OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Det finns olika sekretessregler som gäller i en myndighets verksamhet på skatteområdet. Vissa gäller till skydd för den enskildes personliga och ekonomiska förhållanden.

Beskattningsverksamheten är en egen verksamhetsgren inom Skatteverket

Beskattningsverksamheten har organisatoriskt sett en så fristående ställning inom Skatteverket att den utgör en egen självständig verksamhetsgren. Detta har betydelse bl.a. eftersom en sekretessbelagd uppgift hos en självständig verksamhetsgren inte får röjas för en annan självständig verksamhetsgren om det inte finns särskilt föreskrivet i lag (8 kap. 2 § OSL).

Sekretess i den egentliga verksamheten med att besluta om skatt och fastighetstaxering

Sekretess gäller för alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden när uppgifterna finns i en myndighets verksamhet av visst angivet slag på skatteområdet (27 kap. 1 § första stycket OSL). Verksamheten ska avse något av följande alternativ:

 • bestämmande av skatt
 • fastställande av underlag för bestämmande av skatt
 • fastighetstaxering.

Sekretessen omfattar

 • den som är föremål för bestämmande av skatt etc.
 • uppgifter som rör annan fysisk eller juridisk person.

Sekretessen omfattar enskildas förhållanden och därför gäller bestämmelsen inte

 • kommunala företag som jämställs med myndighet enligt 2 kap. 3 § OSL (RÅ 2001 ref. 79)
 • en kommun som är part i ett skatteärende (RÅ 2001 not. 161).

Sekretessens styrka

Sekretessen enligt 27 kap. OSL är med några få undantag absolut. Det innebär att det inte behöver finnas någon risk för skada för att en uppgift ska vara sekretessbelagd. Om en uppgift är hänförlig till det sekretesskyddade området och ingen sekretessbrytande regel är tillämplig får uppgiften inte lämnas ut.

Vad ingår i ”skatt”?

Följande skatter och avgifter ingår i uppräkningen i 27 kap. 1 § tredje stycket OSL över vad som avses med respektive jämställs med begreppet skatt:

 • inkomstskatt och annan direkt skatt
 • indirekt skatt, t.ex. mervärdesskatt och särskild löneskatt
 • arbetsgivaravgift
 • prisregleringsavgift och liknande
 • avgift enligt lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
 • skattetillägg
 • förseningsavgift
 • expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lag (2004:629) om trängselskatt.

Kostnadsränta och intäktsränta

Ärenden som gäller kostnadsränta och intäktsränta (65 kap. SFL) omfattas inte av skattesekretessen.

Vad ingår i ”bestämmande av skatt och fastställande av underlag för bestämmande av skatt”?

Med begreppen ”bestämmande av skatt och fastställande av underlag för bestämmande av skatt” i 27 kap. 1 § första stycket OSL avses eller jämställs följande:

 • bestämmande av preliminär skatt
 • bestämmande av slutlig skatt
 • bestämmande av mervärdesskatt och annan indirekt skatt
 • ändrad beräkning av avdrag för preliminär skatt
 • befrielse från skatt (60 kap. SFL)
 • bestämmande av pensionsgrundande inkomst
 • ärenden om skattereduktion för ROT- och RUT-arbeten
 • registerföring och annan verksamhet som har anknytning till förfarandet men saknar ärendekaraktär
 • verksamhet att företräda det allmänna som part i skatteprocess i domstol
 • punktskattebesök (6 kap. lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 • vissa dispensärenden, t.ex. avdrag för pensionsförsäkringspremier
 • ärenden om beskattning av utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige
 • ärenden om förhandsbesked i skattefrågor.

Följande ärendeslag räknas inte hit:

 • kompensation för eller återbetalning av skatt
 • anstånd med erläggande av skatt.

Dessa typer av ärenden regleras i 27 kap. 2 § OSL.

Vad ingår i ”fastighetstaxering”?

Med fastighetstaxering avses verksamhet enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Namnteckning

En skattskyldigs underskrift på inkomstdeklarationen är sekretessbelagd. Det beror på att underskriften anses vara ett personligt förhållande i verksamheten som avser bestämmande av skatt (KRNG 1995-02-06, mål nr 440-1995).

