delägarrätter och andelar om de utländska delägarrätterna och andelarna förvärvats under den tid den skattskyldige varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § tredje stycket IL). Om svenska delägarrätter eller andelar har ersatts av utländska delägarrätter eller andelar vid ett andelsbyte kan tioårsregeln tillämpas på de utländska delägarrätterna eller andelarna även om dessa förvärvats när den skattskyldige var begränsat skattskyldig (3 kap. 19 § fjärde stycket IL).

En aktieindexobligation utställd i svensk valuta behandlas som en delägarrätt. Även en försäljning av delägarrätt i ett bostadsföretag som inte är privatbostadsföretag (2 kap. 17 § IL) beskattas enligt reglerna om avyttring av delägarrätter.

Vilka värdepapper omfattas inte?

Tioårsregeln gäller inte andelar i värdepappersfonder och specialfonder. Till värdepappersfonder räknas bl.a. aktiefonder. Skattskyldigheten omfattar inte heller delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto (3 kap. 19 § andra stycket IL).

En aktieindexobligation i utländsk valuta är en utländsk fodringsrätt och inte en delägarrätt. Obligationer och andra fordringsrätter är inte heller delägarrätter och avyttringen av dessa omfattas därför inte av tioårsregeln. Med obligationer avses här räntebärande obligationer, t.ex. statsobligationer eller så kallade nollkupongare, som enligt intern rätt beskattas som ränteinkomst vid inlösen.

Likvidation

Om en skifteslikvid betalas ut när en likvidation avslutas och personen vid denna tidpunkt är begränsat skattskyldig är både bestämmelsen i 3 kap. 19 § IL och den i 2 § andra stycket 2 KupL tillämplig. Skatteverket anser att kupongskattelagens bestämmelse i egenskap av lex specialis ska tillämpas före bestämmelsen i IL i denna situation.

Fåmansbolag

En person som är begränsat skattskyldig när aktier i ett svenskt fåmansföretag avyttras är skattskyldig för kapitalvinsten enligt bestämmelserna i 3 kap. 19 § IL. Kapitalvinsten kan vara skattepliktig både i inkomstslagen kapital respektive tjänst på grund av de särskilda regler som gäller för fåmansföretag, se Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 2, avsnitt 90.5. För skattskyldigheten saknar det betydelse i vilket inkomstslag vinsten ska beskattas.

Skatteverket anser att en begränsat skattskyldig som säljer kvalificerade andelar ska fördela eventuell kapitalvinst mellan kapital och tjänst enligt bestämmelserna i 57 kap. IL. Sparat utdelnings- och lättnadsutrymme får då beräknas för de år andelsägaren varit begränsat skattskyldig. Eventuell utdelning ska tas med i beräkningen.

Kapitalförluster

En kapitalförlust ska dras av om en motsvarande vinst skulle ha varit skattepliktig för den som är begränsat skattskyldig (3 kap. 20 § IL).

Skatteverket anser att om en kapitalvinst inte ska beskattas enligt skatteavtal medges inte avdrag för motsvarande förluster.

Återföring av investeraravdrag

Fysiska personer som förvärvar andelar i företag av mindre storlek och som är skattskyldiga i Sverige för kapitalvinst på andelarna får göra investeraravdrag. Detta under förutsättning att kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal (43 kap. 10 § IL).

Ett medgivet investeraravdrag ska återföras om andelarna i företaget avyttras under de fem beskattningsåren närmast efter betalningsåret.

Kompletterande information

Läs mer om

•i vilka fall investeraravdraget ska återföras när skattskyldigheten i Sverige upphör

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10 [1]
  • Likvidation - utbetalning till begränsat skattskyldig [1]
  • Omfattar avdragsförbudet i 9 kap. 5 § IL begreppet kapitalförlust? [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster