OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna kontrolluppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet för vissa rapporteringspliktiga konton för kalenderåret 2014. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om saldo eller värde på kontot. Under de kommande åren ska uppgifter även lämnas på löpande avkastningar samt försäljningar och inlösen.

Uppgifter som ska lämnas

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna följande uppgifter med anledning av FATCA-avtalet som Sverige har träffat med USA:

 • kontrolluppgifter till Skatteverket
 • informationsuppgifter till den som kontrolluppgift lämnas för.

Det finns också regler för när det kontoförande institutet ska lämna uppgifter till en central värdepappersförvarare för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kontrolluppgifter till Skatteverket

De rapporteringsskyldiga finansiella instituten ska lämna kontrolluppgifter på rapporteringspliktiga konton till Skatteverket. Skatteverket kommer sedan att skicka dessa kontrolluppgifter till den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS). Vilka uppgifter som ska finnas med på kontrolluppgifterna under de första åren framgår av informationen för respektive år.

Informationsuppgift till kund

Den som är skyldig att lämna in en kontrolluppgift till Skatteverket ska också informera den som kontrolluppgiften avser (34 kap. 3 § SFL). Institutet ska lämna dessa informationsuppgifter till kunden vid samma tidpunkt som kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket.

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

När ett rapporteringspliktigt konto finns hos en central värdepappersförvarare är det denne som ska identifiera kontot och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. I de flesta fall är det kontoförande institutet (t.ex. en bank) som har kännedom om kunden. Det kontoförande institutet som utför registreringsåtgärder på kontot ska därför lämna uppgifter till den centrala värdepappersförvararen. Samtliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera rapporteringspliktiga konton ska lämnas över. Det kontoförande institutet kan antingen lämna uppgifter om de rapporteringspliktiga konton som institutet har identifierat, eller så kan det lämna ett tillräckligt underlag för att den centrala värdepappersförvararen ska kunna identifiera sådana konton själv (prop. 2014/15:41 s. 202)

Det kontoförande institutet ska även lämna uppgifter om amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum till den centrala värdepappersförvararen (34 kap. 9 a § SFL). Det finns också allmänna bestämmelser om att ett kontoförande institut ska lämna de uppgifter som behövs för att den centrala värdepappersförvararen ska kunna fullgöra sina skyldigheter (3 kap. 4 § lagen [1998:1479] om kontoföring av finansiella instrument).

Kontrolluppgift för kalenderår 2014

De första kontrolluppgifterna som ska lämnas enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet avser kalenderåret 2014. De finansiella instituten har flera år på sig att gå igenom konton som öppnats före den 1 juli 2014 s.k. befintliga konton. De behöver inte vara klara med identifieringen av dessa konton förrän den 30 juni 2015 för högvärdekonton respektive den 30 juni 2016 för lågvärdekonton. Från och med den 1 april 2015 ska konton som öppnats efter den 30 juni 2014, nya konton, granskas i samband med att de öppnas (5 kap. 1 § IDKL). När kontrolluppgifter ska lämnas för olika konton beror bl.a. på när de finansiella instituten har identifierat ett konto som ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift som ska lämnas senast den 31 juli 2015

De första kontrolluppgifterna enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska lämnas till Skatteverket senast den 31 juli 2015. De rapporteringsskyldiga finansiella instituten ska då lämna uppgifter för rapporteringspliktiga konton som de har identifierat senast den 30 juni 2015 och som öppnats före den 1 januari 2015 (ögb till SFL punkt 5 b SFS 2015:69). För befintliga konton ska dock kontrolluppgift bara lämnas om kontot har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto senast den 31 december 2014 (prop. 2014/15:41 sid 305).

Informationsuppgift till kund

Det finansiella institutet ska lämna informationsuppgift till den som kontrolluppgiften avser senast den 31 juli 2015 (ögb till SFL punkt 5 b SFS 2015:69).

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

Ett kontoförande institut ska lämna informationsuppgifter till en central värdepappersförvarare senast den 15 juli 2015 (ögb till SFL punkt 5 a SFS 2015:69).

Kontrolluppgift som ska lämnas senast 60 dagar efter identifikationsdagen

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut har identifierat ett konto efter den 30 juni 2015, kan det få svårt att hinna med att lämna KU till den 31 juli 2015. Institutet ska då istället lämna kontrolluppgifterna till Skatteverket senast 60 dagar efter identifikationsdagen (ögb till SFL punkt 6 b SFS 2015:69). Detta gäller bara för konton som har

 • öppnats mellan den 1 juli 2014 och den 31 december 2014 och
 • identifierats mellan den 1 juli 2015 och den 30 september 2015.