Beskattningsdatabasen

Sekretessen gäller även i en myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt SdbL. De flesta uppgifter i beskattningsdatabasen omfattas i princip av skattesekretessen. Beskattningsdatabasen består av en uppgiftsdel och en handlingsdel. Uppgiftsdelen innehåller uppgiftssamlingar, t.ex. slutskatteuppgifter. Handlingsdelen innehåller handlingar bl.a. i ärenden som handläggs elektroniskt, t.ex. i Moms AG-systemet, Tina, BORIS m.fl. ärendehanteringssystem. I SdbL finns regler om undantag från sekretessen i beskattningsdatabasen.

Revision utförd av Skatteverket

Revisioner ingår, nästan utan undantag, som en integrerad del i förfarandet som leder fram till ett beslut om skatt eller avgift (53–60 kap. SFL). Sekretess gäller därför enligt 27 kap. 1 § OSL, och inte enligt 27 kap. 2 § OSL, för revisionspromemorior och liknande handlingar som förekommer i sådana revisioner. Även beslut om revision är sekretessbelagda enligt 27 kap. 1 § OSL. Revisionsbeslut är inte sådana beslut som blir offentliga med stöd av 27 kap. 6 § OSL.

Skalbolagsdeklarationer och säkerheter

Vid beskattning av kapitalvinst på visst sätt vid försäljning av delägarrätter i ett skalbolag, s.k. skalbolagsbeskattning, ska beskattning inte ske bl.a. om det företag som de sålda delägarrätterna hänför sig till tar upp sitt överskott eller underskott i en skalbolagsdeklaration (25 a kap. 11 § och 49 a kap. 13 § IL). Skatteverket kan också besluta att säkerhet ska ställas för att skalbolagsbeskattning inte ska ske. Skatteverket anser att sekretess enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL gäller för handlingar och uppgifter i ärenden rörande skalbolagsdeklarationer och de säkerheter som är kopplade till dessa. Säkerhetens storlek bestäms i ett särskilt beslut och även beslutet får anses vara sekretessbelagt.

Deklarationsombud

Uppgift om vem som är eller har varit deklarationsombud är sekretessbelagt med stöd av 27 kap. 1 § OSL. Uppgiften kan därför inte lämnas ut till tredje man.

Är en deklaration lämnad?

En uppgift om att en deklaration har kommit in eller inte omfattas inte av något beslut. Det är därför ingen offentlig uppgift.

Registrering till frivillig mervärdesskatteskyldighet

Det finns en möjlighet för fastighetsägare att begära s.k. frivillig skattskyldighet enligt 9 kap. 2 § ML för uthyrning av fastighet. Sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL gäller för

 • ansökan
 • beslut
 • övriga handlingar och uppgifter i ett sådant ärende
 • uppgift om vilken fastighet och lokal registreringen avser.

Registrering av representant 5:2 SFL

Skatteverket får besluta att en av delägarna i ett enkelt bolag eller ett partrederi ska svara för redovisning och betalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter (5 kap. 2 § SFL). Denna verksamhet har bedömts utgöra sådan verksamhet som avses i 9 kap. 1 § första stycket SekrL, nuvarande 27 kap. 1 § OSL (KRNS 2003-11-28, mål nr 6375-03).

Beslut i verksamheten med att besluta om skatt och fastighetstaxering

I beskattningsverksamheten förekommer det många olika slags beslut. Vilken typ av skattebeslut det handlar om har betydelse i sekretesshänseende.

Beslut på skatteområdet är ofta offentliga

De flesta besluten inom beskattningsverksamheten är offentliga, eftersom de är beslut som innebär att skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms och beslut där underlag för bestämmande av skatt fastställs (27 kap. 6 § OSL). Exempel på beslut som är offentliga är

 • beslut om slutlig skatt
 • beslut om skatteavdrag
 • beslut om arbetsgivaravgifter
 • beslut om mervärdesskatt
 • beslut om punktskatt
 • beslut om fastighetstaxering

Beslutet som sådant är offentligt

Observera att det enbart är själva beslutet som sådant som är offentligt. Uppgifter som finns i ett offentligt beslut är ofta sekretessbelagda i andra sammanhang, t.ex. i ett ärende (NJA 2003 s. 447). Om man t.ex. hämtar uppgift om skattskyldiga ur offentliga skattebeslut och sammanställer uppgifterna i ett nytt dokument är dokumentet sekretessbelagt (27 kap. 1 § OSL).

