OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om när svensk avkastningsskatt kan sättas ned för att utländsk skatt, och i vissa fall även svensk kupongskatt, har betalats.

Innehavare av pensions- eller kapitalförsäkring

En obegränsat skattskyldig fysisk eller juridisk person har rätt till nedsättning av den svenska avkastningsskatt som utgår på försäkringen. Nedsättningen sker med belopp som motsvarar den utländska skatt eller den svenska kupongskatt som är hänförlig till försäkringen och som försäkringsgivaren eller den skattskyldige själv har betalat på försäkringen. Det gäller när personen

 • har en pensionsförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige, eller en försäkring som anses som pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
 • under beskattningsåret har haft en kapitalförsäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige (10 a § AvPL).

Utländsk skatt och svensk kupongskatt

Med utländsk skatt menas exemplevis inkomstskatt, förmögenhetsskatt och punktskatt, men inte mervärdesskatt.

I vissa fall kan svensk kupongskatt betalas för en utländsk försäkring, t.ex. när en utländsk försäkringsgivare har svenska aktier. I sådana situationer får svensk avkastningsskatt sättas ned med svensk kupongskatt som belastat den utländska försäkringen (10 a § AvPL)

Nedsättning förutsätter att det inte finns någon rätt till avräkning för den utländska skatten enligt AvrL (10 a § första stycket AvPL).

När ska nedsättning ske?

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att nedsättning av avkastningsskatt med kupongskatt ges med den kupongskatt som hör till försäkringen och som betalats under beskattningsåret (HFD 2012 ref. 40). Detta får även anses gälla utländsk skatt som belastat försäkringen.

Med vilket belopp kan nedsättning ske?

Grundregeln är att nedsättning medges för betald utländsk skatt, d.v.s. den faktiska skattebelastningen på sparandet.

Om den som äger försäkringen har visat att det finns förutsättningar för nedsättning men t.ex. har svårigheter att få fram uppgifter från den utländska försäkringsgivaren om storleken på den skatt som hör till försäkringen får nedsättning ske med ett skäligt belopp (10 a § andra stycket AvPL). Skatteverket anser att ett skäligt belopp innebär högst hälften av den svenska avkastningsskatt som ska betalas på den utländska försäkringen (Skatteverkets ställningstagande Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt).

Enligt ordalydelsen i lagtexten ska nedsättningen beräknas för varje försäkring för sig, d.v.s. den så kallade per item principen ska tillämpas. Per item-principen innebär att man vid nedsättningen ser till varje utländsk inkomst och skatten på inkomsten för sig.

Carry forward

Ett carry forward-belopp uppkommer om den utländska skatten ett visst år överstiger den svenska skatten. Carry forward-beloppet kan ett senare år räknas av mot avkastningsskatten på samma försäkring (10 a § första stycket AvPL). Skatteverket anser att om nedsättning ges med ett skäligt belopp har hela den utländska skatten utnyttjats för att sätta ned den svenska avkastningsskatten och därmed finns inget outnyttjat belopp till kommande år (Skatteverkets ställningstagande ).

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att carry forward-belopp bestäms till sin storlek först det år de utnyttjas (RÅ 2010 not. 90). Skatteverket anser att nedsättning för tidigare års skatt ska ske före senare års skatt. Äldst skatt avräknas alltså först (Skatteverkets ställningstagande Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt).

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att nedsättning av avkastningsskatt kan medges med utländsk skatt som beräknats efter skälighet trots att skatten hörde till tidigare år (RÅ 2004 ref. 66). Detta kan bli aktuellt i en situation där nedsättning medges med faktiskt visad skatt genom carry forward med ett så stort belopp att nedsättning med skäligt belopp för årets skatt inte ryms inom den svenska skatten. Årets skäliga belopp blir därmed ett carry forward-belopp vilket ett senare år kan sätta ned avkastningsskatten på försäkringen.

Livförsäkringsföretag, pensionsstiftelser, utländska tjänstepensionsinstitut och innehavare av pensionssparkonto

Rätt till nedsättning av avkastningsskatt på pensionsmedel genom avräkning av utländsk skatt har (3 kap. 1 § AvrL):

 • svenska livförsäkringsföretag
 • utländska livförsäkingsföretag som bedriver försäkringsrörelse från fast driftställe i Sverige
 • utländska tjänstepensionsintitut som bedriver tjänstepenionsverksamhet från fast driftställe i Sverige, jämförbar med försäkringsverksamhet
 • pensionsstiftelser enligt tryggandelagen
 • utländska tjänstepensionsinstitut som från fast driftställe i Sverige meddelar avtal om tjänstepension med villkor som innebär att institutet kan likställas med en pensionsstiftelse enligt samma lag
 • obegränsat skattskyldiga personer i Sverige som innehar pensionssparkonto.

Arbetsgivare som tryggar pensionsutfästelser genom avsättning i balansräkningen

Om en arbetsgivare i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelser under rubrikenerna ”Avsatt till pensioner” eller ”Avsättningar till pensionser och liknande förpliktelser” enligt tryggandelagen har arbetsgivaren rätt att få avkastningsskatten nedsatt genom avräkning av utländsk skatt (3 kap. 1 § andra stycket AvrL).

För mer information se sidan Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2012 ref. 40 [1]
 • RÅ 2004 ref. 66 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
 • Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt [1] [2]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

 • Nedsättning av avkastningsskatt med utländsk skatt [1] [2]