I vissa fall ska kontrolluppgifter lämnas för kalenderåret 2014 i samband med att kontrolluppgifterna som ska lämnas senast den 31 juli 2016 skickas in (ögb till SFL punkt 7 SFS 2015:69).

Informationsuppgift till kund

När en kontrolluppgift ska lämnas senast 60 dagar efter identifikationsdagen ska en informationsuppgift till den som kontrolluppgiften berör också lämnas vid den tidpunkten (ögb till SFL punkt 6b SFS 2015:69).

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

Ett kontoförande institut ska lämna informationsuppgifter till en central värdepappersförvarare senast 30 dagar efter identifieringsdagen för de konton där kontrolluppgifterna ska lämnas senast 60 dagar efter identifikationsdagen (ögb till SFL punkt 6 a SFS 2015:69).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgifterna enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska innehålla uppgifter om

 • att kontot är ett rapporteringspliktigt konto
 • kontots identifikationsnummer t.ex. kontonummer
 • kontots saldo eller värde
 • kontohavarens namn och adress
 • personnummer, samordningsnummer respektive organisationsnummer samt det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om det amerikanska skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person ska institutet istället lämna uppgift personens födelsedatum (22a kap 5 § SFL).
 • uppgiftslämnarens namn, organisations- och GIIN-nummer.

Det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller födelsedatum

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter som kontoinnehavarens amerikanska skatteregistreringsnummer s.k. TIN. Det kan t.ex. vara ett Social Security Number (SSN), ett Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) eller Employer Identification Number (EIN) (prop. 2014/15:41 sid 87 samt 186). Om det finansiella institutet inte har fått in uppgifter om det amerikanska skatteregistreringsnumret ska de istället ange födelsedatum (22 a kap. 5 § SFL).

Institutet ska dock avsluta ett konto senast den 31 mars 2016 om

 • kontot har öppnats mellan den 30 juni 2014 och den 31 mars 2015 och
 • det finansiella institutet inte har fått in intygande eller uppgift om TIN från kontohavaren (ögb punkt 5 IDKL).

För befintliga konton ska de rapporteringsskyldiga finansiella instituten ha hämtat in uppgifter om det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) senast den 31 december 2017 (ögb. p. 8 IDKL).

Kontots saldo eller värde

De kontrolluppgifter som ska lämnas till följd av reglerna med anledning av FATCA-avtalet för kalenderåret 2014 ska innehålla uppgift om saldot eller värdet för det rapporteringspliktiga kontot vid 2014 års utgång (22 a kap. 5 § punkt 3 SFL). Beloppen ska anges i svenska kronor. Eventuell omräkning ska ske efter valutakursen vid 2014 års utgång. Skulle kunden ha avslutat kontot under året ska kontrolluppgiften instället innehålla uppgift om saldot eller värdet omedelbart innan det avslutats omräknat till svenska kronor efter den dagens valutakurs. Av lagens förarbeten framgår att det är saldot den dag då kontohavaren meddelar det finansiella institutet att kontot ska avslutas som ska anges (prop. 2014/15:41 s. 109).

Nytt: 2015-12-14

När det är frågan om rapportering av saldo eller värde för konton som avslutas under året är det Skatteverkets uppfattning att saldot ska anges inklusive den kapitaliserade räntan. Räntan upparbetas varje dag som pengarna har förvarats på kontot även om de faktiskt inte bokas in på kontot förrän vid årets slut eller när kontot avslutas. Kontoinnehavaren får därmed anses ha en fordran på att få ut räntan från banken eller den som för kontot.

Konton som är andelar i en juridisk person t.ex. andelar i aktiebolag, handelsbolag, värdepappersfonder eller specialfonder, anses vara avslutat vid varje form av avyttring.

Kontrolluppgift ska alltid avse ett kalenderår och enligt huvudregeln lämnas senast den 31 januari året efter kalenderåret. Ett finansiellt institut kan dock lämna uppgift om saldot eller värdet på ett konto per den sista dagen av en annan lämplig rapporteringsperiod, istället för vid utgången av ett kalenderår. Rapporteringsperioden måste dock löpa ut före utgången av kalenderåret (8 kap. 3 § IDKL). En rapporteringsperiod ska normalt vara tolv månader lång och i cykler återkommande perioder (prop. 2014/15:41 sid. 68). Är kontot en ägarandel i en juridisk person är det andelens marknadsvärde som ska anges. Är den juridiska personens räkenskapsår ett annat än kalenderår kan det vara svårt att värdera andelen vid kalenderårets utgång. Man kan då t.ex. välja att göra värderingen av andelen utifrån förutsättningarna vid räkenskapsårets utgång istället.

