OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skattepliktig bilförmån uppkommer när arbetsgivarens bil används för privat bruk i mer än ringa omfattning.

Definition av en skattepliktig bilförmån

Skattepliktig bilförmån uppkommer när en person för privat bruk i mer än ringa omfattning använder en bil som personen får använda på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund.

Av förarbetena till tidigare lagstiftning framgår att bilförmån föreligger även i de fall förmånsgivaren tillhandahåller en leasingbil eller då en skattskyldig person på grund av anställning, uppdragsförhållande eller liknande kunnat få ett förmånligt hyresavtal (prop. 1977/78:40, s. 14 och prop. 1986/87:46).

En bilförmån kan uppkomma även då ett förmånligt avtal har ingåtts med annan än arbetsgivaren, t.ex. ett utomstående uthyrnings- eller leasingföretag eller annat bolag inom koncernen om det finns ett samband mellan det förmånliga hyres- eller leasingavtalet och anställningen eller uppdragsförhållandet. Som skattepliktig förmån räknas också det fall då förmånshavaren har fått ett förmånligt hyresavtal beroende på att bilen bl.a. ska utnyttjas för reklamändamål.

Även i det fall en anställd formellt själv äger bilen kan en bilförmån komma i fråga. Detta kan bli aktuellt t.ex. i följande fall:

 • Den anställde har på grund av anställningen kunna köpa bilen på mycket förmånliga villkor som vid ett fördelaktigt återköpsavtal, som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt.
 • Den anställde har köpt bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant.

Delad äganderätt

En anställd kan inte undgå bilförmånsreglerna genom att själv vara delägare i en bil som även ägs av arbetsgivaren. Detta gäller även om den anställde själv betalar de kostnader som avser hans eller hennes andel och nyttjande (RÅ 1992 not. 608).

Vad menas med bil?

Med bil avses i samband med schablonvärdering av bilförmån följande typer av fordon:

 • personbil
 • tung personbil med totalvikt över 3 500 kg
 • lätt lastbil och liknande fordon som kan användas för personbefordran
 • husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Undantag för fordon som inte räknas som bil

Reglerna för schablonmässig värdring av bilförmån tillämpas inte för följande typer av fordon:

 • tung lastbil (totalvikt över 3 500 kg)
 • husbil som registrerats som tung lastbil
 • buss (fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren)
 • motorcykel
 • terrängskoter m.fl. fordon.

För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall.

Ringa omfattning

Någon skattepliktig bilförmån uppkommer inte för den som använt förmånsbil i endast ringa omfattning (61 kap. 11 § andra stycket IL). Med ringa omfattning avses:

 • Ett fåtal tillfällen per år.
 • En sammanlagd körsträcka på högst 100 mil (prop. 1993/94:90 s. 94).

För skattefrihet krävs det att båda förutsättningarna är uppfyllda.

Med ett fåtal tillfällen bör enligt Skatteverkets allmänna råd avses högst tio. Vid bedömning om privat körning skett vid högst tio tillfällen bör bortses från stopp av privata skäl som endast medför en mindre förlängning av resvägen under en pågående tjänsteresa. Den extra körsträcka som sådana privata ärenden medför bör dock medräknas vid bedömningen om bilen körts privat högst 100 mil.

Användning av husbil som är en personbil eller lätt lastbil

Vid bedömning om gränsen för ringa omfattning överskridits för husbil ska inte enbart själva körningen med bilen beaktas, utan även övrig privat användning för fritidsändamål eller övernattning. Vid sådan användning bör varje påbörjat dygns privata användning ses som ett tillfälle. Skatteverket anser därför att det uppkommer en skattepliktig förmån av fri husbil som används privat mer än vid enstaka tillfällen, d.v.s. mer än 10 dygn per år. Detta innebär att det uppkommer en skattepliktig förmån om husbilen används 11 dygn för privat bruk även om bilen inte körs överhuvudtaget.

Användning av statsrådsbil

Förmån av privatresor med s.k. statsrådsbil är skattefria för statsråden, d.v.s. ledamöterna i regeringen. Detta beror på att statsråden av säkerhetsskäl bör använda statsrådsbil även vid privata resor (11 kap. 10 a § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

 • Förmån av fri husbil vid enstaka tillfälle [1]

Övrigt

 • proposition 1977/78:40 [1]
 • proposition 1986/87:46 [1]
 • proposition 1993/94:90 [1]
 • rå 1992 not. 608 [1]