OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vad är en förvaltningsutgift?

Nytt: 2015-12-10

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas från den 1 januari 2016 (Regeringen proposition 2015/16:1).

Från inkomst av kapital får avdrag göras för omkostnader för inkomsternas förvärvande (42 kap. 1 § andra stycket IL).

Förvaltningsutgifter får dras av bara till den del de överstiger 1 000 kr under beskattningsåret (42 kap. 6 § IL).

En förvaltningsutgift är enkelt uttryckt en utgift jag har för att någon förvaltar min förmögenhet. Man måste skilja mellan vad som är en förvaltningsutgift som dras av löpande och vad som är en transaktionsutgift som ska dras av vid kapitalvinstberäkningen efter en avyttring. Beskattningstidpunkterna är olika och olika avdragsbegränsningar gäller för förvaltningsutgifter och kapitalförluster. Förvaltningsutgifter ska inte förväxlas med övriga utgifter under inkomst av tjänst.

Det är inte nödvändigt för själva avdragsrätten att utgiften kan betecknas som förvaltningsutgift, ränta eller liknande som omnämns i lagtexten, eftersom även andra omkostnader för inkomsternas förvärvande är avdragsgilla. Om en utgift inte är en förvaltningsutgift, kan den alltså ändå vara avdragsgill på annan grund.

Någon förändring av begreppet förvaltningsutgift var inte avsedd i 1991 års skattereform, utan äldre praxis kan användas som vägledning (prop. 1989/90:110 s. 404).

Här följer exempel på rättstillämpningen för förvaltningsutgifter.

Avbetalningstillägg

Avbetalningstillägg och expeditionsutgift vid avbetalningsköp är vanligtvis inte avdragsgilla, eftersom utgifterna normalt inte är omkostnader för att förvärva en inkomst (RÅ 1970 ref. 9).

Aviseringsavgift

Aviseringsavgift för lån är en avdragsgill förvaltningsutgift (RÅ 1983 1:62).

Bankfacksavgift

Bankfacksavgift är en förvaltningsutgift om bankfacket används för förvaltning av tillgångar, t.ex. värdehandlingar. Om bankfacket enbart används till annat, t.ex. för att förvara fotografier eller privatbrev, är avgiften inte avdragsgill.

Bankgaranti

I praxis har avdrag vägrats för utgifter för bankgaranti (RÅ 84 1:37). Bankgarantiavgifter har inte ansetts vara vare sig ränta eller förvaltningsutgift. I prop. 1989/90:110 s. 404 uttalades att det inte finns skäl att frångå denna praxis. Ett förtydligande har dock gjorts i prop. 1990/91:54 s. 309; Från intäkt av kapital får avdrag göras för omkostnader för intäkternas förvärvande. Om en bankgarantiavgift utgör en utgift för att förvärva inkomster är avgiften således avdragsgill i kapital. Det innebär att om bankgarantiavgiften betalas för exempelvis ett lån som används till en aktieinvestering är den avdragsgill. Se även RÅ 1997 ref. 63.

Bolagsstämmor, kurser, konferenser

Utgifter i samband med besök på bolagsstämmor och deltagande i kurser och konferenser kan oftast inte hänföras till utgifter för inkomsternas förvärvande och är därmed inte avdragsgilla.

Boutredningsutgifter

Utgifter för bouppteckning och boutredning är inte förvaltningsutgifter, eftersom de inte gäller förvärv eller bibehållande av inkomster utan är hänförliga till förvärv av själva kapitalet.

Bredband

Avdrag medges inte för utgifter för abonnemang av bredband eller annan uppkoppling mot internet, eftersom det anses som en personlig levnadskostnad. Däremot kan avdrag medges för direkta utgifter för t.ex. börsinformation. Se KRNG 2005-11-08, mål nr 2342-05 och KRNS 2005-06-07, mål nr 1485-04.

Courtage (kurtage)

Courtage, d.v.s. provision till fondmäklare eller bank vid köp och försäljning av värdepapper, är inte en förvaltningsutgift. Det är en utgift för att köpa eller sälja värdepapper och beaktas därför vid beräkning av kapitalvinst.

Datorutrustning

Enskilda personer som handlar med värdepapper kan ha utgifter för datorutrustning för matematiska beräkningar eller för abonnemang på databaserad börsinformation.

För avdragsrätt för den här typen av utgifter krävs ett direkt samband mellan avdragsgilla omkostnader och inkomsternas förvärvande. Vid bedömningen av avdragsrätten bör omfattningen av den handel som den skattskyldige bedriver beaktas. Samma kriterier för aktiv förvaltning gäller som för facktidskrifter.

En dator kan även användas för andra ändamål än handel med värdepapper. Vanligtvis föreligger inte ett tillräckligt samband mellan utgiften för datorn och inkomsternas förvärvande. Avdrag bör därför inte medges.

Avdrag bör medges för utgift för datorprogram under förutsättning att programmet typiskt sett inte kan användas för annat ändamål än värdepappershantering. I RÅ 2000 ref. 3 medgavs avdrag för dataprogrammen SuperCharts och VP99.

Deklarationshjälp

Utgift för upprättande av deklaration är inte avdragsgill.

Depåavgift

I RÅ 1985 1:44 medgavs avdrag för depåavgift till bank som förvaltade en post premieobligationer, deponerade som säkerhet för ett lån.

Facktidskrifter

Avdrag för utgifter för facktidskrifter bör medges endast om tidskrifterna är utpräglat inriktade på placeringsrådgivning eller motsvarande eller redovisar företagsanalyser. Avdrag bör inte medges om de också har karaktär av allmänna nyhetsorgan. I RÅ 2000 ref. 3 medgavs avdrag för tidningarna Börsinsikt och Aktiespararen.