Vad ingår i ett beslut?

Ett beslut består av såväl själva avgörandet som motiveringen. Att ett beslut är offentligt innebär därför att båda delarna blir offentliga. Däremot ingår inte en skiljaktig mening i beslutet och den förblir sekretessbelagd om den inte tillförs beslutet.

Att tänka på när ett beslut utformas

Om en revisionspromemoria eller något annat dokument omnämns i ett beslut, innebär det inte att hela den åberopade handlingen kommer att ingå i beslutet och därmed omfattas av beslutsoffentligheten. Om den åberopade revisionspromemorian tas in som en bilaga till beslutet kommer den däremot att ingå i beslutet och bli offentlig.

Observera att en noggrann bedömning måste göras när ett skattebeslut utformas. Beslutet ska uppfylla kravet på beslutsmotivering i 20 § FL samtidigt som det inte ska innehålla fler uppgifter än de som åberopas till stöd för beslutet. Om det t.ex. är en revisionspromemoria som ligger till grund för beslutet ska endast de uppgifter i promemorian som är nödvändiga för att motivera beslutet tas med. Uppgifter om ägarförhållanden, verksamhet och andra kringuppgifter är många gånger inte nödvändiga för den sakfråga som behandlas i beslutet. Sådana uppgifter ska därför inte tas med. Det är ofta direkt olämpligt att använda sig av allt som står i ett övervägande genom att konvertera detta till ett beslut när själva beslutet skrivs.

Vissa beslut på skatteområdet är sekretessbelagda

Vissa beslut är uttryckligen undantagna från beslutsoffentligheten (27 kap. 6 § OSL). Dessa beslut är

 • förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga
 • beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden
 • prissättningsbesked vid internationella transaktioner.

Ett beslut om trängselskatt är delvis sekretessbelagt. Sekretess gäller för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage (27 kap. 6 § andra stycket OSL). Detta beror på att enskilda ska skyddas från obehörig kartläggning.

En del beslut inom skatteområdet är sekretessbelagda eftersom de inte innebär att skatt bestäms eller att underlag för bestämmande av skatt fastställs. Detta gäller bl.a. för

 • avskrivningsbeslut
 • avvisningsbeslut
 • beslut om revision
 • beslut om anstånd med lämnande av deklaration
 • beslut om upplagshavare
 • beslut om storlek på säkerhet för skalbolag
 • beslut om frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten

Skattereduktion kan medges med en del av arbetskostnaden för s.k. rot- och rutarbeten om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det är utföraren av tjänsten som ansöker om beställarens avdrag och det är även utföraren som begär utbetalning från Skatteverket.

När köparen eller annan frågar gäller sekretess för uppgift om att en begäran om utbetalning har kommit in till Skatteverket och även att ett beslut om utbetalning har fattats. En skriftlig begäran om utbetalning från utföraren till Skatteverket är sekretessbelagd.

Beslut om utbetalning för husarbete till utföraren innehåller uppgift om köparens preliminära skattereduktion. Denna uppgift är sekretessbelagd. Undantagen för beslut enligt 27 kap. 6 § OSL kan inte tillämpas här, eftersom detta inte är ett beslut där skatt bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs.

Anteckning om en fastighets ägare

Uppgift om en fastighets ägare ingår inte i fastighetstaxerings-beslutet. Detta innebär att en uppgift om en persons fastighetsinnehav som söks fram med utgångspunkt i ägarens namn inte är offentlig (KRNJ 1994-06-01, mål nr 643-1994).

