OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna kontrolluppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om saldo eller värde på kontot, löpande avkastning samt försäljningar och inlösen.

Kontrolluppgifter och informationsuppgifter

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska lämna följande uppgifter med anledning av FATCA-avtalet som Sverige har träffat med USA:

Det finns också regler för när det kontoförande institutet ska lämna uppgifter till en värdepapperscentral för att denne ska kunna fullgöra sina skyldigheter.

Kontrolluppgifter till Skatteverket

De rapporteringsskyldiga finansiella instituten ska lämna kontrolluppgifter på rapporteringspliktiga konton till Skatteverket. Skatteverket kommer sedan att skicka dessa uppgifter till den amerikanska federala skattemyndigheten (IRS).

Dessa kontrolluppgifter ska lämnas senast den 15 maj närmast följande kalenderår efter det kalenderår som uppgifterna avser (24 kap 2a § SFL).

Det är en central värdepapperscentral som är det rapporteringspliktiga finansiella institutet när det gäller uppgifter om ersättning från försäljning eller inlösen. Detta gäller i de fall ett konto har lagts upp av ett kontoförande institut hos värdepapperscentralen och det kontoförande institutet inte är registrerat som förvaltare av de finansiella instrument som kontot omfattar (22 a kap 6 § andra stycket SFL) (prop. 2016/17:48 s. 30).

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgift för ett befintligt konto från det år det har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto. Skatteverket anser att detta gäller oavsett det är ett högvärdekonto eller lågvärdekonto och om det innehas av en fysisk person eller av en enhet. Skatteverket anser även att om ett konto har avslutats året innan det identifieras behöver inte någon kontrolluppgift lämnas (Skatteverkets ställningstagande – Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton).

Informationsuppgifter från kontoförande institut till värdepapperscentral

När ett rapporteringspliktigt konto finns hos en värdepapperscentral är det denne som ska identifiera kontot och lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. I de flesta fall är det de kontoförande instituten (t.ex. en bank) som har kännedom om kunden. Det kontoförande institutet som utför registreringsåtgärder på kontot ska därför lämna uppgifter till värdepapperscentralen (34 kap. 9 a § SFL).

Samtliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera rapporteringspliktiga konton ska lämnas över.

Det kontoförande institutet ska även lämna uppgifter om skatteregistreringsnummer (TIN) eller födelsedatum för den kontrolluppgiftsskyldige (34 kap. 9 a § SFL). Det finns också allmänna bestämmelser om att ett kontoförande institut ska lämna de uppgifter som behövs för att värdepapperscentralen ska kunna fullgöra sina skyldigheter (3 kap. 4 § lagen [1998:1479] om kontoföring av finansiella instrument).

Den som har medverkat vid en försäljning eller inlösen ska också lämna uppgifter till värdepapperscentralen om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot (34 kap. 9 b § SFL).

Dessa uppgifter ska lämnas senast den 1 maj året efter det år som uppgifterna gäller (34 kap. 10 § SFL).

Det är en central värdepapperscentral som är det rapporteringspliktiga finansiella institutet när det gäller uppgifter om ersättning från försäljning eller inlösen. Detta gäller i de fall ett konto har lagts upp av ett kontoförande institut hos värdepapperscentralen och det kontoförande institutet inte är registrerat som förvaltare av de finansiella instrument som kontot omfattar (22 a kap. 6 § andra stycket SFL) (prop. 2016/17:48 s. 30).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgifterna enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska innehålla följande uppgifter (22 a kap. 5 § SFL):

 • Uppgifter om att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.
 • Kontots identifikationsnummer t.ex. kontonummer.
 • Kontots saldo eller värde.
 • Kontohavarens namn och adress.
 • Personnummer, samordningsnummer respektive organisationsnummer samt det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om det amerikanska skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person ska institutet i stället lämna uppgift om personens födelsedatum (5 kap. 11a § SFF).
 • Uppgiftslämnarens namn, organisations- och GIIN-nummer.

Utöver detta ska för vissa specifika konton ytterligare uppgifter lämnas vilket framgår nedan under respektive typ av konto.

