OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Utvinning av olja och naturgas

I artikel 21 punkt 7 finns bestämmelser om inkomst av arbete i samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 19.

Punkt 1

Punkt 1 överensstämmer i sak med artikel 19 punkt 1 a) i OECD:s modellavtal. Den är inte tillämplig på ersättning från en mellanstatlig institution, det vill säga en juridisk person som har inrättats genom avtal mellan två eller flera stater. På sådan ersättning tillämpas artikel 15 (RÅ 1980 Aa 71 som gällde Nordiska Investeringsbanken).

Pension på grund av offentlig tjänst omfattas av artikel 18 punkt 1.

Nytt: 2016-01-26

Skatteverket har meddelat ett ställningstagande som gäller skattskyldighet och skatteplikt enligt IL och SINK för lön under sjuk- eller föräldraledighet samt tillämpning av skatteavtal på sådan lön.

Gränsgångarregler – Finland och Norge

I protokollet finns så kallade gränsgångarregler som ger hemviststaten uteslutande beskattningsrätt till tjänsteinkomster som annars skulle få beskattas endast i arbetsgivarstaten enligt artikel 19 punkt 1. För Sveriges del finns reglerna i protokollspunkt VI punkterna 2–4 och gäller ömsesidigt i förhållande till Finland och Norge.

Sjukpenning från Försäkringskassan och andra svenska eller utländska socialförsäkringsersättningar omfattas inte av artikel 19 (utan artikel 18). De omfattas därför inte av gränsgångarreglerna.

Skatteverket anser att med person med hemvist i kommun som gränsar till landgränsen mot Finland respektive Norge avses en person som är skattskyldig i sådan kommun. För att gränsgångarreglerna ska vara tillämpliga ett visst inkomstår krävs därför att personen är folkbokförd i en gränskommun den 1 november året före inkomståret (Skatteverkets ställningstagande Begreppet "person med hemvist i kommun" i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet).

Gränsgångarregler – Danmark

Gränsgångarreglerna i protokollet gäller inte mellan Sverige och Danmark. I 1989 års nordiska skatteavtal fanns däremot sådana regler och de ska fortfarande tillämpas i vissa fall, se artikel 31 punkt 5.

Punkt 2

Punkt 2 överensstämmer i sak med artikel 19 punkt 1 b) i OECD:s modellavtal.

Punkt 3

Punkt 3 överensstämmer i sak med artikel 19 punkt 3 i OECD:s modellavtal. Att artikel 18 inte nämns i bestämmelsen beror på att pension på grund av offentlig tjänst ändå inte omfattas av artikel 19 i det nordiska skatteavtalet utan av artikel 18 punkt 1.

För att det ska bli aktuellt att tillämpa punkt 3 krävs att det är fråga om offentlig tjänst. Det innebär att rörelsen ska bedrivas i direkt offentlig regi, till exempel som ett affärsdrivande statligt verk. Anställning i aktiebolag eller annan civilrättslig juridisk person som ägs av stat eller kommun, till exempel SJ AB, är inte offentlig tjänst och omfattas inte av artikel 19. När det gäller sådan anställning är artikel 15, 16 eller 17 direkt tillämplig.

Öresundsbron

I protokollet och inkorporationslagen finns regler om inkomst som förvärvas från företag som deltar i byggandet och driften av Öresundsbron eller den därmed sammanhängande tunnelförbindelsen. Om en person med hemvist i Danmark eller Sverige förvärvar sådan inkomst, och arbetet avser byggandet och driften av bron eller tunnelförbindelsen, ska inkomsten utan hinder av artikel 19 beskattas endast i personens hemviststat. Detsamma gäller inkomst som sådan person förvärvar genom arbete med byggandet och underhållet av den konstgjorda ön (protokollspunkt II punkt 3).

Vad som föreskrivs om tunnelförbindelsen gäller också för den konstgjorda halvön i Danmark till den del denna är anlagd eller underhålls av eller för Öresundskonsortiet. Vad som föreskrivs om bron gäller också för betalstationen i Sverige till den del denna uppförs, underhålls eller drivs av eller för Öresundskonsortiet (5 § lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

De företag som avses i reglerna är endast sådana som aktivt bedriver verksamhet på eller i anslutning till Öresundsbron. Företag som exempelvis endast genomför leveranser till bygget omfattas inte (prop. 1996/97:44 s. 50).

Svinesundsbron

I ett avtal mellan Sverige och Norge 2002 finns regler om inkomst av byggande, underhåll och drift av gränsbron som ingår i Svinesundsförbindelsen (bilaga 3 till lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna).

Reglerna gäller inkomst på grund av anställning, självständig yrkesutövning eller annan verksamhet i samband med byggande, underhåll eller drift av bron. När en fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige eller Norge förvärvar sådan inkomst genom verksamhet i Sverige eller Norge ska inkomsten beskattas endast i den stat där personen har hemvist (artikel 5 a)). Vad som avses med gränsbron definieras i artikel 3. Vad som avses med byggande, underhåll eller drift beskrivs i artikel 4.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Begreppet person med hemvist i kommun i gränsgångarregeln i det nordiska skatteavtalet [1]
  • Beskattning av lön under sjuk- eller föräldraledighet enligt intern svensk rätt och skatteavtal [1]

Övrigt

  • rå 1980 aa 71 [1]