OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

För att få ett vite utdömt ska frågan prövas av förvaltningsrätten på ansökan av den myndighet som har utfärdat vitesföreläggandet. (6 § första stycket lag [1985:206] om viten).

För att undvika att endast Förvaltningsrätten i Stockholm är behörig beträffande ansökningar från Skatteverket finns det en särskild bestämmelse om behörig förvaltningsrätt i SFL som tar över bestämmelsen om behörig förvaltningsrätt i viteslagen (1 § andra stycket lag [1985:206] om viten ). Frågor om att döma ut ett vite ska därför prövas av den förvaltningsrätt som enligt 67 kap. 7­–10 §§ SFL är behörig att pröva ett överklagande av den som föreläggandet gäller. Förvaltningsrätten i fråga ska vara behörig att pröva överklagandet vid den tidpunkt då ansökan görs (44 kap. 4 § SFL).

Bestämmelsen förutsätter inte att det finns något beslut som kan överklagas av den som vitesföreläggandet gäller utan innebär att behörig förvaltningsrätt för ansökan om att döma ut vitet är den förvaltningsrätt som skulle varit behörig om ett överklagande hade varit aktuellt.

Bestämmelserna i 67 kap. 7–10 §§ SFL om behörig förvaltningsrätt gäller även om den som fått ett vitesföreläggande överklagar vitesföreläggandet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1985:206) om viten [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]