OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Utbetalaren ska göra avdrag för särskild inkomstskatt om det finns ett beslut och denne känner till beslutet. Den som får en ersättning från en utländsk utbetalare ska själv redovisa och betala skatten.

Beslut krävs för att få göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt om följande två förutsättningar är uppfyllda:

  • Skatteverket har i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning sagt att skatteavdrag ska göras.
  • Utbetalaren känner till beslutet (13 kap. 3 § första stycket SFL).

Om beslut saknas ska avdrag för preliminär skatt göras

Om det inte finns ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eller om utbetalaren inte känner till beslutet ska denne i stället göra avdrag för preliminär skatt.

Vid val av beskattning enligt IL ska avdrag för preliminär skatt göras

Avdrag för preliminär skatt ska också göras om den skattskyldige har valt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK.

En utländsk utbetalare ska inte göra skattavdrag

En utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska inte göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 3 § andra stycket SFL). Den som får en ersättning från en utländsk utbetalare ska själv redovisa och betala skatten.

Vad avses med hemmahörande i utlandet?

Att utbetalaren är hemmahörande i utlandet innebär för en fysisk person att denne är begränsat skattskyldig och för en juridisk person att denne inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här (2 § SINK).

Nytt: 2016-01-07

Ett svensk bolag med filial i utlandet är en och samma juridiska person. Skatteverket anser att då ett svenskt bolags utländska filial inte är något eget rättssubjekt kan filialen inte anses vara hemmahörande i utlandet. Om filialen betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt SINK ska det svenska bolaget göra skatteavdrag.

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Särskild inkomstskatt tas ut med 20 procent på den skattepliktiga inkomsten förutom på sjöinkomst där skatt tas ut med 15 procent (7 § SINK).

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Skatteavdrag ska inte göras på en inkomst som är undantagen från skatteplikt

Skatteavdrag ska inte göras om det i beslutet om särskild inkomstskatteredovisning anges att inkomsten är undantagen från skatteplikt.

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

När man gör skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när man gör skatteavdrag för preliminär skatt (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Befrielse från skatteavdrag när skatteavdrag görs i ett annat nordiskt land

Mellan de nordiska länderna finns det en överenskommelse om att undvika att preliminär skatt tas ut i mer än ett av länderna, det s.k. trekk-avtalet.

Skatteverket får besluta att avdrag för särskild inkomstskatt inte ska göras när följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Personen är bosatt i ett annat nordiskt land och utför arbete i Sverige.
  • Avdrag för preliminär skatt på grund av arbetet görs i det andra landet (13 kap. 5 § första stycket 1 SFL).

Läs mer om trekk-avtalet och beslut om skatteavdrag vid bosättning och arbete inom Norden på sidan Beslut om befrielse från skatteavdrag.

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut en ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Den som får en ersättning från en utländsk utbetalare ska själv redovisa och betala skatten

Den som får en skattepliktig ersättning från en utbetalare som är hemmahörande i utlandet ska själv redovisa och betala skatten (13 kap. 6 § SFL). Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration.

Om ersättningen är undantagen från skatteplikt enligt 6 § SINK ska den inte redovisas i den särskilda skattedeklarationen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Ställningstaganden

  • Svenskt bolag med filial i utlandet. Beskattning av anställningsinkomst och skatteavdrag vid tillfälliga tjänsteresor till Sverige [1]