OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vad krävs för att få föra över en expansionsfond?

En enskild näringsidkare som vill driva sin näringsverksamhet vidare i ett handelsbolag får föra över en expansionsfond under förutsättning att han eller hon

  • överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett svenskt handelsbolag som han eller hon har en andel i, eller genom överlåtelsen får en andel i
  • begär att expansionsfonden inte ska återföras.

Om expansionsfonden förs över, anses delägaren ha gjort avsättningarna och avdragen för dem såsom delägare i handelsbolaget (34 kap. 19 § IL).

Samtliga realtillgångar måste överlåtas till eget handelsbolag

En av förutsättningarna för överföringen är att samtliga realtillgångar i verksamheten överlåts till handelsbolaget. Detta innebär enligt Skatteverkets mening att hela näringsverksamheten måste överlåtas, inte bara exempelvis ett hyreshus av flera.

En annan förutsättning är att överlåtaren innehade eller genom överlåtelsen kom att inneha en andel i handelsbolaget. Expansionsfonden kan således inte överföras till ett handelsbolag där överlåtaren inte redan är eller samtidigt blir delägare. Det finns å andra sidan inget krav på att den ägda andelen ska ha viss storlek eller att den ska vara relaterad till tillskottet, utan den kan i princip vara hur liten som helst.

Man måste begära att expansionsfonden ska föras över

Överlåtaren måste begära att expansionsfonden inte ska återföras till beskattning i den enskilda näringsverksamheten, utan att den ska överföras till andelen i handelsbolaget.

Överföringen beskattas inte

Överföringen av expansionsfonden leder inte till beskattning, varken för den enskilda näringsidkaren, för handelsbolaget eller för delägaren.

Om delägaren tidigare hade en expansionsfond för handelsbolagsverksamheten så kommer denna att läggas samman med den överförda posten – under förutsättning att de ingår i samma näringsverksamhet.

Återföringen görs i handelsbolaget

När expansionsfonden återförs ska beskattning ske i den näringsverksamhet som är knuten till handelsbolaget. Den expansionsfondsskatt som den enskilda näringsidkaren tidigare betalat återfås vid återföringen.

Den justerade anskaffningsutgiften ska korrigeras

Den justerade anskaffningsavgiften på andelen i handelsbolaget ska efter överföringen minskas med 78 procent av det överförda beloppet (50 kap. 5 § IL). Skälet till detta är att avdraget för avsättningen till expansionsfonden (minus expansionsfondsskatten) inte påverkade anskaffningsutgiften för andelen vid avsättningen, eftersom avsättningen gjordes i den enskilda näringsverksamheten. Eftersom en framtida återföring av expansionsfonden kommer att öka den justerade anskaffningsutgiften, måste en korrigering göras vid överlåtelsen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]