Aktiv förvaltning

För avdragsrätt för den här typen av utgifter krävs ett direkt samband mellan avdragsgilla omkostnader och inkomsternas förvärvande. Vid bedömningen av avdragsrätten bör omfattningen av den handel som den skattskyldige bedriver beaktas. Viss ledning om hur stor denna omfattning bör vara kan man få av RÅ 2000 ref. 3.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var tillräckligt med 10 till 20 transaktioner och en omsättning på ca en halv miljon kronor per år för att man ska anses ha en aktiv förvaltning. Skatteverket anser att antalet transaktioner och omsättningens storlek är de två viktigaste kriterierna för att bedöma om någon har en aktiv förvaltning eller inte. Storleken på utdelningar och om försäljningarna leder till en vinst eller förlust är av underordnad betydelse för bedömningen.

Skatteverket anser vidare att enstaka köp och försäljningar av fondandelar normalt inte ska räknas med när man avgör om man har en aktiv förvaltning eller inte. Det kan dock förekomma att fondandelar omplaceras så ofta att enbart fondförvaltningen kan ses som en aktiv förvaltning.

Förmyndararvode

Förmyndarskap avser, till skillnad från vårdnad, förvaltning av omyndigs egendom samt befogenhet att företräda honom i andra angelägenheter än de som rör hans person. Förmyndararvoden kan därmed vara avdragsgilla som förvaltningsutgifter.

Förvaltararvode

Förvaltare utses för vård av viss egendom. Till den del förvaltningen avser tillgångar, är utgiften sannolikt avdragsgill.

Förvaltningsutgift i fonder

Förvaltningsutgift som anges i fondbolagets årsbesked får inte dras av, eftersom det är fondens utgift och inte andelsägarens.

Förvaltningsutgift i fondförsäkring

Avdrag för förvaltningsutgift i en fondförsäkring medges inte för ägaren av fondförsäkringen. Utgifterna för att förvalta tillgångarna i fondförsäkringen är försäkringsbolagets utgifter, oavsett hur dessa betalas (RÅ 2005 not. 132).

Förvaltningsutgifter för pensionskonto

Inkomster och utgifter avseende tillgångar på pensionssparkonton som avses i 1 kap. 2 § lag (1993:931) om individuellt pensionssparande ska inte tas upp eller dras av i inkomstslaget kapital (42 kap. 4 § IL). Förvaltningsutgifter för tillgångar på sådana konton är därmed inte avdragsgilla.

God mansarvode

God man utses för att tillgodose underårigs intressen i olika avseenden eller för att vid exempelvis sjukdom bevaka den sjukes rätt, förvalta hans egendom och även i övrigt sörja för hans person. Om det kan visas att en del av arvodet för god man avser förvaltning av tillgångar, är den delen avdragsgill.

Inkassoutgifter

Utgifter för att driva in fordringar och exekutiva åtgärder mot gäldenär är avdragsgilla. Däremot är gäldenärens ersättning till borgenären för inkassoutgifter inte avdragsgill.

Inteckningsutgift

Utgift för inteckning av fastighet (stämpelskatt) är en avdragsgill utgift vid kapitalvinstberäkningen när fastigheten avyttras.

Enligt Skatteverket är inteckningsutgift inte avdragsgill som förvaltningsutgift eller som övrig utgift i kapital. Inteckningsutgiften kan inte heller ingå i omkostnadsbeloppet för annan egendom än den fastighet som inteckningen avser (Skatteverkets ställningstagande Inteckningskostnader i fastighet).

Investeringssparkonto

När det gäller förvaltningsutgifter för värdepapper som finns på ett investeringssparkonto är Skatteverkets uppfattning att dessa inte får dras av.

Notariatarvode

Avdrag för notariatarvode medges till den del förvaltningen avser värdepapper eller liknande. Se RÅ 1974 ref. 39.

Porto

Utgifter för porto och andra kontorsutgifter i samband med förvaltning av exempelvis värdepapper och privatbostäder är avdragsgilla.

Private banking

Endast den del av utgiften som avser förvaltning av värdepapper är avdragsgill. Hur stor den delen är får ofta uppskattas, eftersom Private banking består av ett paket av tjänster.

Rådgivning

Avgift för rådgivning av bank eller motsvarande är avdragsgill om det gäller kapitalplaceringsfrågor. Utgift för allmän rådgivning får däremot inte dras av.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är en avgift som betalas vid uttag av inteckningar och vid vissa värdepappersaffärer. Stämpelskatten är inte en förvaltningsutgift, utan en utgift för att placera om kapitalet, d.v.s. en transaktionsutgift. Den beaktas därför vid beräkning av kapitalvinsten.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNG 2005-11-08, mål nr 2342-05 [1]
 • KRNS 2005-06-07, mål nr 1485-04 [1]
 • RÅ 1970 ref. 9 [1]
 • RÅ 1974 ref. 39 [1]
 • RÅ 1983 1:62 [1]
 • RÅ 1985 1:44 [1]
 • RÅ 1997 ref. 63 [1]
 • RÅ 2000 ref. 3 [1] [2] [3]
 • RÅ 2005 not. 132 [1]
 • RÅ 84 1:37 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1989/90:110 s. 404 [1]
 • Proposition 1990/91:54 s. 309 [1]

Ställningstaganden

 • Kapital - inteckningskostnader i fastighet [1]