OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2023.

Skattskyldighet för konkursbon

Beslut om konkurs fattas av tingsrätten efter skriftlig ansökan av borgenär eller gäldenären själv. Skatteverket kan också ansöka om att en gäldenär ska försättas i konkurs. Ett beslut om konkurs gäller omedelbart och konkursgäldenären får sedan beslutet har meddelats inte råda över egendom som ingår i konkursboet. Konkursutbrottet inträffar alltså vid den tidpunkt som tingsrätten meddelar beslut om konkurs. Förvaltningen av konkursboet omhändertas av en konkursförvaltare. Tingsrätten utser förvaltare efter att ha hört med tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM). Som TSM fungerar Kronofogdemyndigheten. Tingsrätten ska skicka en kopia av kungörelser om konkursbeslut till bl.a. Skatteverket (12 § konkursförordningen [1987:916]).

Konkursboet inträder som skattesubjekt för verksamheten

Om en skattskyldig har försatts i konkurs är konkursboet skattskyldigt för omsättning i verksamheten efter konkursbeslutet (6 kap. 3 § ML). Regler om redovisningsskyldighetens inträde vid konkurs finns i 13 kap. 10 § ML och reglerna om avdragsrättens inträde vid konkurs i 13 kap. 21 § ML, se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553) avsnitt 19.4.2. Bestämmelserna innebär att boet till följd av konkursen inträder som skattesubjekt för verksamheten i konkursgäldenärens ställe.

Skattskyldigheten omfattar

Skattskyldigheten gäller de affärshändelser för vilka skattskyldighet inträder efter konkursbeslutet. Enligt Skatteverkets uppfattning bör omfattningen av konkursboets skattskyldighet bedömas mot bakgrund av dess speciella karaktär och konkursförvaltarens åligganden för att snabbt avveckla boet. Konkursförvaltarens uppgift är att avveckla den verksamhet som bedrivits av konkursgäldenären. Konkursboet efter en skattskyldig konkursgäldenär bör anses som skattskyldigt även om boet inte har haft egen skattepliktig omsättning. Anledningen till detta är att boet bör ha rätt till avdrag för ingående skatt i den omfattning som konkursgäldenären skulle haft när det gäller sådana förvärv som görs som ett led i avvecklingen av verksamheten.

Rättsfall: Konkursboet blev skattskyldigt för leasingverksamhet

Kammarrätten har ansett att ett konkursbo var skattskyldigt till mervärdesskatt för omsättning i leasingverksamhet som bedrivits efter konkursen. Detta trots att boet valt att inte inträda i leasingavtalen (KRNS 1998-06-03, mål nr 5175–5177-1997). Prövningstillstånd medgavs inte.

Rättsfall: Konkursgäldenären blev inte skattskyldig för uthyrning av fastighet

Kammarrätten har ansett att konkursgäldenären inte är skattskyldig för uthyrning av fastighet (frivillig skattskyldighet) även om konkursboet avstår från fastigheten (abandonering av fastigheten). Det var konkursboet som borde ha påförts mervärdesskatten (KRNJ 2006-03-29, mål nr 897-898-05).

Skattskyldighet för dödsbon

Har en skattskyldig avlidit övergår skattskyldigheten till dödsboet efter dödsfallet (6 kap. 4 § ML).

Kompletterande information

Läs mer om konkurs och annan avveckling.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2006-03-29, mål nr 897-898-05 [1]
  • KRNS 1998-06-03, mål nr 5175-5177-1997 [1]

Lagar & förordningar

  • Konkursförordning (1987:916) [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]