OBS: Detta är utgåva 2015.3. Visa senaste utgåvan.

Gåvor är skattefria

En gåva är till sin natur benefik och är då fri från inkomstskatt (8 kap. 2 § IL), det vill säga mottagaren ska inte beskattas för gåvans värde. Med benefik menas att den inte får vara en ersättning för utfört arbete.

En gåva kännetecknas av tre rekvisit: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt.

Skatteverket anser att skattefriheten gäller även om gåvan ges till en näringsverksamhet, exempelvis ett bolag eller en stiftelse, och används för kostnader som dras av i näringsverksamheten.

För givaren är gåvan däremot aldrig avdragsgill. En fysisk person kan i vissa fall få skattereduktion för gåvor till ideella organisationer.

Gåvor från arbetsgivare

Gåvor från arbetsgivare är i allmänhet skattepliktiga som lön, om de inte är särskilt undantagna från skatteplikt, eftersom sådana gåvor förutsätts ha ett inslag av ersättning för arbete (remuneratorisk gåva). Särskilt undantagna är jul-, minnes- och jubileumsgåvor som inte lämnas i pengar.

Gåva som har sin grund i annat än anställningen

I vissa fall kan gåvor från en arbetsgivare ha en annan grund än anställningen, t.ex. en nära släkt- eller vänskapsrelation mellan givaren och mottagaren. Någon inkomstbeskattning sker då inte (RÅ 1989 ref. 21 och RÅ 1998 not. 91).

Skatterättsnämnden har också i ett antal ärenden funnit att gåvor av aktier till anställda i samband med generationsskiften har sin grund i annat än anställningen och därför ska bedömas som benefika förvärv. Det är då vanligtvis fråga om överlåtelse av samtliga aktier i ett familjeföretag. De anställda, som många gånger – men inte alltid – är anhöriga till givaren, har i dessa fall marknadsmässiga löner. Som gåva bedömdes exempelvis överlåtelse av aktier i ett fåmansföretag från far till en son – som arbetade inom koncernen – i samband med ett planerat generationsskifte (SRN den 22 maj 2008, dnr 26-08/D). Som gåvor bedömdes även överlåtelser av aktier i samband med generationsskifte till anställda varav en är barn till givaren (SRN den 29 november 2011, dnr 50-11/D).

Arv, testamente och bodelning

Vad som har tillfallit en part i en bodelning, eller vad som förvärvats genom arv eller testamente är skattefritt (8 kap. 2 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • SRN 2008-05-22, dnr 26-08/D [1]
  • SRN 2011-11-29, dnr 50-11/D [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Gåva till näringsdrivande stiftelse [1]

Övrigt

  • rå 1989 ref. 21 [1]
  • rå 1998 not. 91 [1]