OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om vem som är skattskyldig för energiskatt på el finns i 11 kap. 5 § LSE.

Skattskyldig är den som i Sverige

  1. yrkesmässigt framställer skattepliktig el (producent)
  2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig el eller av annan framställd el (leverantör)
  3. för annat ändamål än som avses i 11 kap. 9 § 1−5 LSE säljer eller förbrukar el som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 kap. 11 § LSE
  4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller förbrukar el för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 11 kap. 9 § 7 LSE (11 kap. 5 § första stycket LSE).

Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § PFE och som förbrukat el för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 11 kap. 9 § 6–7 LSE eller skatten återbetalats enligt 11 kap. 13 § LSE är skyldig att betala energiskatt om tillsynsmyndigheten beslutar att

  1. åtagandena enligt 14 eller 15 § PFE inte är uppfyllda
  2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § PFE (11 kap. 5 § andra stycket LSE).

Med tillsynsmyndighet menas den myndighet som avses i 19 § PFE (11 kap. 5 § fjärde stycket LSE). Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för program för energieffektivisering.

Observera att PFE upphörde att gälla vid utgången av 2012. Det innebär att företag inte längre kan anmäla sig till programmet. Den upphävda lagen gäller för de företag som har godkänts att delta före utgången av 2012. De flesta deltagare avslutar programmet den 30 juni 2014 och de sist anmälda företagen är klara 2017.

Den för vars räkning el förs in till Sverige och den som utan att betala ersättning tar emot skattepliktig el (d.v.s. när effekten är minst 50 kilowatt eller när förbrukaren står i intressegemenskap med producenten eller leverantören) anses ha framställt elen (11 kap. 5 § tredje stycket LSE). Om framställningen anses ske yrkesmässigt blir dessa alltså skattskyldiga som elproducenter enligt 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE.

Läs mer om yrkesmässig leverans.

Skatteverket anser följande beträffande vem som ska anses framställa el enligt LSE när flera företag är inblandade vid produktion av el:

Den som ursprungligen har rätt att förfoga över elen, dvs. den ursprunglige ägaren, ska anses framställa elen i den mening som avses i 11 kap. 5 § första stycket 1 LSE.

Denna uppfattning gäller inte för de fall som regleras särskilt i 11 kap. 5 § tredje stycket LSE.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi [1]

Referenser inom energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt