OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vad händer med en restförd skatt eller avgift om Skatteverket sänker skulden eller beviljar ett betalningsanstånd?

Inbetalning eller kreditering på skattekontot

Skattekontot saknar normalt avräkningsordning. Detta innebär att en inbetalning eller någon annan kreditering på skattekontot inte hänförs till betalning av en viss skatt eller avgift. Systemet med skattekontot bryr sig bara om överskott och underskott på kontot och ger därför inte besked huruvida en viss skatte- eller avgiftsfordran är betald eller inte. Läs mer på sidan Vid avräkning.

Skatteverket sänker skatten eller avgiften innan restföring

Om Skatteverket beviljar anstånd med inbetalning av en skatt eller avgift eller om en sådan skatt eller avgift undanröjs eller sänks innan den restförts, krediteras den skulden direkt. Om den aktuella skatten eller avgiften stämts av på skattekontot och skatten eller avgiften ingår i ett betalningskrav kommer ett belopp motsvarande anståndet eller nedsättningen att minska betalningskravet om anstånd medges med eller om skatten eller avgiften sänks. På så sätt överlämnas inte den skatt eller avgift som numera motsvaras av ett anstånd eller är nedsatt.

Exempel: anstånd innan restföring

Under november förfaller slutlig skatt 2014 på 20 000 kr samt debiterad skatt på 15 000 kr till betalning. Vid avstämningen i början av december skickas ett betalningskrav på 35 000 kr ut. Under december beviljar Skatteverket anstånd med 20 000 kr avseende den slutliga skatten 2014. Dessutom förfaller debiterad skatt på 15 000 kr samt ett omprövningsbeslut slutlig skatt 2012 på 45 000 kr till betalning under december. Ingen inbetalning görs. Vilket belopp kommer att restföras i början av januari?

Anståndet krediterar direkt den slutliga skatten med 20 000 kr. Det innebär att maximalt 15 000 kr (det belopp som krävts, 35 000 kr, minus 20 000 kr) kan restföras, trots att underskottet på skattekontot vid avstämningen i januari är 75 000 kr.

Skatteverket sänker skatten efter restföring

Om Skatteverket beviljar anstånd med inbetalning av en skatt eller avgift som redan har lämnats över till Kronofogden för indrivning eller om en sådan skatt eller avgift undanröjs eller sänks ska verket återta indrivningsuppdraget avseende denna fordran från Kronofogden (70 kap. 5 § SFL).

För att kunna återta en fordran från indrivning måste Skatteverket först utreda i vilket skattekontounderskott fordran ingår. Nästa steg är att ta reda på om skulden (skattekontounderskottet) fortfarande är obetald eller om den av någon annan anledning inte längre är föremål för indrivning. Om skulden är betald krävs inget återtagande. Om skulden fortfarande är registrerad i utsöknings- och indrivningsdatabasen ska Skatteverket återta den del av skulden som kan anses belöpa på den skatt eller avgift som anståndet eller nedsättningen avser. Efter återtagandet ska fordran inte längre ingå i en skuld som är registrerad för indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]