Flera kontohavare

Till skillnad från de svenska kontrolluppgifterna ska uppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet lämnas på kontonivå. Detta innebär att kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om hela saldot eller värdet för varje konto. Uppgiftslämnaren ska inte fördela saldot på kontot efter något andelstal. Skulle flera personer ha ett gemensamt rapporteringspliktigt konto ska hela kontots saldo anges för varje kontoinnehavare vars innehav medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto (prop. 2014/15:41 sid. 109).

Person med bestämmande inflytande

Trots att ett rapporteringspliktigt konto innehas av en enhet som inte är en amerikansk person enligt 2 kap. 21 § IDKL ska kontrolluppgift lämnas för kontot i vissa fall. Detta gäller om enheten ägs eller kontrolleras av en eller flera amerikanska personer. Det finansiella institutet ska lämna kontrolluppgift för kontot med uppgift om hela värdet eller saldot på kontot. Både uppgifter om enheten och de kontrollerande amerikanska personerna ska framgå av kontrolluppgiften.

För en enhet ska kontrolluppgiften innehålla en uppgift om enheten är en amerikansk person eller om den är en enhet med en eller flera amerikanska fysiska personer har bestämmande inflytande.

Om det angivits att det är en enhet med personer med bestämmande inflytande uppgift ska även uppgifter lämna om dessa personer.

Exempel 1: Konto med två delägare, varav en är en amerikansk person

Två makar har ett gemensamt rapporteringspliktigt konto med ett saldo på 500 000 kr. Den ene maken är en amerikansk person och den andre maken är inte en amerikansk person. Det finansiella institutet ska lämna kontrolluppgift för kontot för den amerikanske personen. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om saldot på 500 000 kr.

Exempel 2: Konto med två delägare varav bägge är amerikanska personer

Två makar har ett gemensamt rapporteringspliktigt konto med ett saldo på 500 000 kr. Bägge makarna är amerikanska personer. Det finansiella institutet ska lämna två kontrolluppgifter för kontot, en för varje amerikansk person. Bägge kontrolluppgifterna ska innehålla uppgift om saldot på 500 000 kr.

Exempel 3: Konto som innehas av passiv icke-finansiell enhet med amerikansk person som har bestämmande inflytande

En passiv icke-finansiell enhet (passiva NFFE:er) har en fysisk person som är medborgare eller har hemvist i USA som har ett bestämmande inflytande över enheten. Enheten har ett rapporteringspliktigt konto.

Uppgifter om enheten och för de kontrollerande fysiska personerna ska lämnas på samma kontrolluppgift.

Inga uppgifter att rapportera

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte har några uppgifter om rapporteringspliktiga konton att rapportera ska det inte lämna några uppgifter till Skatteverket. Sverige har, till skillnad från flera andra länder, inte några regler om s.k. nollrapportering d.v.s. att det finansiella institutet ska lämna uppgifter om att de inte har några uppgifter att rapportera.

GIIN-registrering hos IRS

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska registrera sig hos den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS. När institutet registrerar sig får det ett globalt registreringsnummer, GIIN som står för Global Intermediary Identification Number. Genom registreringen visar institutet för IRS och för andra att det handlar enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet.

Hur ska uppgifterna lämnas?

De rapporteringsskyldiga finansiella instituten ska lämna uppgifter om rapporteringspliktiga finansiella konton för år 2014 på ett fastställt formulär i form av en XML-fil med ett XML-schema (i samma format som har tagits fram av den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS). Inlämnandet ska ske elektroniskt via E-transport.

Formuläret finns på Skatteverkets webbplats. Däremot finns det inte i pappersformat.

Sammanfattning över kontrolluppgifter som ska lämnas under år 2015

Tabellen är en sammanfattning över vilka rapporteringspliktiga konton som ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgifter för kalenderår 2014 under år 2015.