Person med bestämmande inflytande

Trots att ett rapporteringspliktigt konto innehas av en enhet som inte är en amerikansk person enligt 2 kap. 21 § IDKL ska kontrolluppgift lämnas för kontot i vissa fall. Detta gäller om enheten ägs eller kontrolleras av en eller flera amerikanska personer. Det finansiella institutet ska lämna kontrolluppgift för kontot med uppgift om hela värdet eller saldot på kontot. Både uppgifter om enheten och de kontrollerande amerikanska personerna ska framgå av kontrolluppgiften.

För en enhet ska kontrolluppgiften innehålla en uppgift om enheten är en amerikansk person eller om den är en enhet med en eller flera amerikanska fysiska personer vilka har bestämmande inflytande.

Om det angivits att det är en enhet med personer med bestämmande inflytande ska även uppgifter lämnas om dessa personer.

Uppgifter som ska lämnas för konton som är depåkonton

För konton som är depåkonton ska kontrolluppgiften, förutom vad som anges ovan, innehålla uppgifter om

 • kontots saldo eller värde
 • sammanlagd ränta,
 • utdelning respektive annan avkastning på tillgångar som har tillgodoräknats eller betalats ut under året, samt
 • uppgifter om sammanlagd ersättning från försäljning och inlösen av tillgångar från kontot (22a kap. 5 - 6 §§ SFL).

Uppgifter som ska lämnas för konton som är inlåningskonton

För konton som är inlåningskonton ska kontrolluppgiften innehålla uppgifter om saldo eller värde och sammanlagd ränta som har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året (22a kap. 5 och 7 §§ SFL).

Uppgifter som ska lämnas för konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton

För konton som varken är depåkonton eller inlåningskonton ska uppgift lämnas om sammanlagt belopp som har tillgodoräknats eller betalats ut under året på tillgångar på kontot som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för (22a kap. 8 § SFL).

Andelar i investeringsfonder och specialfonder

En investeringsfond eller specialfond ingår i begreppet enhet enligt 2 kap. 21 § IDKL. Det innebär att fonder ingår i det som räknas som ett finansiellt institut enligt 2 kap. 9 § IDKL. Då fonden i sig inte är en juridisk person så finns det en specialbestämmelse i lagen som anger att i dessa fall är det fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond eller förvaltaren av en alternativ investeringsfond som är den som är det rapporteringspliktiga finansiella institutet (2 kap. 19 § IDKL).

Vad som avses med finansiellt konto framgår av 2 kap. 11 § IDKL. Av p. 3 framgår att finansiellt konto kan vara en andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet. Andelar i en fond räknas som en sådan investeringsenhet som ingår i denna punkt.

Detta innebär att varje fond räknas som ett konto och rapportringsplikten gäller för varje konto för sig enligt 22a kap. 2 § SFL.

Om andelsägaren är inskriven som ägare i fondandelsregistret anses varje fond vara ett konto. Dessa konton ska rapporteras var för sig. I dessa fall lämnas kontrolluppgift enligt 22a kap. 8 § SFL.

Om däremot fondandelarna skulle vara förvaltarregistrerade och förvaras på andelsägarens depå är det reglerna för depåkonton som gäller vid rapporteringen. I dessa fall lämnas kontrolluppgift enligt 22a kap. 6 § SFL.

Det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) eller födelsedatum

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter som kontoinnehavarens amerikanska skatteregistreringsnummer s.k. TIN. Det kan t.ex. vara ett Social Security Number (SSN), ett Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) eller Employer Identification Number (EIN) (prop. 2014/15:41 sid 87 samt 186). Om det finansiella institutet inte har fått in uppgifter om det amerikanska skatteregistreringsnumret ska de istället ange födelsedatum (22 a kap. 5 § SFL).

För nya konton ska amerikanskt skatteregistreringsnummer som huvudregel inhämtas i ett intygande när det klarlagts att kontot är ett rapporteringspliktigt konto (prop. 2016/17:48 sid 26).

För befintliga konton ska de rapporteringsskyldiga finansiella instituten ha hämtat in uppgifter om det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) senast den 31 december 2017 (ögb. p. 8 IDKL).

IRS har givit ut ett meddelande vars innebörd är att de finansiella instituten får ytterligare tid på sig att inhämta amerikanska skatteregistreringsnummer för befintliga konton (Notice 2017-46).