Uppskov avseende kapitalvinst vid fastighetsförsäljning

Uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid avyttring av privatbostad kan under vissa förutsättningar medges vid bostadsbyte. Detta sker genom att ett uppskovsbelopp fastställs vid avyttringen av privatbostaden (ursprungsbostaden). Detta uppskovsbelopp tas upp till beskattning senast när den nya bostaden (ersättningsbostaden) säljs. Bestämmelserna om uppskovsbelopp finns i 47 kap. IL. Uppskov med sådan beskattning av kapitalvinst är inte ett beslut i formell mening och det är därför inte offentligt.

Beslut om återkallelse av behörighet som deklarationsombud

I SFL finns bestämmelser om deklarationsombud (6 kap. 4-8 §§ SFL). Ett beslut om återkallelse av behörighet som deklarationsombud får anses ha en sådan anknytning till skatteförfarandet att det omfattas av verksamhet som avser bestämmande av skatt m.m. Beslutet gäller en uppgift om såväl deklarantens som deklarationsombudets personliga eller ekonomiska förhållanden och är därför sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § första stycket OSL. Det är inte ett sådant beslut enligt 27 kap. 6 § OSL som undantas från sekretess och det blir därmed inte offentligt (KRNS 2015-03-13, mål nr 1344-15).

Övriga undantag från sekretessen

Vissa slag av ärenden och uppgifter som förekommer i beskattningsverksamheten är inte sekretessbelagda.

Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning

Skatteverkets handläggning av ärenden enligt 43 kap. SFL om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning kan inte anses rymmas inom den verksamhet som avses i 27 kap. 1 § OSL. Sekretess enligt någon annan bestämmelse i OSL kan inte heller tillämpas på dessa ärenden. Skatteverkets bedömning är att de handlingar vars innehåll uteslutande avser ersättningsärendet är offentliga. Om en begäran om ersättning framställs i en handling som i övrigt ingår i beskattningsärendet är enbart de delar som avser ersättningsfrågan offentliga. Detsamma gäller andra handlingar som avser både ersättnings- och beskattningsärendet.

Rådgivningsverksamhet och fördjupad samverkan

Den rådgivningsverksamhet i form av telefonpaneler, brevsvar och liknande som Skatteverket bedriver omfattas inte av sekretessen i 27 kap. OSL (prop. 1979/80:2 Del A s. 258). Detta innebär att skriftliga frågor och svar är offentliga allmänna handlingar.

Vissa företag ingår en avsiktsförklaring om s.k. fördjupad samverkan med Skatteverket. Fördjupad samverkan har av Högsta förvaltningsdomstolen bedömts som en form av kontinuerlig rådgivning och faller därmed utanför det område som är sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § OSL (HFD 2013 ref. 48).

Om rådgivningen i något fall har nära samband med ett särskilt ärende som omfattas av sekretess bör sekretess anses kunna gälla. Innan en frågeställare ger in en fråga skriftligt, bör han upplysas om att hans brev blir offentlig allmän handling när det kommer in till Skatteverket, om frågan inte har samband med ett skatteärende.

Tilldelning av organisationsnummer

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens praxis är ärenden rörande tilldelning av organisationsnummer inte hänförliga till verksamhet som avser bestämmande av skatt (RÅ 1996 ref. 82). Uppgifter i dessa ärenden är därför offentliga. Detsamma gäller ärenden om avregistrering av organisationsnummer (KRNS 2015-10-01, mål nr 6802-15).

Undantag från skattesekretessen enligt SdbL

Den i princip absoluta sekretessen på skatteområdet gäller också uppgifter i beskattningsdatabasen (27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL). Sekretessbelagd uppgift får lämnas till enskild i vissa fall i enlighet med vad som föreskrivs i SdbL (27 kap. 7 § 2 OSL och 2 kap. 5 § SdbL).

Följande uppgifter ur skattedatabasen får lämnas ut till en enskild under förutsättning att det inte finns särskild anledning att anta att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs:

 • namn och personnummer
 • organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § SFL
 • registrering enligt SFL samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer
 • på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person
 • registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter
 • slag av näringsverksamhet
 • beslut om likvidation eller konkurs
 • huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt.

