OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2019.

Det finns generella regler som gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen och som berör Skatteverket som enrådsmyndighet. Om en lag eller förordning innehåller en bestämmelse som avviker från denna förordning gäller den bestämmelsen.

Myndigheternas ledning och ansvar

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen och leds av en myndighetschef (6 § förordningen med instruktion för Skatteverket). Myndighetschefen, d.v.s. Skatteverkets generaldirektör, anställs av regeringen. Detsamma gäller verkets överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare (23 § myndighetsförordningen).

Skatteverkets ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till

  • att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,
  • att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt
  • att Skatteverket hushållar väl med statens medel (3 § myndighetsförordningen).

Skatteverkets ledning ska besluta om en arbetsordning. Ledningen ska också besluta en verksamhetsplan för myndigheten och säkerställa att det vid myndigheten finns en betryggande intern styrning och kontroll. Ledningen ska dessutom avgöra andra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse eller som avser föreskrifter, om ärendena inte ska avgöras av personalansvarsnämnden (4 § myndighetsförordningen).

Skatteverkets uppgifter

Myndigheterna ska ständigt arbeta för att utveckla verksamheten och samarbeta med andra myndigheter och enskilda för att vinna fördelar för enskilda och för staten som helhet. Vidare ska Skatteverket tillhandahålla information om sin verksamhet och följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten (6 § myndighetsförordningen).

Dessutom ska verket ge regeringen stöd vid Sveriges deltagande i verksamheten inom Europeiska unionen och i annat internationellt samarbete. Med stöd avses bl.a. att ställa den personal till förfogande för deltagandet som regeringen begär och fortlöpande hålla regeringen informerad om förhållanden av betydelse för samarbetet (7 § myndighetsförordningen).

I fråga om arbetsgivarpolitik ska Skatteverket samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Dessutom ska verket också

  • se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten
  • skapa goda arbetsförhållanden
  • ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet (8 § myndighetsförordningen).

Insynsrådet

Vid Skatteverket finns ett insynsråd som ska utöva insyn i Skatteverkets verksamhet och ge myndighetschefen råd. Rådet ska bestå av högst 12 ledamöter. Myndighetschefen ska vara ordförande i rådet och hålla det informerat om verksamheten (7 och 9 §§ förordningen med instruktion för Skatteverket). Ledamöterna i rådet utses av regeringen för en bestämd tid (22 § myndighetsförordningen).

Ärendenas handläggning

När Skatteverket begär in uppgifter eller utövar tillsyn i sin verksamhet ska verket se till att de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas (19 § myndighetsförordningen). Ytterligare bestämmelser om inhämtande av uppgifter finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner. Bestämmelserna i den förordningen gäller när statliga myndigheter utformar och sänder ut blanketter.

Huvudregeln är att en myndighets ärenden ska avgöras efter en föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten bestämma att ärenden som avgörs av någon annan person än myndighetens chef inte behöver föredras. Myndighetschefen får fatta beslut utan föredragning i ärenden som inte kan skjutas upp (20 § myndighetsförordningen).

För varje beslut i ett ärende ska det finnas en handling (21 § myndighetsförordningen). I stadgandet regleras också vilka uppgifter som ska framgå av handlingen.

Personalansvarsnämnden

Regeringen har föreskrivit att det för Skatteverkets del ska finnas en personalansvarsnämnd (26 § förordningen med instruktion för Skatteverket). Den nämnden ska pröva frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden (när anställningen inte är en provanställning) samt frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning (25 § myndighetsförordningen).

Myndighetschefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden. Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och de ledamöter som myndigheten utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande (26 § myndighetsförordningen).

Statens företrädare i domstol

Varje myndighet företräder staten vid domstol inom sitt verksamhetsområde (27 § myndighetsförordningen). Det finns dock särskilda bestämmelser om vem som för statens talan i bland annat förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndanspråk mot staten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten [1]
  • Förordning (2007:780) med instruktion för Skatteverket [1] [2] [3]
  • Myndighetsförordning (2007:515) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
  • förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner [1]