Vid rapportering av befintliga konton för kalenderår 2017, 2018 och 2019 behöver inte uppgifter om amerikanska skatteregistreringsnummer lämnas om det finansiella institutet inte har dessa uppgifter. Instituten måste dock under denna tidsperiod

 1. lämna uppgifter om födelsedatum för fysiska personer som är kontohavare och för fysiska personer som har ett bestämmande inflytande över en passiv enhet,
 2. årligen efterfråga amerikanska skatteregistreringsnummer där dessa saknas, samt
 3. före rapporteringen avseende kalenderår 2017 söka igenom det finansiella institutets elektroniska databaser efter amerikanska skatteregistreringsnummer.

Institutet ska avsluta ett konto senast den 31 mars 2016 om

 • kontot har öppnats mellan den 30 juni 2014 och den 31 mars 2015 och
 • det finansiella institutet inte har fått in intygande eller uppgift om TIN från kontohavaren (ögb punkt 5 IDKL).

När ett skatteregistreringsnummer har inhämtats finns det hos den kontrolluppgiftsskyldige och måste då ingå i de uppgifter som lämnas i kontrolluppgiften.

Kontots saldo eller värde

De kontrolluppgifter som ska lämnas till följd av reglerna med anledning av FATCA-avtalet ska innehålla uppgift om saldot eller värdet för det rapporteringspliktiga kontot vid utgången av året (22 a kap. 5 § punkt 3 SFL). Beloppen ska anges i svenska kronor. Eventuell omräkning ska ske efter valutakursen vid utgången av året.

Skulle kunden ha avslutat kontot under året ska kontrolluppgiften istället innehålla uppgift om saldot eller värdet omedelbart innan det avslutats omräknat till svenska kronor efter den dagens valutakurs. Av lagens förarbeten framgår att det är saldot den dag då kontohavaren meddelar det finansiella institutet att kontot ska avslutas som ska anges (prop. 2014/15:41 s. 109).

Ett finansiellt konto som har identifierats som ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara ett sådant till dess kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person (4 kap. 1 och 9 §§ IDKL). Kontot ska därmed rapporteras oavsett kontots saldo eller värde vid årets utgång, så länge det anses vara ett rapporteringspliktigt konto. Detta gäller även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång.

Marknadsvärde har betydelse för redovisningen på kontrolluppgift men även vid de finansiella institutens granskning av konton. Skatteverket anser att vissa allmänna riktlinjer bör användas för att beräkna värdet på noterade tillgångar, derivat och fondandelar. Kan marknadsvärdet bestämmas på ett mer tillförlitligt sätt än dessa allmänna riktlinjer anser Skatteverket att detta värde ska användas i första hand.

Många av de finansiella tillgångar som förvaras på ett rapporteringspliktigt konto handlas normalt vid en reglerad marknad eller på en handelsplattform. Detta innebär att det kommer att finnas publicerade noteringar för tillgången för de allra flesta affärsdagar. I ställningstagandet anges de riktlinjer som kan användas när det gäller vilka kurser och från vilka marknadsplatser dessa hämtas. Likaså finns det riktlinjer för hur andelar i fonder, optioner och terminer bör värderas samt vilken kurs som bör användas när utländsk valuta räknas om (Skatteverkets ställningstagande – Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fondandelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2).

När det är frågan om rapportering av saldo eller värde är det Skatteverkets uppfattning att saldot ska anges inklusive den kapitaliserade räntan. Räntan upparbetas varje dag som pengarna har förvarats på kontot även om de faktiskt inte bokas in på kontot förrän vid årets slut eller när kontot avslutas. Kontoinnehavaren får därmed anses ha en fordran på att få ut räntan från banken eller den som för kontot. Detsamma gäller när kontot avslutats under året.

Konton som är andelar i en juridisk person får anses avslutade vid varje form av avyttring.

Kontrolluppgift ska alltid avse ett kalenderår och lämnas senast den 15 maj året efter kalenderåret.

Nytt: 2018-04-10

Om ett konto är en ägarandel i en juridisk person och marknadsvärdet är känt ska det värdet anges.

Om marknadsvärdet inte är känt anser Skatteverket att värdet på en onoterad ägarandel i en juridisk person bör motsvara ägarandelens del av skillnaden mellan bokförda tillgångar och skulder enligt den senast fastställda balansräkningen (Skatteverkets ställningstagande Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2).

Ett konto som innehas av ett dödsbo är undantaget från rapporteringsplikt (3 kap. 17 § IDKL). Under förutsättning att uppgiftslämnaren har fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon uppgift om saldo eller värde för dödsfallsåret (Skatteverkets ställningstagande – Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2).

