OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2015.

Prövningen av undantaget från skatteplikt ska göras i varje led.

Överlåtelser i flera led kan undantas

Undantaget kan gälla i vissa fall trots att tillgångarna säljs till någon som inte själv driver verksamheten vidare. Det förutsätter att köparen säljer tillgångarna vidare till någon annan som driver verksamheten vidare.

Exempel

En konkursförvaltare överlåter en mervärdesskattepliktig verksamhet i ett handelsbolag till en fysisk person som har för avsikt att driva verksamheten vidare i sin enskilda firma. Denne kan sedan bedöma att det är lämpligare att bedriva verksamheten i aktiebolagsform. När konkursförvaltaren överlåter handelsbolagets tillgångar till den person som först tänkt driva verksamheten vidare ska det ske utan mervärdesskatt. Samma bör gälla när denne sen överlåter verksamheten till aktiebolaget.

Rättsfall

Här finns några avgöranden angående överlåtelse av verksamhet i flera led.

Rättsfall: Undantaget gäller trots att mellanled finns om delarna som är nödvändiga för verksamheten slutligen återsamlas på en hand

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantagsbestämmelsen är tillämplig vid ett bolags förvärv från en restaurangidkare av restauranginventarier och varulager som i anslutning till förvärvet såldes vidare till ett tredje företag. Utöver inventarier och varulager överläts vid vidareförsäljningen också den från fastighetsägaren förvärvade hyresrätten till restauranglokalen. Genom att de för verksamheten nödvändiga delarna, inventarierna, varulagret och hyresrätten hade återsamlats på en hand hade köparen kunnat överta och återuppta driften av en fullständig verksamhet. Mot denna bakgrund ansågs bolagets förvärv av inventarierna m.m. som ett sådant övertagande av en del av den tidigare ägarens verksamhet som är undantagen från skatteplikt. Någon avdragsgill ingående mervärdesskatt uppkommer då inte för bolaget med anledning av förvärvet av restauranginventarierna (RÅ 2001 not. 98).

Rättsfall: Undantaget har ansetts gälla trots att mellanled funnits

I tre olika kammarrättsdomar har undantaget från skatteplikt i 3 kap. 25 § ML ansetts tillämpligt när det varit fråga om förhållanden med mellanled i likhet med RÅ 2001 not. 98. ML (KRNG 2004-06-30, mål nr 803-804-02, KRSU 2004-08-03, mål nr 359-04 och KRNJ 2005-06-14, mål nr 3965-04).

Skatteverkets ställningstaganden

Här finns Skatteverkets ställningstaganden angående verksamhetsöverlåtelser i flera led

Verksamheten kan anses vara igångvarande även om mellanled finns. Skatteverket anser att kravet att verksamheten ska vara igångvarande kan vara uppfyllt även när det finns ett mellanled i överlåtelsekedjan. Det viktiga är att verksamheten har kunnat fortsätta. Vid denna bedömning har det inte någon betydelse att mellanled förekommit. Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det viktiga är att den igångvarande verksamheten fortsätter efter överlåtelsen hos mottagaren, ”a going concern” (RÅ 2001 not. 99). I denna dom har inte problematiken med mellanled behandlats. Högsta förvaltningsdomstolen har dock angivit att verksamheten kan återupptas av förvärvaren vilket enligt Skatteverket bör innebära att mellanled kan förekomma.

Ett sådant synsätt får enligt Skatteverkets mening anses överensstämma med målet C-497/01, Zita Modes, samt Högsta förvaltningsdomstolens domar från 2001. EU-domstolen har inte uttalat hur en situation med mellanled ska behandlas. EU-domstolen har däremot uttalat att verksamheten ska fortsätta (eller avsikten att göra detta) efter överlåtelsen. I och med att verksamheten är igångvarande, trots att mellanled funnits i överlåtelsekedjan, är undantaget från skatteplikt vid verksamhetsöverlåtelse tillämpligt. Denna slutsats stämmer även med syftet med regeln, dvs. att underlätta överlåtelser av företag eller delar av företag genom att förenkla överlåtelserna och undvika att belasta förvärvarens likviditet (Skatteverket 2004-11-01, dnr 130 585737-04/111).

Även omsättningar i mellanled kan vara undantagna

När verksamhetsöverlåtelsen görs i flera led, dvs. med en eller flera mellanhänder mellan säljaren och den slutliga köparen, ska enligt Skatteverkets mening en eller flera mellanliggande transaktioner omfattas av undantaget enligt 3 kap. 25 § ML när transaktionerna sammantaget innebär att tillgångarna återsamlas hos den slutlige köparen som fortsätter att bedriva verksamheten (Skatteverket 2006-06-01, dnr 131 636467-05/111).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-497/01 [1]
  • KRNG 2004-06-30, mål nr 803-804-02 [1]
  • KRNJ 2005-06-14, mål nr 3965-04 [1]
  • KRSU 2004-08-03, mål nr 359-04 [1]
  • RÅ 2001 not. 98 [1]
  • RÅ 2001 not. 99 [1]

Ställningstaganden

  • Verksamhetsöverlåtelse [1]
  • Verksamhetsöverlåtelse vid olika situationer med mellanhänder [1]