OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Genom att lämna en skalbolagsdeklaration kan man slippa skalbolagsbeskattning, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Varför ska man lämna en skalbolagsdeklaration?

För att slippa skalbolagsbeskattning när ventilen inte är tillämplig kan den som säljer ett skalbolag se till att det lämnas in en skalbolagsdeklaration. Det finns tre villkor som alla måste vara uppfyllda för att skalbolagsbeskattning ska undvikas enligt 49 a kap. 13 § IL:

  • det avyttrade företaget – eller säljaren, om det handlar om ett handelsbolag – tar upp företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 27 kap. SFL
  • ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt första punkten
  • säkerhet ställs med stöd av 58 kap. SFL, om Skatteverket har beslutat om att en sådan ska ställas.

Det särskilda bokslutet

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår, eller räkenskapsår om det gäller ett handelsbolag, avslu­tats vid tidpunkten för avyttringen eller tillträdet. Företagets avsätt­ningar till perio­diserings­fonder och ersättnings­fonder ska anses ha åter­förts. Om det är en andel i ett handelsbolag som har avyttrats ska säljaren ta upp en så stor del av handelsbolagets över- eller underskott, samt eventuella kapitalvinster och kapital­för­luster hänförliga till avyttring av näringsfastigheter eller näringsbostadsrätter, som belöper sig på den avyttrade andelen.

Regler för bokslutsdispositioner

För det särskilda bokslutet gäller samma regler som för ordi­narie bokslut i fråga om bl.a. olika bokslutsdispositioner. Efter­som bokslutet ska upprättas som om företagets beskatt­ningsår avslutats vid tidpunkten för avyttringen eller tillträdet, ska värde­minskningsavdrag och dylikt bara beräknas för den del av året som sträcker sig fram till denna tidpunkt. Avsätt­ningar till periodiserings­fonder och ersätt­nings­fonder ska anses vara återförda när man beräknar inkomsten. Själv­fallet får man inte göra avdrag för nya avsättningar till sådana fonder.

Vad som återförts i det särskilda bokslutet behöver inte nöd­vän­digt­vis återföras vid den ordinarie beskattningen av företaget. Om företaget upp­fyller kraven för att få ha kvar exempelvis periodi­se­rings­fonderna vid beskattningsårets utgång, behöver de givet­vis inte åter­föras i inkomstdeklarationen. Man har dessutom rätt att göra en ny avsättning till en periodiserings­fond vid den beskattningen, om man uppfyller kraven för detta.

Något krav på kvalitetsgransk­ning av revisor finns inte eftersom före­tags­avyttringar många gånger mås­te genomföras med viss skynd­sam­het.

Delägare i HB:s avsättningar till periodiseringsfonder

I fråga om handelsbolag görs avsättningar till periodiserings­fonder på delägarnivå, och de ska därför inte tas upp i skal­bolags­dek­la­ra­tionen. Avsättningar till periodiserings­fonder ska i stället återföras i säljarens ordinarie inkomstdeklaration (30 kap. 10 § 2. IL).

Företag i intressegemenskap

Såväl det avyttrade företaget som företag i intressegemenskap ska ta upp resultatet av verksamheten fram till avyttringen eller tillträdet i en skalbolagsdeklaration (49 a kap. 13 § tredje stycket IL). Det innebär att varje företag i en intressegemenskap ska upprätta en skalbolags­deklaration med sina respektive resultat, förutsatt att företaget ingår i avyttringen.

Det är endast det direkt avyttrade företaget som ska lämna in en skalbolagsdeklaration enligt 27 kap. 1 och 2 §§ SFL. Företag i intressegemenskap ska alltså inte lämna in någon skalbolagsdeklaration utan denna ska i stället bi­läggas skalbolags­deklarationen för det direkt avyttrade företaget.

Skalbolagsdeklarationen ska lämnas inom 60 dagar

En skalbolagsdeklaration ska lämnas inom 60 dagar efter tidpunkten då andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts. Någon möjlighet till anstånd med inlämnandet finns inte. Kommer skalbolags­deklara­tio­nen in senare ska den enligt Skatte­verkets upp­fattning avvisas. Den skattskyldige är då hänvisad till att åberopa ven­tilen för att und­vika beskattning enligt huvud­regeln. Att skalbolags­deklarationen ska avvisas om den kommer in för sent framgår också av Kammarrättens dom KRNS 2003-05-21, mål nr 2200-03.

Skalbolagsdeklarationen ska upprättas på ett fastställt formulär

En skalbolagsdeklaration ska lämnas till Skatte­verket en­ligt ett fast­ställt formulär och ska enligt 27 kap. 3 § SFL innehålla de uppgifter som anges i 31 kap. 2 § SFL. Dessa uppgifter framgår av skalbolagsdeklarationen. Skatte­verket till­handa­håller inte skalbolagsdeklarationer i pappersformat, till skillnad mot exempel­vis inkomst­deklarationer. I stället finns skalbolagsdeklarationen att ladda ner på Skatte­verkets webbplats. Det finns en blankett för aktiebolag och eko­nomisk förening (blankett 2010) och en för handelsbolag (blankett 2011) och båda blanketterna kan användas av både fysiska och juri­diska personer.

Om ett skalbolag avyttras flera gånger under ett år

Om ett och samma skalbolag avyttras flera gånger under samma år ska en skalbolagsdeklaration upprättas vid varje till­fälle. Avsättningar till periodiserings­fonder och ersätt­nings­fonder ska anses vara återförda vid alla deklarations­tillfällen. Om Skatteverket begär att en säkerhet ska ställas och säkerhet tidigare har ställts, behöver den kompletterande säkerheten bara avse en eventuell inkomstökning i skalbolaget, i förhållande till den eller de tidigare avyttringarna.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNS 2003-05-21, mål nr 2200-03 [1]

Lagar & förordningar