Rapporteringspliktiga konton för

Konton som öppnats

KU ska lämnas senast

KU ska innehålla

Fysiska personer och enheter

Senast den 30 juni 2014 och identifierats senast den 31 december 2014

31 juli 2015

Saldot (värdet) på hela kontot vid 2014 års utgång*

Fysiska personer och enheter

Mellan 1 juli 2014 och 31 dec 2014 och som identifierats senast den 30 juni 2015

31 juli 2015

Saldot (värdet) på hela kontot vid 2014 års utgång*

Fysiska personer och enheter

Mellan 1 juli 2014 och 31 dec 2014 och som identifierats mellan 1 juli 2015 - 30 sept. 2015

60 dagar efter identifikationsdagen

Saldot (värdet) på hela kontot vid 2014 års utgång*

* Om kontot har avslutats under året ska saldot (värdet) avse den dag då kontoinnehavaren meddelade att kontot skulle avslutas.

Kontrolluppgift för kalenderår 2015

De kontrolluppgifter som rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna till följd av reglerna med anledning av FATCA-avtalet för kalenderåret 2015 ska förutom saldot eller värdet på kontot vid årets utgång också innehålla uppgifter om ränta, utdelning och annan inkomst (22 a kap. 6 § punkt 1 SFL).

Ränta, utdelning och annan inkomst

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om det sammanlagda bruttobeloppet av ränta, utdelning och annan inkomst som har genererats av tillgångar som förvarats på kontot under året. Det kan vara under kalenderåret eller under en annan lämplig rapporteringsperiod. Institutet ska rapportera varje bruttobelopp för sig (separat). Detta innebär t.ex. att all utdelning som har genererats på kontot under året ska rapporteras även om utdelningen kommer från flera olika aktier vid olika tillfällen under året. På samma sätt ska all ränta som har genererats på kontot läggas samman och rapporteras. Beloppen ska rapporteras om de har betalats ut eller tillgodoförts kontot under året respektive under rapporteringsperioden (prop. 2014/15:41 sid 110).

Betalningens karaktär ska bedömas utifrån svensk skattelagstiftning. Det innebär att det som är ränta, utdelning och annan inkomst enligt svenska regler ska rapporteras. Däremot omfattas även skattefria inkomster av uppgiftsskyldigheten. Det har därför ingen betydelse om t.ex. en ränta är skattefri enligt svenska regler (prop. 2014/15:41 sid. 111 och sid. 201. Institutet ska därför lämna uppgifter om ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som t.ex. förvaras på ett investeringssparkonto om kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Detsamma gäller för s.k. Lex Asea-utdelningar som i vissa fall är en skattefri utdelning enligt svenska regler.

Kontrolluppgift som ska lämnas senast den 31 januari 2016

Huvudregeln är att kontrolluppgifterna enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska lämnas in senast den 31 januari 2016 d.v.s. vid samma tidpunkt som övriga kontrolluppgifter ska lämnas in.

Informationsuppgift till kund

Det finansiella institutet ska lämna informationsuppgift till den som kontrolluppgiften avser senast den 31 januari 2016 (34 kap. 3 § SFL).

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

Kontoförande institut ska lämna informationsuppgifter till central värdepappersförvarare senast den 15 januari 2016 (34 kap. 10 § SFL).

Kontrolluppgift som ska lämnas senast 31 juli 2016

Kontrolluppgifter behöver inte lämnas förrän den 31 juli 2016 för konton som identifierats som rapporteringspliktiga konton efter den 30 september 2015. I vissa fall ska kontrolluppgifter då lämnas för både kalenderåret 2014 och 2015 (ögb till SFL punkt 7 SFS 2015:69). Detta gäller för konton som har

 • öppnats mellan den 1 juli 2014 och den 31 december 2014 och
 • identifierats efter den 30 september 2015.

Informationsuppgift till kund

Det finansiella institutet ska lämna informationsuppgift till den som kontrolluppgiften avser senast den 31 juli 2016 (ögb till SFL punkt 7 SFS 2015:69).

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

Det kontoförande institutet ska lämna informationsuppgifter till den centrala värdepappersförvararen senast den 15 juli 2016 (ögb till SFL punkt 7 SFS 2015:69).

Kontrolluppgift om betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska också lämna uppgifter om betalningar som de har gjort till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut enligt 2 kap. 21 § IDKL. Uppgiften ska förutom betalningarnas storlek innehålla namnet på det icke FATCA-deltagande institutet (ögb till SFL punkt 8 SFS 2015:69). Uppgifter ska bara lämnas för kalenderår 2015 och 2016. Uppgiften för kalenderår 2015 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2016. Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har identifierat ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut efter den 31 december 2015 ska kontrolluppgiften istället lämnas senast den 30 april 2016 (ögb till SFL punkt 9 SFS 2015:69).

