OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En hyresersättning från en arbetsgivare för kontor, garage eller annat utrymme är skattepliktig, antingen som intäkt av tjänst, näringsverksamhet eller kapital.

Hyresersättning är intäkt av tjänst

En hyresersättning från en arbetsgivare som överstiger marknadsmässig hyra är intäkt av tjänst och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Detsamma gäller oavsett ersättningens storlek om arbetsgivaren inte kan anses ha något behov av att hyra utrymmet.

Några avdragsgilla kostnader torde inte finnas.

Även ersättning vid uthyrning av utrymme i bostadslägenhet som arbetstagaren innehar med hyresrätt är skattepliktig.

Om den anställde hyr ut en privatbostad till arbetsgivaren, är den ersättning han får intäkt av kapital om

  • arbetsgivaren har behov av att hyra utrymmet
  • ersättningen är marknadsmässig.

Med privatbostad avses

  • ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom för permanent boende eller som fritidsbostad
  • en bostad som innehas av en delägare i ett privatbostadsföretag
  • en ägarlägenhet. (2 kap. 8 § IL)

Även i de fall ersättningen till den anställde ska beskattas som intäkt av kapital är arbetsgivaren skyldig att lämna uppgift om ersättningsbeloppet (hyran) i kontrolluppgiften (22 kap. 4 § SFL).

Kompletterande information

Läs mer om

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]