OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

I vissa fall är ett unionsinternt förvärv undantaget från skatteplikt.

Utländska beskattningsbara personers förvärv i Sverige

Unionsinterna förvärv som görs av en utländsk beskattningsbar person är i vissa fall undantagna från skatteplikt. Det gäller om den utländske beskattningsbara personen under alla omständigheter hade haft rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ och 13–13 b §§ ML av hela mervärdesskatten med anledning av förvärvet (3 kap. 30 d § första stycket ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 140 c i mervärdesskattedirektivet.

Registreringsskyldighet

Även om ett unionsinternt förvärv är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § ML ska den utländske beskattningsbara personen registreras till mervärdesskatt i Sverige (7 kap. 1 § första stycket 5 SFL). Bestämmelsen motsvaras av artiklarna 213.2 och 214.1 b i mervärdesskattedirektivet.

Utländska beskickningars m.fl. förvärv i Sverige

Ett unionsinternt förvärv är också undantaget om det görs under sådana förutsättningar att rätt till återbetalning föreligger enligt 10 kap. 6 och 7 § ML, t.ex. vissa förvärv av utländska beskickningar (3 kap. 30 d § andra stycket ML).

Vinstmarginalbeskattade varor

Ett unionsinternt förvärv undantas från skatteplikt även vid förvärv av sådana varor som har beskattats i det andra EU-landet enligt det landets motsvarighet till bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning i 9 a kap. ML (3 kap. 30 f § ML).

Undantag från skatteplikt kan också bli aktuellt när det unionsinterna förvärvet uppkommer på grund av överföring av begagnade varor från ett annat EU-land.

Information om undantagen i samband med vinstmarginalbeskattning hittar du på sidan Handel inom EU.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]