Skaderekvisitet är kvalificerat rakt, vilket innebär att utgångspunkten är att uppgifterna är offentliga.

Adressuppgift för fysisk person

Uppgift om adress för en fysisk person får inte lämnas ut från beskattningsdatabasen. Däremot får alla verksamhetsgrenar hos Skatteverket, i likhet med andra myndigheter, ha direktåtkomst till sådana adressuppgifter i folkbokföringsdatabasen (2 kap. 8 § FdbL).

När folkbokföringsuppgifter är elektroniskt tillgängliga för beskattningsverksamheten ska sekretessbestämmelsen som gäller för folkbokföringsverksamheten bli tillämplig även inom beskattningsverksamheten (11 kap. 4 § första stycket OSL). Detta gäller dock inte när det finns en annan primär sekretessbestämmelse hos den mottagande myndigheten (11 kap. 8 § OSL). Det innebär att den absoluta sekretessen enligt 27 kap. 1 § OSL gäller för uppgift om adress i beskattningsverksamheten som har hämtats via direktåtkomst från folkbokföringsdatabasen.

Huvudman för mervärdesskattegrupp

Skatteverket kan besluta att beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp efter en ansökan av de beskattningsbara personer som önskar ingå i gruppen (5 kap. 3 § SFL och 6 a kap. 4 § ML). Den grupphuvudman som utses ska redovisa, lämna skattedeklaration och betala den mervärdesskatt som hänför sig till mervärdesskattegruppens verksamhet och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt. Registrering av grupphuvudman för en mervärdesskattegrupp omfattas av uppräkningen i 2 kap. 5 § SdbL. Grupphuvudmannens registreringsnummer för mervärdesskatt och det särskilda registreringsnummer som Skatteverket tilldelar mervärdesskattegruppen utgör sådant särskilt registrerings- eller redovisningsnummer som avses i 2 kap. 5 § 3 SdbL. Uppgift om vilka bolag som ingår i en mervärdesskattegrupp är däremot sekretessbelagd med stöd av 27 kap. 1 § OSL eftersom dessa inte ska registreras till mervärdesskatt (7 kap. 1 § SFL). En sammanställning av de företag som tillhör en viss mervärdesskattegrupp kan därför inte lämnas ut (KRNS 2010-03-01, mål nr 7163-09).

Uppgift om registrering till frivillig mervärdesskatteskyldighet

Ett beslut om frivillig skattskyldighet för moms för uthyrning av verksamhetslokal är sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § OSL. Uppgift om en sådan registrering är normalt sett offentlig enligt reglerna i 2 kap. 5 § SdbL. Sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att en fysisk person lider men om uppgiften röjs.

Sekretess för vissa ärendetyper med anknytning till beskattningsverksamheten

I 27 kap. 2 § OSL finns bestämmelser om sekretess i vissa ärenden som har anknytning till, men ändå ligger något vid sidan om, den verksamhet som regleras i 27 kap. 1 § OSL. Ordet skatt i 27 kap. 2 § OSL har samma betydelse som i 27 kap. 1 § OSL. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i följande ärenden som beskrivs nedan.

Revision och annan kontroll

Sekretess gäller i särskilda ärenden om revision eller annan kontroll beträffande skatt eller säkringsåtgärd i samband med sådan kontroll. Med ”särskilt ärende” avses revision m.m. som inte ingår som ett led i ett beskattnings- eller avgiftsärende utan är ett fristående förfarande.

Revisioner i Skatteverkets beskattningsverksamhet ingår, nästan utan undantag, som en integrerad del i förfarandet som leder fram till ett beslut om skatt eller avgift (53–60 kap. SFL). Sekretess gäller därför enligt 27 kap. 1 § OSL, och inte enligt 27 kap. 2 § OSL för revisionspromemorior och liknande handlingar som förekommer i sådana revisioner. Observera att även beslut om revison är sekretessbelagda. Detta beror på att de inte är den typ av beslut som är offentliga med stöd av 27 kap. 6 § OSL.

Som exempel på ärenden som omfattas av 27 kap. 2 § 1 OSL kan nämnas

 • bevissäkring enligt 45 kap. SFL
 • betalningssäkring enligt 46 kap. SFL.