Kontrolluppgift för kalenderår 2016

De kontrolluppgifter som ska lämnas till följd av reglerna med anledning av FATCA-avtalet för kalenderåret 2016 ska innehålla samtliga uppgifter enligt FATCA-avtalet. De finansiella instituten ska förutom saldot respektive värdet, ränta, utdelning och annan inkomst på kontot även lämna uppgifter om sammalagd ersättning från försäljning och inlösen av tillgångar från kontot (22 a kap. 6 § punkt 2 SFL).

Ersättning från försäljning eller inlösen

Ersättningar från försäljning och inlösen ska lämnas avseende kalenderåret 2016 och framåt. Detta gäller bara om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har varit förvaltare, mäklare, ombud eller har företrätt kontohavaren på något sätt i samband med avyttringar om kontot är ett depåkonto. För andra konton än depåkonton eller inlåningskonton ska uppgift lämnas om det finansiella institutet är gäldenär eller garant för kontot. Dessa konton kan t.ex. vara en andel i eget kapital eller skulder i ett finansiellt institut t.ex. aktiebolag, handelsbolag, värdepappersfond, specialfond och riskkapitalbolag. Det kan även vara ett försäkringsavtal.

Det som ska redovisas är bruttoavkastningen. Detta får anses vara den överenskomna ersättningen efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter. Försäljning och inlösen är ett snävare begrepp än avyttring. Det finns därför ingen skyldighet att rapportera rena andelsbyten där ingen ersättning betalas kontant. Skulle ersättningen vid ett andelsbyte bestå av både nya andelar och kontanter är det bara de andelar där ersättningen består av kontanter som ska rapporteras (prop. 2014/15:41 sid. 110).

Kontrolluppgifter som ska lämnas för olika konton för år 2016 och framåt

De kontrolluppgifter som de finansiella instituten ska lämna för år 2016 och framåt omfattar samtliga uppgifter som ska lämnas enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet. Uppgiftsskyldigheten varierar beroende på vilket konto som kontrolluppgiften avser (22 a kap. 5-8 §§ SFL). Av tabellen framgår vilka uppgifter som ska lämnas för olika typer av konton. Tabellen omfattar inte de mer allmänna uppgifterna som t.ex. identifikationsuppgifter.

Kontrolluppgift

Inlåningskonto

Depåkonto

Andra konton

Saldo eller värde

ja

ja

ja

Ränta, utdelning eller annan avkastning

Sammanlagd ränta

Sammalagd ränta, utdelning eller annan avkastning

Sammanlagt belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut

Ersättning från försäljning eller inlösen

-

Sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen

Sammanlagt belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut

Kontrolluppgift ska lämnas senast 31 januari 2017

Samtliga kontrolluppgifter som ska lämnas för kalenderår 2016 ska lämnas in till Skatteverket senast den 31 januari 2017.

Informationsuppgift till kund

Det finansiella institutet ska lämna informationsuppgift till den som kontrolluppgiften avser senast den 31 januari 2017 (34 kap. 3 § SFL).

Informationsuppgift från kontoförande institut till central värdepappersförvarare

Det kontoförande institutet ska lämna informationsuppgifter till den centrala värdepappersförvararen senast den 15 januari 2017 (34 kap. 10 § SFL).

Kontrolluppgift om betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket om betalningar som de har gjort till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut enligt 2 kap. 21 § IDKL. Uppgiften för kalenderår 2016 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari 2017 (ögb till SFL punkt 8 SFS 2015:69).

Översikt om när kontrolluppgift ska lämnas samt innehållet

Tabellen visar en översikt över när kontrolluppgift som huvudregel ska lämnas och vilka uppgifter kontrolluppgiften ska innehålla. De kontrolluppgifter som lämnas för kalenderåret 2016 ska innehålla samtliga uppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet.

Datum för KU till Skatteverket

KU ska innehålla

Senast 31 juli 2015

Saldo (värde) på hela kontot vid 2014 års utgång*

Senast 31 jan 2016 (undantag finns)

Saldo (värde) på hela kontot vid 2015 års utgång. Ränta, utdelning och annan avkastning under 2015*

Senast 31 jan 2017 (undantag finns)

Saldo/värde på hela kontot vid 2016 års utgång. Ränta, utdelning, annan avkastning, försäljning samt inlösen under 2016*

* Om kontot har avslutats under året ska saldot (värdet) avse den dag då kontoinnehavaren meddelade att kontot skulle avslutas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]