Ränta, utdelning och annan avkastning

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om det sammanlagda bruttobeloppet av ränta, utdelning och annan avkastning som har genererats av tillgångar som förvarats på kontot under året.

Att kontrolluppgift i dessa fall ska omfatta belopp som har genererats under kalenderåret framgår bl.a. av prop. 2014/15:41 s. 110.

Institutet ska rapportera varje bruttobelopp för sig (separat). Detta innebär t.ex. att all utdelning som har genererats på kontot under året ska rapporteras även om utdelningen kommer från flera olika aktier vid olika tillfällen under året. På samma sätt ska all ränta som har genererats på kontot läggas samman och rapporteras. Beloppen ska rapporteras om de har betalats ut eller tillgodoförts kontot under året respektive under rapporteringsperioden (prop. 2014/15:41 sid 110).

Betalningens karaktär ska bedömas utifrån svensk skattelagstiftning. Det innebär att det som är ränta, utdelning och annan avkastning enligt svenska regler ska rapporteras. Däremot omfattas även skattefria inkomster av uppgiftsskyldigheten. Det har därför ingen betydelse om t.ex. en ränta är skattefri enligt svenska regler (prop. 2014/15:41 sid. 111 och sid. 201). Institutet ska därför lämna uppgifter om ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som t.ex. förvaras på ett investeringssparkonto om kontot är ett rapporteringspliktigt konto. Detsamma gäller för s.k. lex Asea-utdelningar som i vissa fall är en skattefri utdelning enligt svenska regler.

I det fall en utdelning omfattas av den s.k. lex Asea regeln (42 kap. 16 § IL) utfärdar Skatteverket i normalfallet ett allmänt råd och tillhörande meddelande. Eftersom utdelningen inte är skattepliktig i Sverige enligt 42 kap. 16 § IL finns inget skattepliktigt värde i kronor på de utdelade aktierna i dotterbolaget angivet i det allmänna rådet. Istället ska den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget justeras. I det fall det är frågan om kontrolluppgiftslämnande enligt 22 a eller 22 b kap. SFL ska kontrolluppgift om värdet dock lämnas då det är fråga om en utdelning som inte är undantagen uppgiftsskyldigheten enligt dessa kapitel. Värdet ska vara de utdelade aktiernas marknadsvärde den dag då aktierna blir disponibla för aktieägaren.

Skatteverket anser att vid beräkningen av värdet på utdelade dotterbolagsaktier vid en lex Asea-utdelning, bör värdet på de utdelade aktierna beräknas på olika sätt beroende på om dotterbolagsaktierna är marknadsnoterade då aktierna kan disponeras, om dotterbolagsaktierna noteras inom 14 dagar eller dotterbolagsaktierna inte noterats inom 14 dagar efter utdelningen (Skatteverkets ställningstagande – Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2).

Ersättning från försäljning eller inlösen

Ersättningar från försäljning och inlösen ska lämnas avseende kalenderåret 2016 och framåt. Detta gäller bara om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har varit förvaltare, mäklare, ombud eller har företrätt kontohavaren på något sätt i samband med avyttringar om kontot är ett depåkonto. För andra konton än depåkonton eller inlåningskonton ska uppgift lämnas om det finansiella institutet är gäldenär eller garant för kontot. Dessa konton kan t.ex. vara en andel i eget kapital eller skulder i ett finansiellt institut t.ex. aktiebolag, handelsbolag, värdepappersfond, specialfond och riskkapitalbolag. Det kan även vara ett försäkringsavtal.

Kontrolluppgiften för ett rapporteringspliktigt depåkonto ska innehålla uppgifter om ersättningar från försäljning och inlösen av tillgångar på kontot, även om ersättningen har tillgodoräknats eller betalats ut till ett annat konto (22a kap. 6 § SFL).

Det som ska redovisas är bruttoavkastningen. Detta får anses vara den överenskomna ersättningen efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter. Försäljning och inlösen är ett snävare begrepp än avyttring. Det finns därför ingen skyldighet att rapportera rena andelsbyten där ingen ersättning betalas kontant. Skulle ersättningen vid ett andelsbyte bestå av både nya andelar och kontanter är det bara de andelar där ersättningen består av kontanter som ska rapporteras (prop. 2014/15:41 sid. 110).

