OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2019.

Här finns att läsa om vad regeringen och dess representanter samt tjänstemännen på departementen och i regeringskansliet har för uppgifter.

Regeringen

Regeringen styr riket och är ansvarig inför riksdagen (1 kap. 6 § RF). Regeringen består av statsministern och de övriga statsråden (6 kap. 1 § RF). Regeringen fördelar ärendena mellan departement för olika verksamhetsgrenar och statsministern utser chefer för departementen bland statsråden (7 kap. 1 § RF).

Regeringskansliet

Regeringskansliet biträder regeringen och statsråden med beredning av regeringsärenden, men även i deras verksamhet i övrigt (7 kap. 1 § RF). Regeringskansliet är en egen myndighet och statsministern är dess chef (5 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

I Regeringskansliet ingår – förutom Statsrådsberedningen (SB) och Regeringskansliets förvaltningsavdelning (FA) – följande elva departement (2 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet):

 • Justitiedepartementet (Ju)
 • Utrikesdepartementet (UD)
 • Försvarsdepartementet (Fö)
 • Socialdepartementet (S)
 • Finansdepartementet (Fi)
 • Utbildningsdepartementet (U)
 • Landsbygdsdepartementet (L)
 • Miljödepartementet (M)
 • Näringsdepartementet (N)
 • Kulturdepartementet (Ku)
 • Arbetsmarknadsdepartementet (A)

Utrikesförvaltningen

Utrikesförvaltningen består av Utrikesdepartementet och utrikesrepresentationen. I utrikesrepresentationen ingår dels de s.k. utlandsmyndigheterna, d.v.s. beskickningar, delegationer vid internationella organisationer och karriärkonsulat, dels Svenska institutet i Alexandria samt honorärkonsulat och konsularagenturer (3 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet). Utrikesrepresentationen lyder under Regeringskansliet (4 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Den ansvarar också för samordning av svensk EU-politik, för koordinering av Regeringskansliets arbete med hållbar utveckling samt författningspolitik och valfrågor.

Statsministern är chef för Statsrådsberedningen (7 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet). I Statsrådsberedningen finns Regeringskansliets internrevision (11 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet. Den ansvarar också för samordning av svensk EU-politik, för koordinering av Regeringskansliets arbete med hållbar utveckling samt författningspolitik och valfrågor.

Beredning av departementsärenden

Departementschefen i respektive departement ansvarar för beredningen av regeringsärenden i departementet (14 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet). För beredningen av regeringsärenden som enligt ett förordnande enligt 7 kap. 5 § RF ska föredras av ett annat statsråd ansvarar dock det statsrådet.

Statsministern

Statsministern leder och samordnar regeringens arbete och har det övergripande ansvaret för regeringens politik. Ärenden som inte är regeringsärenden avgörs av statsministern om de inte ska avgöras av en departementschef enligt särskilda bestämmelser eller av personalansvarsnämnden (30 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Chefstjänstemän

Chefstjänstemännen ska biträda departementschefen och övriga statsråd i departementet med planering och andra arbetsuppgifter i departementet (27 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet). Chefstjänstemännen ska enligt samma bestämmelse även biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. De ska vidare biträda med arbetsledningen.

I departementen är följande personalkategorier chefstjänstemän:

 • statssekreterarna
 • kabinettssekreteraren
 • expeditionscheferna
 • rättscheferna (9 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

I Statsrådsberedningen är följande personalkategorier chefstjänstemän:

 • statssekreterarna
 • förvaltningschefen
 • rättschefen
 • chefen för kansliet för samordning av EU-frågor
 • chefstjänstemannen för krishantering
 • personaldirektören.

Vidare är utrikesråden i Utrikesdepartementet, budgetchefen och finansråden i Finansdepartementet samt planeringschefen i Justitiedepartementet.

Statssekreteraren och kabinettsekreteraren

Arbetet inom ett departement leds närmast under departementschefen och övriga statsråd i departementet av statssekreteraren. I Utrikesdepartementet har kabinettssekreteraren denna uppgift (23 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Statssekreteraren och kabinettssekreteraren ska främst svara för planering och samordning i departementet och i förhållande till andra samhällsorgan samt vaka över att arbetet bedrivs i överensstämmelse med planeringen.

Expeditionschefen

Expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut (24 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Rättschefen

Rättschefen svarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredningen av författningsärenden. Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen. Rättschefen svarar, utom i Justitie- och Finansdepartementen, för att lagstiftnings- och andra författningsärenden som fordrar samråd med ett statsråd i ett annat departement bereds gemensamt med det departementet (25 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

I Utrikesdepartementet har rättschefen de uppgifter som expeditionschefen har. Rättschefen i Utrikesdepartementet ska även vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet i utrikesrepresentationens verksamhet (24 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Rättschefen i Statsrådsberedningen svarar särskilt för sådan samordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen ska verka för att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart som möjligt. Rättschefen kan i det syftet ge ut handböcker, riktlinjer och annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under regeringen. Vidare ska rättschefen uppmärksamma möjligheten att delegera ärenden till myndigheter under regeringen. Rättschefen är också utgivare av Svensk författningssamling (26 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Huvudmännen

I departementen finns huvudmän för olika sakområden. För var och en av de myndigheter som hör till departementen finns en huvudman som ansvarar för frågor om myndighetens styrning (10 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Varje huvudman ansvarar inom sitt sakområde för planering och samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvudmannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också beakta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten samt för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens beslut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar (28 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Huvudmannen ska enligt samma bestämmelse hålla departementschefen, övriga statsråd i departementet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Huvudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i övrigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen ansvarar, i den utsträckning det inte är rättschefens uppgift, för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet.

I författningsfrågor ska huvudmännen samarbeta med rättschefen (29 § förordningen med instruktion för Regeringskansliet).

Regeringssammanträde

Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regerings-sammanträden (7 kap. 3 § RF). Vissa ärenden som gäller försvarsmakten kan dock avgöras i annan ordning. Departementschefen för respektive departement är föredragande vid regerings-sammanträden i ärenden som hör till hans eller hennes departement, om inte statsministern har förordnat att ett ärende eller en grupp av ärenden som hör till ett visst departement ska föredras av ett annat statsråd (7 kap. 5 § RF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar