OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får under vissa förutsättningar föra över skatt till en annan stat.

Skatt som har betalats i Sverige men avser inkomst som ska beskattas i ett annat land

Skatteverket får besluta att föra över skatt till en annan stat för att tillgodoräknas en skattskyldig där. Verket får göra en sådan överföring under följande förutsättningar:

  • skatten ska ha betalats genom skatteavdrag i Sverige
  • skatten ska avse en inkomst som ska beskattas i en annan stat
  • den andra staten och Sverige ska ha ingått ett avtal om att ta ut och föra över skatt (64 kap. 7 § SFL).

Bestämmelsen gäller såväl skatteavdrag för preliminär skatt som skatteavdrag för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Det nordiska skatteavtalet och Trekk-avtalet

Det nordiska skatteavtalet (1996:1512) fördelar beskattningsrätten mellan de nordiska länderna. Hur överföringen ska gå till regleras i det så kallade Trekk-avtalet om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna (bilaga 2 till förordning [1997:1157]). Läs mer om den nordiska uppbördsöverenskommelsen under Beslut om befrielse från skatteavdrag.

Skatt på inkomst som har beskattats i både Sverige och i ett annat land

Skatteverket får besluta om överföring av skatt till en annan stat om

  • en inkomst har beskattats både i Sverige och i den andra staten, och
  • Sverige har ett skatteavtal med den andra staten.

Beslutet ska gälla skatt som har betalats in för det aktuella beskattningsåret.

Överföringen får bara göras till den del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatten eller genom att inkomsten undantas från beskattning. Överföringen får inte gälla ett belopp som behövs för att betala svensk skatt för beskattningsåret (64 kap. 8 § SFL). Att Skatteverket får meddela beslut om överföring framgår av 14 kap 9 § SFF.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna [1]
  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]