Observera att sekretessen även gäller för beslut i ärenden som omfattas av 27 kap. 2 § första stycket 1 OSL (27 kap. 2 § tredje stycket OSL).

Kompensation för eller återbetalning av skatt

Sekretess gäller i ärenden om kompensation för eller återbetalning av skatt när återbetalningen utgör ett självständigt ärende (27 kap. 2 § första stycket 2 OSL). T.ex. avses ärenden enligt förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. Besluten i dessa ärenden är offentliga (27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL).

Anstånd

Sekretess gäller i ärenden om anstånd med betalning av skatt enligt 63 kap. SFL. Besluten i dessa ärenden är offentliga (27 kap. 2 § första stycket 3 OSL).

Kassaregister

Sekretess gäller i ärenden om kassaregister enligt SFL (27 kap. 2 § första stycket 1 OSL). Beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. 9 § SFL och beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. SFL är däremot offentliga (27 kap. 2 § tredje stycket 2 och 3 OSL).

Personalliggare

Personalliggare ska föras i vissa verksamheter och vid kontrollen får det ske en avstämning av dessa uppgifter (39 kap. SFL). Kontrollavgift ska tas ut i vissa fall (50 kap. SFL). Beslut om kontrollavgift är offentliga (27 kap. 2 § tredje stycket 3 OSL). Däremot är beslut om kontrollbesök sekretessbelagda och detsamma gäller för övriga handlingar och uppgifter i sådana ärenden (27 kap. 2 § första stycket 1 OSL).

Borgenärsuppgifter

Beträffande Skatteverkets borgenärsarbete är det i sekretesshänseende viktigt att skilja på om uppgiften ingår i handläggningen av ett ärende enligt BorgL eller i annan handläggning, t.ex. enligt SFL. Det är också av betydelse om uppgiften finns i Boris, det elektroniska ärendehanteringssystem som skapats för borgenärsarbetet.

Grunden för Skatteverkets borgenärsarbete utgörs bl.a. av bestämmelser i BorgL som innebär att Skatteverket mera generellt ska företräda staten som borgenär beträffande sådana fordringar som handläggs som allmänna mål. Sekretess gäller i ärenden enligt BorgL för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men (27 kap. 2 § andra stycket OSL). Sekretessen gäller med ett omvänt skaderekvisit, vilket innebär att utgångspunkten är sekretess. Följande ärendetyper räknas upp i BorgL:

 • ackord
 • nedsättning av fordran
 • skuldsanering
 • konkurs
 • likvidation
 • företagsrekonstruktion
 • företrädaransvar
 • ansökan om boutredningsman
 • förlängning av preskription av skattefordringar
 • borgenärsutredning.

Beslut i ärenden enligt BorgL är offentliga (27 kap. 2 § tredje stycket 1 OSL). Med beslut avses slutliga beslut och sådana meddelas av Skatteverket i följande ärenden:

 • ackord
 • nedsättning av fordran.

Även domstolsbeslut som tillförs ansöknings- och bevakningsärenden, t.ex. konkursärenden, är offentliga.

Skatteverket har ytterligare borgenärsuppgifter som grundas på andra författningar, t.ex. SFL, SFF och UB. Ärenden i borgenärsarbetet som inte berörs av BorgL är t.ex.

 • ärenden om betalningssäkring
 • återkallelse av godkännande för F-skatt
 • betalningsanstånd.

Observera att absolut sekretess gäller för uppgifter i sådana ärenden och i alla ärenden om borgenärsuppgifter som behandlas i beskattningsdatabasen. I borgenärsverksamheten används det särskilda registrerings- och ärendehanteringssystemet Boris (27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL).

Detta innebär att om endast uppgifter ur Boris efterfrågas gäller absolut sekretess (27 kap. 1 § andra stycket 1 OSL) med de undantag som anges i 2 kap. 5 § SdbL. Om däremot det som efterfrågas uttryckligen avser handlingar eller uppgifter i ett visst ärende enligt BorgL tillämpas 27 kap. 2 § andra stycket OSL. Då ska en skadeprövning göras före ett eventuellt utlämnande. Detta gäller oavsett om själva ärendet existerar i form av en elektronisk akt eller som en pappersakt.

