OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person kan få uppskov med kapitalvinsten vid försäljning av sin bostad om både ursprungs- och ersättningsbostaden finns inom EES. Uppskovsbeloppet är skattepliktigt.

Uppskov

En begränsat skattskyldig person kan få uppskov med kapitalvinsten vid försäljning av sin permanentbostad om kapitalvinsten på privatbostadsfastigheten eller privatbostadsrätten ska beskattas i Sverige. För övrigt gäller samma förutsättningar för uppskov som för en obegränsat skattskyldig person.

Skattepliktig schablonintäkt

Den som har fått uppskov med kapitalvinst vid bostadsbyte ska ta upp en schablonintäkt till beskattning som inkomst av kapital. Även en begränsat skattskyldig person är skattskyldig för schablonintäkten (3 kap. 18 § första stycket 12 IL). Schablonintäkten är 1,67 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång och beräknas på samma sätt som för en obegränsat skattskyldig.

Den som är ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp ska lämna särskild uppgift om innehavet om ersättningsbostaden är belägen utomlands och ägaren inte är skyldig att lämna inkomstdeklaration. (33 kap. 7 § SFL).

Återföring

När den skattskyldige avyttrar sin ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning.

Den som har ett uppskovsbelopp får även frivilligt återföra uppskovsbeloppet, helt eller delvis, utan samband med att han eller hon avyttrar ersättningsbostaden. Återfört belopp får då inte vara lägre än 20 000 kr per år (47 kap. 9 a § IL).

Om ägaren är begränsat skattskyldig i Sverige och ersättningsbostaden är belägen utomlands är ägaren skattskyldig i inkomstslaget kapital för uppskovsbeloppet när han eller hon avyttrar ersättningsbostaden (3 kap. 18 § 12 IL, 47 kap. 11 § och 11a § IL).

Exempel: återföring när en ersättningsbostad i utlandet avyttras med vinst

Caroline sålde en bostadsrätt i Sverige under år 1 för 2 300 000 kr och med en vinst på 500 000 kr. Hon köpte och bosatte sig samma år på en fastighet i Frankrike, som omräknat i svensk valuta kostade 2 000 000 kr. Bostaden uppfyllde de krav som anges i de svenska uppskovsbestämmelserna och utgjorde därmed en ersättningsbostad.

Uppskov medgavs med 200 000 kr av vinsten (500 000 kr - (2 300 000 kr - 2 000 000 kr)). Mellanskillnaden på 300 000 kr (500 000 kr – 200 000 kr) tog Caroline upp till beskattning under inkomst av kapital i deklarationen år 2.

När Caroline säljer den franska fastigheten ska uppskovsbeloppet på 200 000 kr återföras till beskattning i Sverige. Om hon förvärvar en ny ersättningsbostad kan hon få ett nytt uppskov om kraven är uppfyllda.

En ersättningsbostad i utlandet avyttras med förlust

Om en begränsat skattskyldig avyttrar en utomlands belägen ersättningsbostad med en kapitalförlust och ska återföra ett uppskovsbelopp, ska uppskovsbeloppet reduceras med kapitalförlusten innan uppskovsbeloppet tas upp till beskattning (47 kap. 11 a § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster