OBS: Detta är utgåva 2015.16. Sidan är avslutad 2018.

Från och med 2012 gäller skatteförfarandelagens regler om vitesförelägganden men det kommer även fortsättningsvis att finnas tillfällen när äldre lagstiftning ska tillämpas.

Skatteförfarandelagen ersätter äldre lagstiftning

Bestämmelserna om vitesföreläggande i 44 kap. SFL ersätter motsvarande bestämmelser i TL, SBL, LSK, lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. (torgkontrollagen), lag (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher (branschkontrollagen) och lag (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen), som samtliga har upphävts.

Tillämpa SFL från och med 2012

Något förenklat kan man säga att SFL ska tillämpas på skatt som avser beskattningsår som börjar den 1 februari 2012 och redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2012. För beskattningsår och redovisningsperioder som har börjat tidigare gäller äldre bestämmelser (punkt 1 övergångsbestämmelserna till SFL).

Äldre lagstiftning gäller fortfarande i vissa fall

Vid utgången av 2011 upphörde TL, SBL, LSK, torgkontrollagen, branschkontrollagen och kassaregisterlagen att gälla, men de upphävda lagarna ska fortfarande gälla i vissa situationer.

Taxeringslagen

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas TL.

Förbudet i 6 kap. 2 § TL att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 16 övergångsbestämmelserna till SFL).

Skattebetalningslagen

SBL gäller fortfarande för beskattningsår, redovisningsperioder, förvärv och skattepliktiga händelser som har påbörjats, avslutats, genomförts respektive inträffat före den tidpunkt då SFL ska tillämpas första gången.

Förbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 SBL att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011 (punkt 18 övergångsbestämmelserna till SFL).

Att en åtgärd enligt SBL får verkställas trots att det bakomliggande beslutet inte har fått laga kraft framgår av bestämmelsen i 23 kap. 8 § SBL (prop. 2010/11:165 s. 1200).

Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

För 2013 och tidigare års taxeringar tillämpas LSK.

Förbudet i 19 kap. 3 § LSK att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 22 övergångsbestämmelserna till SFL).

Torgkontrollagen, branschkontrollagen och kassaregisterlagen

Lagarna tillämpas fortfarande för kontroller som inletts före utgången av 2011.

Förbuden att överklaga vitesförelägganden gäller inte för vitesförelägganden som meddelats efter utgången av år 2011.

Vitesförelägganden som meddelats efter att SFL har trätt i kraft gäller omedelbart (punkt 21 övergångsbestämmelserna till SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]