OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Här får du information om redovisning av mervärdesskatt vid handel med varor från andra EU-länder.

Unionsinternt förvärv av varor

Bestämmelserna om redovisning vid unionsintern handel med varor innebär att utgående skatt som avser unionsinterna förvärv av varor ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats. Den utgående skatten ska dock redovisas senast i deklarationen för den redovisningsperiod som omfattar den femtonde i månaden efter det att skattskyldigheten inträtt enligt 1 kap. 4 a § ML, d.v.s. den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (13 kap. 8 b § första stycket ML).

Ingående skatt som avser ett unionsinternt förvärv av varor ska dras av i den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redovisas (13 kap. 18 b § ML).

Unionsintern omsättning av varor

En från skatteplikt undantagen unionsintern varuomsättning ska redovisas i den redovisningsperiod under vilken fakturan har utfärdats dock senast i den redovisningsperiod som omfattas av den femtonde i månaden efter det att leveransen har skett (13 kap. 8 b § andra stycket ML).

Redovisning i den periodiska sammanställningen

Redovisning i den periodiska sammanställningen ska göras för den rapporteringsperiod som omfattar den tidpunkt som anges i 13 kap. 8 b § andra stycket ML (35 kap. 2 § andra stycket SFL).

Begreppet utfärdas

Med ”utfärdas” förstås det datum fakturan har upprättats och i nära anslutning till upprättandet även skickats till mottagaren. När köparen utfärdar fakturan (självfakturering) avser ”utfärdas” den tidpunkt då fakturan upprättats och också godkänts av säljaren (prop. 2011/12:94 s. 98−99).

Tillämpning

Bestämmelserna gäller oavsett tilldelad redovisningsmetod och ska alltså tillämpas även om redovisningen i övrigt sker enligt bokslutsmetoden (prop. 2005/06:174 s. 35−36).

Faktura utfärdad innan leverans

Det framgår inte uttryckligen av bestämmelsen i 13 kap. 8 b § ML vad som gäller om en faktura utfärdas före leveransen. Enligt Skatteverkets uppfattning är en förutsättning för redovisningsskyldighet att skattskyldighet har inträtt, d.v.s. att leverans av en vara har skett. Det innebär att även om en faktura har utfärdas före leveransen inträder redovisningsskyldigheten först vid leveransen (Skatteverkets ställningstagande Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor). Fakturering och betalning som sker före leveransen ska därmed redovisas i mervärdesskattedeklarationen för den redovisningsperiod under vilken leveransen ägt rum.

Exempel: Redovisning vid unionsinternt förvärv av en vara

Ett företag med enmånadsredovisning får en leverans av varor från Tyskland den 10 juli. Redovisning av utgående skatt avseende ett unionsinternt förvärv ska ske i julideklarationen om fakturan utfärdats under juli månad eller tidigare. Om fakturan utfärdats under augusti månad eller senare ska redovisning ske i augustideklarationen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning [1]
  • Proposition 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. [1]

Ställningstaganden

  • Redovisningsskyldighetens inträde vid gemenskapsintern handel med varor [1]