Flera kontohavare

Till skillnad från de svenska kontrolluppgifterna ska uppgifter enligt reglerna med anledning av FATCA-avtalet lämnas på kontonivå. Detta innebär att kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om kontots hela saldot eller värdet respektive löpande inkomster och försäljningar. Uppgiftslämnaren ska inte fördela saldot på kontot efter något andelstal. Skulle flera personer ha ett gemensamt rapporteringspliktigt konto ska hela kontots saldo anges för varje kontoinnehavare vars innehav medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto (prop. 2014/15:41 s. 109).

Exempel 1: Konto med två delägare, varav en är en amerikansk person

Två makar har ett gemensamt rapporteringspliktigt konto med ett saldo på 500 000 kr. Den ene maken är en amerikansk person och den andre maken är inte en amerikansk person. Det finansiella institutet ska lämna kontrolluppgift för kontot för den amerikanske personen. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om saldot på 500 000 kr.

Exempel 2: Konto med två delägare varav bägge är amerikanska personer

Två makar har ett gemensamt rapporteringspliktigt konto med ett saldo på 500 000 kr. Bägge makarna är amerikanska personer. Det finansiella institutet ska lämna två kontrolluppgifter för kontot, en för varje amerikansk person. Bägge kontrolluppgifterna ska innehålla uppgift om saldot på 500 000 kr.

Exempel 3: Konto som innehas av passiv icke-finansiell enhet med amerikansk person som har bestämmande inflytande

En passiv icke-finansiell enhet (passiva NFFE:er) har en fysisk person som är medborgare eller har hemvist i USA som har ett bestämmande inflytande över enheten. Enheten har ett rapporteringspliktigt konto.

Uppgifter om enheten och för de kontrollerande fysiska personerna ska lämnas på samma kontrolluppgift.

Kontrolluppgift om betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska också lämna uppgifter om betalningar som de har gjort till ett icke FATCA-deltagande finansiellt institut enligt 2 kap. 21 § IDKL. Uppgiften ska förutom betalningarnas storlek innehålla namnet på det icke FATCA-deltagande institutet (ögb till SFL punkt 8 SFS 2015:69).

Skatteverket anser att de belopp som ska rapporteras på kontrolluppgift för betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut enbart gäller finansiella konton hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut.

Detta innebär att det som ska rapporteras är betalningar av räntor, utdelningar och andra inkomster som hör till sådana konton, till exempel försäljningar och inlösen (Skatteverkets ställningstagande – Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut).

Uppgifter ska bara lämnas för kalenderår 2015 och 2016. Uppgiften för kalenderår 2016 ska ha kommit in till Skatteverket senast den 15 maj 2017 (ögb till SFL punkt 8 SFS 2015:69).

Hur ska uppgifterna lämnas?

Inlämning av FATCA-kontrolluppgifter till Skatteverket ska göras i XML-filer som baseras på det XML-schema som publicerats av IRS (FATCA XML Schema v2.0). Schemat, som är det av Skatteverket fastställda formuläret för rapportering av FATCA-kontrolluppgifter, finns att tillgå på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se/fatca. Rapporter med FATCA-kontrolluppgifter lämnas i första hand in via e-tjänsten Lämna kontrolluppgifter - CRS och FATCA, som finns på Skatteverkets webbplats. FATCA-kontrolluppgifter kan endast lämnas elektroniskt.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte har några uppgifter om rapporteringspliktiga konton att rapportera ska det inte lämna några uppgifter till Skatteverket. Sverige har, till skillnad från flera andra länder, inte några regler om s.k. nollrapportering d.v.s. att det finansiella institutet ska lämna uppgifter om att de inte har några uppgifter att rapportera.

Begränsat skattskyldiga

Kontrolluppgifter ska även lämnas för begränsat skattskyldiga fysiska personer (23 kap. 2 § SFL). Även för sådana enheter som avses i 2 kap. 21 § IDKL som är begränsat skattskyldiga ska kontrolluppgifter lämnas (23 kap. 3 b §§ SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
 • Proposition 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton [1] [2]

Ställningstaganden

 • Marknadsvärde för noterade tillgångar, derivat och fond­andelar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 [1]
 • Rapportering av betalningar till icke FATCA-deltagande finansiella institut. [1]
 • Rapportering enligt FATCA-reglerna av avslutade befintliga konton [1]
 • Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 [1]
 • Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2 [1]
 • Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2 [1]