OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Som alternativ till att köpa en tillgång, kan ett företag i stället hyra den, s.k. leasing. Intäkten från ett leasingavtal beräknas olika beroende på om det är ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal. Beskattningen påverkas på olika sätt beroende på avtalstyp och hur intäkten har behandlats i företagens redovisning.

Inkomster från leasing och andra hyresavtal

Inkomstskattelagen innehåller inga särskilda bestämmelser om redovisning av intäkter från hyresavtal, utan beskattningen följer god redovisningssed. Vad som är god redovisningssed för det specifika företaget beror på vilken normgivning företaget följer i sin redovisning.

Rättsfall: markarrende

Periodisering av engångsbelopp vid markarrende prövades av Högsta förvaltningsdomstolen i ett överklagat förhandsbesked (RÅ 2002 ref. 84). Sökanden avsåg att träffa ett avtal om upplåtelse av mark till ett kraftbolag för uppförande och drift av ett vindkraftverk. Arrendetiden skulle uppgå till 25 år. Arrendeavgiften kunde antingen utgå årligen eller omvandlas till ett engångsbelopp för hela arrendetiden. Sökanden avsåg att välja ett engångsbelopp. Frågan i förhandsbeskedet var om engångsersättningen skulle intäktsföras omedelbart när avtalet slöts, vid betalningen, eller om den skulle periodiseras över upplåtelsetiden.

I fråga om intäktsredovisningen inhämtade SRN ett yttrande från BFN. Avgörande är enligt BFN att nyttjanderättsavtalet innebär att fullgörandet sker successivt och att det ekonomiska utfallet av avtalet kan beräknas med tillräcklig grad av säkerhet. Engångsbeloppet ska därför periodiseras och intäktsredovisas linjärt under avtalets löptid. SRN och HFD förklarade att intäkten även vid beskattningen skulle tas upp linjärt under avtalets löptid. Enligt Skatteverkets bedömning överensstämmer utgången med det normala synsättet på hyresavtal.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 ref. 84 [1]