OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2015.

Överlåtelser i flera led kan undantas

Undantaget kan även gälla när en verksamhet säljs till någon som i sin tur säljer verksamheten vidare. Prövningen av undantaget från skatteplikt ska göras i varje led.

Igångvarande verksamhet även om mellanled finns.

Skatteverket anser i ställningstagandet om verksamhetsöverlåtelse att en verksamhet kan vara igångvarande även när det finns ett mellanled i överlåtelsekedjan. Det viktiga är att verksamheten har kunnat fortsätta. Vid denna bedömning har det inte någon betydelse att mellanled förekommit. I och med att verksamheten är igångvarande, trots att mellanled funnits i överlåtelsekedjan, är undantaget från skatteplikt vid verksamhetsöverlåtelse tillämpligt. Denna slutsats stämmer även med syftet med regeln, dvs. att underlätta överlåtelser av företag eller delar av företag genom att förenkla överlåtelserna och undvika att belasta förvärvarens likviditet. Ett sådant synsätt får enligt Skatteverkets mening anses stämma överens med C-497/01, Zita Modes, samt Högsta förvaltningsdomstolens domar RÅ 2001 not. 99 och RÅ 2001 not. 98.

Enskild tillgång via mellanled kan vara undantagen

Vanligtvis ska en enskild tillgång ses separat och beskattas när den överlåts till annan än den som övertar verksamheten. Om däremot en enskilda tillgången ingår i de tranaktioner som utgör en faktisk verksamhetsöverlåtelse och tillgången i slutänden återsamlas hos den som kommer att fortsätta bedriva verksamheten ska tillgången inte beskattas. Tillgången ses då som ett led i en undantagen verksamhetsöverlåtelse. När verksamhetsöverlåtelsen görs i flera led, dvs. med en eller flera mellanhänder mellan säljaren och den slutliga köparen, ska enligt Skatteverkets mening samtliga transaktioner i denna kedja omfattas av undantaget. Detta under förutsättning att det handlar om en verksamhetsöverlåtelse där transaktionerna sammantaget innebär att tillgångarna återsamlas hos den slutlige köparen som fortsätter att bedriva verksamheten. Se Skatteverkets ställningstagande om verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder.

Exempel

Nedan följer ett antal exempel angående försäljning via mellanled, se även Skatteverkets ställningstagande om verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder.

Exempel: Samtliga tillgångar säljs via mellanled

Ett företag säljer samtliga inventarier och varulagret till ett mellanled som i sin tur säljer tillgångarna till en köpare som driver verksamheten vidare. I detta fall är det fråga om en verksamhetsöverlåtelse i varje led, dvs. både mellan säljaren och mellanledet och mellan mellanledet köparen. Således ska varje överlåtelse av tillgångarna undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML.

Exempel: Endast en tillgång säljs via mellanled – ej undantag

Ett företag som har bedrivit åkeriverksamhet överlåter en lastbil till ett mellanled som i sin tur överlåter lastbilen till en köpare. Köparen övertar inget annat av säljaren men kommer att bedriva en liknande åkeriverksamhet med lastbilen. I detta fall är förutsättningarna för undantaget rörande verksamhetsöverlåtelse inte uppfyllda eftersom det endast är fråga om ett inventarium som överlåts. Detta trots att köparen kommer bedriva en liknande verksamhet. För att det ska kunna vara fråga om en verksamhetsöverlåtelse ska även något ytterligare övertas av köparen såsom t.ex. kundstock eller pågående uppdrag. I detta fall är det således fråga om en skattepliktig försäljning av vara i varje led.

Exempel: Endast en tillgång säljs via mellanled – undantaget gäller

Säljaren överlåter sin verksamhet till köparen med undantag av ett inventarium, t.ex. en lastbil. Lastbilen säljs till ett mellanled som i sin tur säljer samma lastbil enligt avbetalningskontrakt med äganderättsförbehåll till samma köpare.

I det här fallet har säljaren överlåtit verksamheten till köparen och denna transaktion är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. I och med att mellanledets inköp och vidareförsäljning av lastbilen är en transaktion som ingår i en verksamhetsöverlåtelse ska även mellanledets inköp och försäljning av lastbilen ses som del verksamhetsöverlåtelse och därmed undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML.

Rättsfall: Undantaget gäller trots att mellanled finns om delarna som är nödvändiga för verksamheten slutligen återsamlas på en hand

En restaurangidkare säljer restauranginventarier och varulager till ett bolag som i anslutning till förvärvet säljer detta vidare till ett tredje företag. Utöver inventarier och varulager sålde bolaget även vidare den från fastighetsägaren förvärvade hyresrätten till restauranglokalen. Genom att de för verksamheten nödvändiga delarna, inventarierna, varulagret och hyresrätten hade återsamlats på en hand hade köparen kunnat överta och återuppta driften av en fullständig verksamhet. Mot denna bakgrund ansågs bolagets förvärv av inventarierna m.m. som ett förvärv av en del av den tidigare ägarens verksamhet som är undantagen från skatteplikt. Någon avdragsgill ingående mervärdesskatt uppkom då inte för bolaget med anledning av förvärvet av restauranginventarierna (RÅ 2001 not. 98).

Rättsfall: Undantaget har ansetts gälla trots att mellanled funnits

I tre olika kammarrättsdomar har undantaget från skatteplikt i 3 kap. 25 § ML ansetts tillämpligt när det varit fråga om förhållanden med mellanled i likhet med RÅ 2001 not. 98. ML (KRNG 2004-06-30, mål nr 803-804-02, KRSU 2004-08-03, mål nr 359-04 och KRNJ 2005-06-14, mål nr 3965-04).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-497/01 [1]
  • KRNG 2004-06-30, mål nr 803-804-02 [1]
  • KRNJ 2005-06-14, mål nr 3965-04 [1]
  • KRSU 2004-08-03, mål nr 359-04 [1]
  • RÅ 2001 not. 98 [1]
  • RÅ 2001 not. 99 [1]

Ställningstaganden

  • Verksamhetsöverlåtelse [1]
  • Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder [1] [2]