OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får under vissa förutsättningar föra över skatt till en annan stat. Skatteverket kan också begära att skatt ska föras över till Sverige.

Skatt som har betalats i Sverige men avser inkomst som ska beskattas i ett annat land

Skatteverket får besluta att föra över skatt till en annan stat för att tillgodoräknas en skattskyldig där. Skatteverket får göra en sådan överföring under följande förutsättningar:

  • skatten ska ha betalats genom skatteavdrag i Sverige
  • skatten ska avse en inkomst som ska beskattas i en annan stat
  • den andra staten och Sverige ska ha ingått ett avtal om att ta ut och föra över skatt (64 kap. 7 § SFL).

Bestämmelsen gäller såväl skatteavdrag för preliminär skatt som skatteavdrag för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Överföring kan ske även om den skattskyldige har ett underskott på skattekontot (prop. 2010/11:165 s. 1050). I andra fall kan överskott på kontot som har uppkommit efter nedsättning av svensk skatt tas i anspråk för överföring till annan stat genom beslut av Skatteverket. Skatteverket har rätt att innehålla överskjutande belopp på skattekontot om det kan antas att beloppet ska föras över till en annan stat (64 kap. 4 § 4 SFL).

Skatt på inkomst som har beskattats i både Sverige och i ett annat land

Skatteverket får besluta om överföring av skatt till en annan stat om

  • en inkomst har beskattats både i Sverige och i den andra staten, och
  • Sverige har ett skatteavtal med den andra staten.

Beslutet ska gälla skatt som har betalats in för det aktuella beskattningsåret.

Överföringen får bara göras till den del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatten eller genom att inkomsten undantas från beskattning. Överföringen får inte gälla ett belopp som behövs för att betala svensk skatt för beskattningsåret (64 kap. 8 § SFL). Att Skatteverket får meddela beslut om överföring framgår av 14 kap 9 § SFF.

Det nordiska skatteavtalet och trekk-avtalet

Det nordiska skatteavtalet (1996:1512) fördelar beskattningsrätten mellan de nordiska länderna. Hur överföringen ska gå till regleras i det så kallade trekk-avtalet om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna (bilaga 2 till förordning [1997:1157]).

Begäran om överföring av skatt till Sverige enligt trekk-avtalet

Om Skatteverket konstaterar att beskattning ska ske i Sverige och att preliminär skatt har betalats i en annan stat, kan Skatteverket begära att skatten förs över till Sverige.

En sådan begäran görs på blankett NT 4 för fysisk person och NT 4S för juridisk person. Det överförda beloppet ska tillgodoföras personen som i rätt tid betald preliminär skatt (56 kap. 9 § andra stycket 4 SFL).

Förfrågan om överföring av skatt till annan stat enligt trekk-avtalet

Om för mycket skatt har betalats i Sverige på en inkomst och beskattningsrätten till denna i första hand tillkommer ett annat nordiskt land, ska en förfrågan om skatten önskas överförd skickas till det andra landet.

Det finns en särskild blankett som ska användas för förfrågan om eventuell överföring av skatt till annat land, NT 5 för fysisk person och NT 5S för juridisk person.

Kompletterande information

Information om den nordiska uppbördsöverenskommelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1997:1157) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna [1]
  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]