OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2015.

Vad menas med del av verksamhet?

Med verksamhet avses i mervärdesskattelagen (ML) även del av verksamhet. Undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML gäller därför även vid överlåtelse av del av verksamhet. När det är fråga om del av verksamhet ska det vara en sådan del av ett företag som kan bedriva självständig ekonomisk verksamhet (1 kap. 7 § första stycket ML).

Exempel: Överlåtelse av avelshingst

Ett bolags överlåtelse av en avelshingst och vissa inventarier, fölavgifter och djupfryst sperma är att anse som överlåtelse av en del av avelsverksamheten i säljarbolaget. Överlåtelsen är därmed undantagen från skatteplikt (jämför KRNJ 1997-04-08, mål nr 6323-1994).

Rättsfall: Överlåtelse av tillverkning av en viss produkt kan vara en verksamhetsöverlåtelse

Ett företag bedrev mekanisk verkstad med tillverkning och konstruktion av specialmaskiner. Under några års tid hade företaget utvecklat ett visst slags skåp och fått industriellt rättsskydd till det. Ett antal skåp hade tillverkats och sålts. Företaget beslutade att överlåta den särskilda verksamhet som tillverkning och försäljning av skåpen var. Skatterättsnämnden ansåg att företagets verksamhet i den delen var en särskild, klart avgränsad del av rörelsen. De överlåtelser som ansökan gällde omfattade samtliga de till denna rörelsedel hörande immateriella rättigheterna och samtliga till rörelsedelen hörande maskiner, inventarier, lager m.m. Överlåtelserna ansågs undantagen från skatteplikt vid överlåtelse till en skattskyldig köpare (SRN 1994-12-30).

Exempel: Tillverkning av produkt

En särskild del av en verksamhet består i försäljning och tillverkning av namnbrickor. Överlåtelse av lager, maskiner, goodwill, kundregister, telefonnummer, internetdomäner och personal för denna särskilda del, d.v.s. verksamhet avseende försäljning och tillverkning av namnbrickor, omfattas av undantaget i 3 kap. 25 § ML. Detta gäller även om inte allt material som används vid tillverkningen ingår i överlåtelsen. Allt under förutsättning att det som överlåts utgör en sådan samlad del av verksamheten att den kan bedrivas som en självständig ekonomisk verksamhet. Vidare förutsätter det att köparen har för avsikt att driva verksamheten vidare efter förvärvet (jämför KRNS 2007-11-19, mål nr 589-07).

Ett vindkraftverk som tagits i drift kan vara en del av en verksamhet

När ett vindkraftverk som tagits i drift överlåts och köparen, för att fortsätta driften, även övertar de rättigheter och skyldigheter som hör samman med verksamheten är det en sådan överlåtelse som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. Skatteverket anser att det kan gälla även om säljaren bara överlåter ett av flera vindkraftverk. Det förutsätter att allt som ingår i denna del av verksamheten överlåts och att köparen förvärvar vad som behövs för att driva verksamheten vidare självständigt. Se Skatteverkets ställningstagande om överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SNR 1994-12-30 [1]

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av projekteringsunderlag och vindkraftverk; mervärdesskatt [1]