Sekretess i Skatteverkets verksamhet inom skattebetalningsområdet

Det saknas en enhetlig reglering av vilken sekretess som gäller i Skatteverkets verksamhet inom skattebetalningsområdet. Därför måste man för varje slag av ärende eller verksamhet som är hänförlig till detta område göra en bedömning av i vilken utsträckning de uppgifter som förekommer omfattas av sekretessen på skatteområdet, av andra sekretessregler eller om de saknar sekretesskydd.

Nedan följer en uppräkning av vissa allmänt förekommande ärendetyper inom området skattebetalning och vilka sekretessregler som gäller. En del av dessa ärendetyper kommenteras också i andra avsnitt.

Ärendetyp

Sekretess för uppgift i ärendet

Offentliga beslut

Särskild beräkningsgrund för skatteavdrag

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Vilken preliminärskatt som ska betalas

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Tillämplig skattetabell

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Jämkningsärende

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ärende om förtida återbetalning

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ansökan om F-skatt godkänns/avslås

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Återkallelse av F-skatt

Ja, 27 kap. 1 § OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Anstånd med erläggande av skatt

Ja, 27 kap. 2 § första stycket 3 OSL

Ja, 27 kap. 2 § tredje stycket OSL

Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts med rätt belopp, 59 kap. 2 - 6 §§ SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Företrädaransvar,

59 kap. 12-14 §§ SFL

59 kap. 19-20 §§ SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Även en fullföljd

överenskommelse är sekretessbelagd.

Ja, 27 kap. 6 § OSL. Domstolsbeslutet är offentligt även i företrädaransvarsärendet.

Ansvar när anmälan om F-skatt inte har gjorts, 59 kap. 7–9 §§ SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter, 59 kap. 10 § SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ansvar för delägare i ett svenskt handelsbolag, 59 kap. 11 § SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ansvar för redare, 59 kap. 22 § SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ansvar för beskattningsbara personer i en mervärdesskattegrupp, 59 kap. 23 § SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag, 59 kap. 24 § SFL

Ja, 27 kap. 1 § första stycket OSL

Ja, 27 kap. 6 § OSL

Dödsbo

Ärenden rörande ansvar för dödsbo för skatt som skulle ha betalts av den avlidne eller av boet regleras inte särskilt i SFL. Skatteverket anser dock att en dödsbodelägare kan göras ansvarig för obetalda skatter och avgifter hos dödsboet med stöd av reglerna om företrädaransvar i 59 kap. 12–15 §§ SFL. Sekretess gäller därför för uppgifter i dessa ärenden (27 kap. 1 § första stycket OSL), men besluten är offentliga (27 kap. 6 § OSL).

Kravverksamhet

För uppgifter i den verksamhet hos Skatteverket som skulle kunna kallas kravverksamhet råder ingen sekretess. Den del av skattebetalningsverksamheten som avser indrivning av tidigare beslutade skatter och avgifter ryms inte under 27 kap. 1 § OSL. Detta innebär att t.ex. följande uppgifter inte omfattas av sekretess enligt 27 kap. 1 § OSL:

 • huruvida skatt har betalats in eller inte
 • om betalningsanmaningar.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2013 ref. 48 [1]
 • KRNG 1995-02-06, mål nr 440-1995 [1]
 • KRNJ 1994-06-01, mål nr 643-1994 [1]
 • KRNS 2003-11-28, mål nr 6375-03 [1]
 • KRNS 2010-03-01, mål nr 7163-09 [1]
 • KRNS 2015-03-13, mål nr 1344-15 [1]
 • KRNS 2015-10-01, mål nr 6802-15 [1]
 • NJA 2003 s. 447 [1]
 • RÅ 1996 ref. 82 [1]
 • RÅ 2001 not. 161 [1]
 • RÅ 2001 ref. 79 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 1979/80:2 Del A [1] [2]
 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1] [2]
 • Proposition 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen [1]

Referenser inom dataskydd & sekretess